20200803-121155-1d990ad-tasmota-UK.binmapfile
20200803-121130-1d990ad-tasmota-TW.binmapfile
20200803-121105-1d990ad-tasmota-TR.binmapfile
20200803-121040-1d990ad-tasmota-SK.binmapfile
20200803-121014-1d990ad-tasmota-SE.binmapfile
20200803-120949-1d990ad-tasmota-RU.binmapfile
20200803-120923-1d990ad-tasmota-RO.binmapfile
20200803-120858-1d990ad-tasmota-PT.binmapfile
20200803-120833-1d990ad-tasmota-PL.binmapfile
20200803-120807-1d990ad-tasmota-NL.binmapfile
20200803-120742-ff37bea-tasmota-KO.binmapfile
20200803-120742-1d990ad-tasmota-KO.binmapfile
20200803-120717-ff37bea-tasmota-IT.binmapfile
20200803-120717-1d990ad-tasmota-IT.binmapfile
20200803-120652-ff37bea-tasmota-HU.binmapfile
20200803-120652-1d990ad-tasmota-HU.binmapfile
20200803-120626-ff37bea-tasmota-HE.binmapfile
20200803-120626-1d990ad-tasmota-HE.binmapfile
20200803-120601-ff37bea-tasmota-GR.binmapfile
20200803-120601-1d990ad-tasmota-GR.binmapfile
20200803-120536-ff37bea-tasmota-FR.binmapfile
20200803-120536-1d990ad-tasmota-FR.binmapfile
20200803-120510-ff37bea-tasmota-ES.binmapfile
20200803-120510-1d990ad-tasmota-ES.binmapfile
20200803-120445-ff37bea-tasmota-DE.binmapfile
20200803-120445-1d990ad-tasmota-DE.binmapfile
20200803-120420-1d990ad-tasmota-CZ.binmapfile
20200803-120354-1d990ad-tasmota-CN.binmapfile
20200803-120329-1d990ad-tasmota-BR.binmapfile
20200803-120303-1d990ad-tasmota-BG.binmapfile
20200803-120238-1d990ad-tasmota-ir.binmapfile
20200803-120219-1d990ad-tasmota-display.binmapfile
20200803-120159-1d990ad-tasmota-sensors.binmapfile
20200803-120130-1d990ad-tasmota-knx.binmapfile
20200803-120105-1d990ad-tasmota-lite.binmapfile
20200803-120047-1d990ad-tasmota-minimal.binmapfile
20200803-120033-1d990ad-tasmota.binmapfile
20200803-110538-ff37bea-tasmota-CZ.binmapfile
20200803-110511-ff37bea-tasmota-CN.binmapfile
20200803-110444-ff37bea-tasmota-BR.binmapfile
20200803-110418-ff37bea-tasmota-BG.binmapfile
20200803-110352-ff37bea-tasmota-ir.binmapfile
20200803-110332-ff37bea-tasmota-display.binmapfile
20200803-110310-ff37bea-tasmota-sensors.binmapfile
20200803-110240-ff37bea-tasmota-knx.binmapfile
20200803-110214-ff37bea-tasmota-lite.binmapfile
20200803-110155-ff37bea-tasmota-minimal.binmapfile
20200803-110141-ff37bea-tasmota.binmapfile
20200803-021231-aed6416-tasmota-UK.binmapfile
20200803-021206-aed6416-tasmota-TW.binmapfile
20200803-021140-aed6416-tasmota-TR.binmapfile
20200803-021115-aed6416-tasmota-SK.binmapfile
20200803-021050-aed6416-tasmota-SE.binmapfile
20200803-021024-aed6416-tasmota-RU.binmapfile
20200803-020959-aed6416-tasmota-RO.binmapfile
20200803-020934-aed6416-tasmota-PT.binmapfile
20200803-020908-aed6416-tasmota-PL.binmapfile
20200803-020843-aed6416-tasmota-NL.binmapfile
20200803-020818-aed6416-tasmota-KO.binmapfile
20200803-020753-aed6416-tasmota-IT.binmapfile
20200803-020727-aed6416-tasmota-HU.binmapfile
20200803-020702-aed6416-tasmota-HE.binmapfile
20200803-020637-aed6416-tasmota-GR.binmapfile
20200803-020612-aed6416-tasmota-FR.binmapfile
20200803-020547-aed6416-tasmota-ES.binmapfile
20200803-020522-aed6416-tasmota-DE.binmapfile
20200803-020456-aed6416-tasmota-CZ.binmapfile
20200803-020431-aed6416-tasmota-CN.binmapfile
20200803-020406-aed6416-tasmota-BR.binmapfile
20200803-020341-aed6416-tasmota-BG.binmapfile
20200803-020341--tasmota-BG.binmapfile
20200803-020316-aed6416-tasmota-ir.binmapfile
20200803-020257-d60ca96-tasmota-display.binmapfile
20200803-020257-aed6416-tasmota-display.binmapfile
20200803-020236-d60ca96-tasmota-sensors.binmapfile
20200803-020236-aed6416-tasmota-sensors.binmapfile
20200803-020208-aed6416-tasmota-knx.binmapfile
20200803-020144-aed6416-tasmota-lite.binmapfile
20200803-020125-d60ca96-tasmota-minimal.binmapfile
20200803-020125-aed6416-tasmota-minimal.binmapfile
20200803-020112-aed6416-tasmota.binmapfile
20200803-010133-d60ca96-tasmota-knx.binmapfile
20200803-010036-d60ca96-tasmota.binmapfile
20200802-131230-e1b825e-tasmota-UK.binmapfile
20200802-131204-e1b825e-tasmota-TW.binmapfile
20200802-131139-e1b825e-tasmota-TR.binmapfile
20200802-131114-e1b825e-tasmota-SK.binmapfile
20200802-131048-e1b825e-tasmota-SE.binmapfile
20200802-131048-6185941-tasmota-SE.binmapfile
20200802-131024-e1b825e-tasmota-RU.binmapfile
20200802-131024-6185941-tasmota-RU.binmapfile
20200802-130958-e1b825e-tasmota-RO.binmapfile
20200802-130933-e1b825e-tasmota-PT.binmapfile
20200802-130933-6185941-tasmota-PT.binmapfile
20200802-130908-e1b825e-tasmota-PL.binmapfile
20200802-130908-6185941-tasmota-PL.binmapfile
20200802-130842-e1b825e-tasmota-NL.binmapfile
20200802-130842-6185941-tasmota-NL.binmapfile
20200802-130817-e1b825e-tasmota-KO.binmapfile
20200802-130817-6185941-tasmota-KO.binmapfile
20200802-130752-e1b825e-tasmota-IT.binmapfile
20200802-130752-6185941-tasmota-IT.binmapfile
20200802-130727-e1b825e-tasmota-HU.binmapfile
20200802-130727-6185941-tasmota-HU.binmapfile
20200802-130701-e1b825e-tasmota-HE.binmapfile
20200802-130701-6185941-tasmota-HE.binmapfile
20200802-130636-e1b825e-tasmota-GR.binmapfile
20200802-130636-6185941-tasmota-GR.binmapfile
20200802-130611-e1b825e-tasmota-FR.binmapfile
20200802-130611-6185941-tasmota-FR.binmapfile
20200802-130546-e1b825e-tasmota-ES.binmapfile
20200802-130546-6185941-tasmota-ES.binmapfile
20200802-130521-e1b825e-tasmota-DE.binmapfile
20200802-130521-6185941-tasmota-DE.binmapfile
20200802-130456-e1b825e-tasmota-CZ.binmapfile
20200802-130431-e1b825e-tasmota-CN.binmapfile
20200802-130406-e1b825e-tasmota-BR.binmapfile
20200802-130340-e1b825e-tasmota-BG.binmapfile
20200802-130315-e1b825e-tasmota-ir.binmapfile
20200802-130256-e1b825e-tasmota-display.binmapfile
20200802-130236-e1b825e-tasmota-sensors.binmapfile
20200802-130208-e1b825e-tasmota-knx.binmapfile
20200802-130143-e1b825e-tasmota-lite.binmapfile
20200802-130125-e1b825e-tasmota-minimal.binmapfile
20200802-130111-e1b825e-tasmota.binmapfile
20200802-120455-6185941-tasmota-CN.binmapfile
20200802-120429-6185941-tasmota-BR.binmapfile
20200802-120404-6185941-tasmota-BG.binmapfile
20200802-120338-6185941-tasmota-ir.binmapfile
20200802-120319-6185941-tasmota-display.binmapfile
20200802-120257-6185941-tasmota-sensors.binmapfile
20200802-120228-6185941-tasmota-knx.binmapfile
20200802-120203-6185941-tasmota-lite.binmapfile
20200802-120144-6185941-tasmota-minimal.binmapfile
20200802-120129-6185941-tasmota.binmapfile
20200802-091251-2c9662b-tasmota-UK.binmapfile
20200802-091226-2c9662b-tasmota-TW.binmapfile
20200802-091200-2c9662b-tasmota-TR.binmapfile
20200802-091134-2c9662b-tasmota-SK.binmapfile
20200802-091109-2c9662b-tasmota-SE.binmapfile
20200802-091043-2c9662b-tasmota-RU.binmapfile
20200802-091018-2c9662b-tasmota-RO.binmapfile
20200802-090952-2c9662b-tasmota-PT.binmapfile
20200802-090927-2c9662b-tasmota-PL.binmapfile
20200802-090901-2c9662b-tasmota-NL.binmapfile
20200802-090835-2c9662b-tasmota-KO.binmapfile
20200802-090810-2c9662b-tasmota-IT.binmapfile
20200802-090744-2c9662b-tasmota-HU.binmapfile
20200802-090718-2c9662b-tasmota-HE.binmapfile
20200802-090652-2c9662b-tasmota-GR.binmapfile
20200802-090626-2c9662b-tasmota-FR.binmapfile
20200802-090600-2c9662b-tasmota-ES.binmapfile
20200802-090535-2c9662b-tasmota-DE.binmapfile
20200802-090509-2c9662b-tasmota-CZ.binmapfile
20200802-090443-2c9662b-tasmota-CN.binmapfile
20200802-090443--tasmota-CN.binmapfile
20200802-090417-2c9662b-tasmota-BR.binmapfile
20200802-090351-2c9662b-tasmota-BG.binmapfile
20200802-090326-2c9662b-tasmota-ir.binmapfile
20200802-090307-2c9662b-tasmota-display.binmapfile
20200802-090245-2c9662b-tasmota-sensors.binmapfile
20200802-090216-2c9662b-tasmota-knx.binmapfile
20200802-090151-2c9662b-tasmota-lite.binmapfile
20200802-090132-2c9662b-tasmota-minimal.binmapfile
20200802-090117-2c9662b-tasmota.binmapfile
20200801-211314-86da40e-tasmota-UK.binmapfile
20200801-211248-86da40e-tasmota-TW.binmapfile
20200801-211222-86da40e-tasmota-TR.binmapfile
20200801-211156-86da40e-tasmota-SK.binmapfile
20200801-211130-86da40e-tasmota-SE.binmapfile
20200801-211104-86da40e-tasmota-RU.binmapfile
20200801-211038-86da40e-tasmota-RO.binmapfile
20200801-211012-86da40e-tasmota-PT.binmapfile
20200801-210946-86da40e-tasmota-PL.binmapfile
20200801-210920-86da40e-tasmota-NL.binmapfile
20200801-210853-86da40e-tasmota-KO.binmapfile
20200801-210828-86da40e-tasmota-IT.binmapfile
20200801-210802-86da40e-tasmota-HU.binmapfile
20200801-210736-86da40e-tasmota-HE.binmapfile
20200801-210710-86da40e-tasmota-GR.binmapfile
20200801-210644-86da40e-tasmota-FR.binmapfile
20200801-210617-86da40e-tasmota-ES.binmapfile
20200801-210551-86da40e-tasmota-DE.binmapfile
20200801-210525-86da40e-tasmota-CZ.binmapfile
20200801-210458-86da40e-tasmota-CN.binmapfile
20200801-210432-86da40e-tasmota-BR.binmapfile
20200801-210406-86da40e-tasmota-BG.binmapfile
20200801-210340-86da40e-tasmota-ir.binmapfile
20200801-210320-86da40e-tasmota-display.binmapfile
20200801-210258-86da40e-tasmota-sensors.binmapfile
20200801-210228-86da40e-tasmota-knx.binmapfile
20200801-210203-86da40e-tasmota-lite.binmapfile
20200801-210144-86da40e-tasmota-minimal.binmapfile
20200801-210129-86da40e-tasmota.binmapfile
20200731-171244-317d497-tasmota-UK.binmapfile
20200731-171219-317d497-tasmota-TW.binmapfile
20200731-171153-317d497-tasmota-TR.binmapfile
20200731-171128-317d497-tasmota-SK.binmapfile
20200731-171103-317d497-tasmota-SE.binmapfile
20200731-171037-317d497-tasmota-RU.binmapfile
20200731-171012-317d497-tasmota-RO.binmapfile
20200731-170946-317d497-tasmota-PT.binmapfile
20200731-170921-317d497-tasmota-PL.binmapfile
20200731-170855-317d497-tasmota-NL.binmapfile
20200731-170830-317d497-tasmota-KO.binmapfile
20200731-170805-317d497-tasmota-IT.binmapfile
20200731-170739-317d497-tasmota-HU.binmapfile
20200731-170713-317d497-tasmota-HE.binmapfile
20200731-170648-317d497-tasmota-GR.binmapfile
20200731-170622-317d497-tasmota-FR.binmapfile
20200731-170556-317d497-tasmota-ES.binmapfile
20200731-170531-317d497-tasmota-DE.binmapfile
20200731-170505-317d497-tasmota-CZ.binmapfile
20200731-170440-317d497-tasmota-CN.binmapfile
20200731-170414-317d497-tasmota-BR.binmapfile
20200731-170348-317d497-tasmota-BG.binmapfile
20200731-170323-317d497-tasmota-ir.binmapfile
20200731-170304-317d497-tasmota-display.binmapfile
20200731-170243-317d497-tasmota-sensors.binmapfile
20200731-170213-317d497-tasmota-knx.binmapfile
20200731-170148-317d497-tasmota-lite.binmapfile
20200731-170129-317d497-tasmota-minimal.binmapfile
20200731-170115-317d497-tasmota.binmapfile
20200731-121306-a5857ac-tasmota-UK.binmapfile
20200731-121240-a5857ac-tasmota-TW.binmapfile
20200731-121214-a5857ac-tasmota-TR.binmapfile
20200731-121149-a5857ac-tasmota-SK.binmapfile
20200731-121123-a5857ac-tasmota-SE.binmapfile
20200731-121057-a5857ac-tasmota-RU.binmapfile
20200731-121031-a5857ac-tasmota-RO.binmapfile
20200731-121005-a5857ac-tasmota-PT.binmapfile
20200731-120939-a5857ac-tasmota-PL.binmapfile
20200731-120913-a5857ac-tasmota-NL.binmapfile
20200731-120845-a5857ac-tasmota-KO.binmapfile
20200731-120819-a5857ac-tasmota-IT.binmapfile
20200731-120753-a5857ac-tasmota-HU.binmapfile
20200731-120727-a5857ac-tasmota-HE.binmapfile
20200731-120702-a5857ac-tasmota-GR.binmapfile
20200731-120636-a5857ac-tasmota-FR.binmapfile
20200731-120610-a5857ac-tasmota-ES.binmapfile
20200731-120544-a5857ac-tasmota-DE.binmapfile
20200731-120518-a5857ac-tasmota-CZ.binmapfile
20200731-120452-a5857ac-tasmota-CN.binmapfile
20200731-120426-a5857ac-tasmota-BR.binmapfile
20200731-120401-a5857ac-tasmota-BG.binmapfile
20200731-120334-a5857ac-tasmota-ir.binmapfile
20200731-120316-a5857ac-tasmota-display.binmapfile
20200731-120254-a5857ac-tasmota-sensors.binmapfile
20200731-120225-a5857ac-tasmota-knx.binmapfile
20200731-120200-a5857ac-tasmota-lite.binmapfile
20200731-120141-a5857ac-tasmota-minimal.binmapfile
20200731-120127-a5857ac-tasmota.binmapfile
20200730-211246-753d161-tasmota-UK.binmapfile
20200730-211220-753d161-tasmota-TW.binmapfile
20200730-211155-753d161-tasmota-TR.binmapfile
20200730-211130-753d161-tasmota-SK.binmapfile
20200730-211105-753d161-tasmota-SE.binmapfile
20200730-211040-753d161-tasmota-RU.binmapfile
20200730-211014-753d161-tasmota-RO.binmapfile
20200730-210949-753d161-tasmota-PT.binmapfile
20200730-210924-753d161-tasmota-PL.binmapfile
20200730-210858-753d161-tasmota-NL.binmapfile
20200730-210833-753d161-tasmota-KO.binmapfile
20200730-210808-753d161-tasmota-IT.binmapfile
20200730-210742-753d161-tasmota-HU.binmapfile
20200730-210717-753d161-tasmota-HE.binmapfile
20200730-210651-753d161-tasmota-GR.binmapfile
20200730-210626-753d161-tasmota-FR.binmapfile
20200730-210601-753d161-tasmota-ES.binmapfile
20200730-210536-753d161-tasmota-DE.binmapfile
20200730-210511-753d161-tasmota-CZ.binmapfile
20200730-210445-753d161-tasmota-CN.binmapfile
20200730-210420-753d161-tasmota-BR.binmapfile
20200730-210354-753d161-tasmota-BG.binmapfile
20200730-210329-753d161-tasmota-ir.binmapfile
20200730-210311-753d161-tasmota-display.binmapfile
20200730-210250-753d161-tasmota-sensors.binmapfile
20200730-210222-753d161-tasmota-knx.binmapfile
20200730-210158-753d161-tasmota-lite.binmapfile
20200730-210139-753d161-tasmota-minimal.binmapfile
20200730-210125-753d161-tasmota.binmapfile
20200730-191244-f91b0a4-tasmota-UK.binmapfile
20200730-191219-f91b0a4-tasmota-TW.binmapfile
20200730-191154-f91b0a4-tasmota-TR.binmapfile
20200730-191128-f91b0a4-tasmota-SK.binmapfile
20200730-191103-f91b0a4-tasmota-SE.binmapfile
20200730-191038-f91b0a4-tasmota-RU.binmapfile
20200730-191013-f91b0a4-tasmota-RO.binmapfile
20200730-190948-f91b0a4-tasmota-PT.binmapfile
20200730-190923-f91b0a4-tasmota-PL.binmapfile
20200730-190858-f91b0a4-tasmota-NL.binmapfile
20200730-190833-f91b0a4-tasmota-KO.binmapfile
20200730-190808-f91b0a4-tasmota-IT.binmapfile
20200730-190743-f91b0a4-tasmota-HU.binmapfile
20200730-190718-f91b0a4-tasmota-HE.binmapfile
20200730-190653-f91b0a4-tasmota-GR.binmapfile
20200730-190628-f91b0a4-tasmota-FR.binmapfile
20200730-190603-f91b0a4-tasmota-ES.binmapfile
20200730-190538-f91b0a4-tasmota-DE.binmapfile
20200730-190513-f91b0a4-tasmota-CZ.binmapfile
20200730-190447-f91b0a4-tasmota-CN.binmapfile
20200730-190422-f91b0a4-tasmota-BR.binmapfile
20200730-190357-f91b0a4-tasmota-BG.binmapfile
20200730-190332-f91b0a4-tasmota-ir.binmapfile
20200730-190313-f91b0a4-tasmota-display.binmapfile
20200730-190252-f91b0a4-tasmota-sensors.binmapfile
20200730-190223-f91b0a4-tasmota-knx.binmapfile
20200730-190158-f91b0a4-tasmota-lite.binmapfile
20200730-190140-f91b0a4-tasmota-minimal.binmapfile
20200730-190126-f91b0a4-tasmota.binmapfile
20200730-171934-c679675-tasmota-UK.binmapfile
20200730-171839-c679675-tasmota-TW.binmapfile
20200730-171805-c679675-tasmota-TR.binmapfile
20200730-171710-c679675-tasmota-SK.binmapfile
20200730-171631-c679675-tasmota-SE.binmapfile
20200730-171602-c679675-tasmota-RU.binmapfile
20200730-171511-c679675-tasmota-RO.binmapfile
20200730-171430-c679675-tasmota-PT.binmapfile
20200730-171402-c679675-tasmota-PL.binmapfile
20200730-171309-c679675-tasmota-NL.binmapfile
20200730-171225-c679675-tasmota-KO.binmapfile
20200730-171157-c679675-tasmota-IT.binmapfile
20200730-171104-c679675-tasmota-HU.binmapfile
20200730-171034-c679675-tasmota-HE.binmapfile
20200730-170944-c679675-tasmota-GR.binmapfile
20200730-170905-c679675-tasmota-FR.binmapfile
20200730-170836-c679675-tasmota-ES.binmapfile
20200730-170757-c679675-tasmota-DE.binmapfile
20200730-170727-c679675-tasmota-CZ.binmapfile
20200730-170646-c679675-tasmota-CN.binmapfile
20200730-170617-c679675-tasmota-BR.binmapfile
20200730-170534-c679675-tasmota-BG.binmapfile
20200730-170505-c679675-tasmota-ir.binmapfile
20200730-170442-c679675-tasmota-display.binmapfile
20200730-170417-c679675-tasmota-sensors.binmapfile
20200730-170346-c679675-tasmota-knx.binmapfile
20200730-170318-c679675-tasmota-lite.binmapfile
20200730-170255-c679675-tasmota-minimal.binmapfile
20200730-170234-c679675-tasmota.binmapfile
20200729-183711-ba79dc0-tasmota-UK.binmapfile
20200729-183551-ba79dc0-tasmota-TW.binmapfile
20200729-183412-ba79dc0-tasmota-TR.binmapfile
20200729-183246-ba79dc0-tasmota-SK.binmapfile
20200729-183121-ba79dc0-tasmota-SE.binmapfile
20200729-182956-ba79dc0-tasmota-RU.binmapfile
20200729-182834-ba79dc0-tasmota-RO.binmapfile
20200729-182707-ba79dc0-tasmota-PT.binmapfile
20200729-182544-ba79dc0-tasmota-PL.binmapfile
20200729-182423-ba79dc0-tasmota-NL.binmapfile
20200729-182258-ba79dc0-tasmota-KO.binmapfile
20200729-182141-ba79dc0-tasmota-IT.binmapfile
20200729-182024-ba79dc0-tasmota-HU.binmapfile
20200729-181902-ba79dc0-tasmota-HE.binmapfile
20200729-181745-ba79dc0-tasmota-GR.binmapfile
20200729-181627-ba79dc0-tasmota-FR.binmapfile
20200729-181520-ba79dc0-tasmota-ES.binmapfile
20200729-181410-ba79dc0-tasmota-DE.binmapfile
20200729-181253-ba79dc0-tasmota-CZ.binmapfile
20200729-181119-ba79dc0-tasmota-CN.binmapfile
20200729-181012-ba79dc0-tasmota-BR.binmapfile
20200729-180911-ba79dc0-tasmota-BG.binmapfile
20200729-180804-ba79dc0-tasmota-ir.binmapfile
20200729-180701-ba79dc0-tasmota-display.binmapfile
20200729-180555-ba79dc0-tasmota-sensors.binmapfile
20200729-180440-ba79dc0-tasmota-knx.binmapfile
20200729-180343-ba79dc0-tasmota-lite.binmapfile
20200729-180256-ba79dc0-tasmota-minimal.binmapfile
20200729-180218-ba79dc0-tasmota.binmapfile
20200729-171315-70c7f38-tasmota-UK.binmapfile
20200729-171250-70c7f38-tasmota-TW.binmapfile
20200729-171224-70c7f38-tasmota-TR.binmapfile
20200729-171159-70c7f38-tasmota-SK.binmapfile
20200729-171134-70c7f38-tasmota-SE.binmapfile
20200729-171108-70c7f38-tasmota-RU.binmapfile
20200729-171043-70c7f38-tasmota-RO.binmapfile
20200729-171018-70c7f38-tasmota-PT.binmapfile
20200729-170952-70c7f38-tasmota-PL.binmapfile
20200729-170927-70c7f38-tasmota-NL.binmapfile
20200729-170902-70c7f38-tasmota-KO.binmapfile
20200729-170836-70c7f38-tasmota-IT.binmapfile
20200729-170811-70c7f38-tasmota-HU.binmapfile
20200729-170746-70c7f38-tasmota-HE.binmapfile
20200729-170721-70c7f38-tasmota-GR.binmapfile
20200729-170656-70c7f38-tasmota-FR.binmapfile
20200729-170631-70c7f38-tasmota-ES.binmapfile
20200729-170605-70c7f38-tasmota-DE.binmapfile
20200729-170540-70c7f38-tasmota-CZ.binmapfile
20200729-170515-70c7f38-tasmota-CN.binmapfile
20200729-170449-70c7f38-tasmota-BR.binmapfile
20200729-170423-70c7f38-tasmota-BG.binmapfile
20200729-170357-70c7f38-tasmota-ir.binmapfile
20200729-170338-70c7f38-tasmota-display.binmapfile
20200729-170317-70c7f38-tasmota-sensors.binmapfile
20200729-170248-70c7f38-tasmota-knx.binmapfile
20200729-170223-70c7f38-tasmota-lite.binmapfile
20200729-170205-70c7f38-tasmota-minimal.binmapfile
20200729-170151-70c7f38-tasmota.binmapfile
20200729-151648-ba3856d-tasmota-UK.binmapfile
20200729-151613-ba3856d-tasmota-TW.binmapfile
20200729-151534-ba3856d-tasmota-TR.binmapfile
20200729-151501-ba3856d-tasmota-SK.binmapfile
20200729-151426-ba3856d-tasmota-SE.binmapfile
20200729-151348-ba3856d-tasmota-RU.binmapfile
20200729-151314-ba3856d-tasmota-RO.binmapfile
20200729-151237-ba3856d-tasmota-PT.binmapfile
20200729-151203-ba3856d-tasmota-PL.binmapfile
20200729-151113-ba3856d-tasmota-NL.binmapfile
20200729-151044-ba3856d-tasmota-KO.binmapfile
20200729-151014-ba3856d-tasmota-IT.binmapfile
20200729-150929-ba3856d-tasmota-HU.binmapfile
20200729-150901-ba3856d-tasmota-HE.binmapfile
20200729-150830-ba3856d-tasmota-GR.binmapfile
20200729-150749-ba3856d-tasmota-FR.binmapfile
20200729-150721-ba3856d-tasmota-ES.binmapfile
20200729-150650-ba3856d-tasmota-DE.binmapfile
20200729-150618-ba3856d-tasmota-CZ.binmapfile
20200729-150549-ba3856d-tasmota-CN.binmapfile
20200729-150518-ba3856d-tasmota-BR.binmapfile
20200729-150446-ba3856d-tasmota-BG.binmapfile
20200729-150418-ba3856d-tasmota-ir.binmapfile
20200729-150353-ba3856d-tasmota-display.binmapfile
20200729-150329-ba3856d-tasmota-sensors.binmapfile
20200729-150257-ba3856d-tasmota-knx.binmapfile
20200729-150230-ba3856d-tasmota-lite.binmapfile
20200729-150207-ba3856d-tasmota-minimal.binmapfile
20200729-150145-ba3856d-tasmota.binmapfile
20200729-111241-25a1874-tasmota-UK.binmapfile
20200729-111216-25a1874-tasmota-TW.binmapfile
20200729-111151-25a1874-tasmota-TR.binmapfile
20200729-111125-25a1874-tasmota-SK.binmapfile
20200729-111100-25a1874-tasmota-SE.binmapfile
20200729-111035-25a1874-tasmota-RU.binmapfile
20200729-111010-25a1874-tasmota-RO.binmapfile
20200729-110945-25a1874-tasmota-PT.binmapfile
20200729-110919-25a1874-tasmota-PL.binmapfile
20200729-110854-25a1874-tasmota-NL.binmapfile
20200729-110829-25a1874-tasmota-KO.binmapfile
20200729-110803-25a1874-tasmota-IT.binmapfile
20200729-110738-25a1874-tasmota-HU.binmapfile
20200729-110713-25a1874-tasmota-HE.binmapfile
20200729-110647-25a1874-tasmota-GR.binmapfile
20200729-110622-25a1874-tasmota-FR.binmapfile
20200729-110556-25a1874-tasmota-ES.binmapfile
20200729-110531-25a1874-tasmota-DE.binmapfile
20200729-110506-25a1874-tasmota-CZ.binmapfile
20200729-110441-25a1874-tasmota-CN.binmapfile
20200729-110415-25a1874-tasmota-BR.binmapfile
20200729-110350-25a1874-tasmota-BG.binmapfile
20200729-110325-25a1874-tasmota-ir.binmapfile
20200729-110306-25a1874-tasmota-display.binmapfile
20200729-110245-25a1874-tasmota-sensors.binmapfile
20200729-110217-25a1874-tasmota-knx.binmapfile
20200729-110152-25a1874-tasmota-lite.binmapfile
20200729-110133-25a1874-tasmota-minimal.binmapfile
20200729-110119-25a1874-tasmota.binmapfile
20200729-101228-59be0ce-tasmota-UK.binmapfile
20200729-101202-59be0ce-tasmota-TW.binmapfile
20200729-101136-59be0ce-tasmota-TR.binmapfile
20200729-101110-59be0ce-tasmota-SK.binmapfile
20200729-101044-59be0ce-tasmota-SE.binmapfile
20200729-101019-59be0ce-tasmota-RU.binmapfile
20200729-100952-59be0ce-tasmota-RO.binmapfile
20200729-100926-59be0ce-tasmota-PT.binmapfile
20200729-100900-59be0ce-tasmota-PL.binmapfile
20200729-100834-59be0ce-tasmota-NL.binmapfile
20200729-100808-59be0ce-tasmota-KO.binmapfile
20200729-100742-59be0ce-tasmota-IT.binmapfile
20200729-100716-59be0ce-tasmota-HU.binmapfile
20200729-100650-59be0ce-tasmota-HE.binmapfile
20200729-100624-59be0ce-tasmota-GR.binmapfile
20200729-100558-59be0ce-tasmota-FR.binmapfile
20200729-100532-59be0ce-tasmota-ES.binmapfile
20200729-100507-59be0ce-tasmota-DE.binmapfile
20200729-100441-59be0ce-tasmota-CZ.binmapfile
20200729-100415-59be0ce-tasmota-CN.binmapfile
20200729-100349-59be0ce-tasmota-BR.binmapfile
20200729-100323-59be0ce-tasmota-BG.binmapfile
20200729-100257-59be0ce-tasmota-ir.binmapfile
20200729-100237-59be0ce-tasmota-display.binmapfile
20200729-100216-59be0ce-tasmota-sensors.binmapfile
20200729-100147-59be0ce-tasmota-knx.binmapfile
20200729-100121-59be0ce-tasmota-lite.binmapfile
20200729-100102-59be0ce-tasmota-minimal.binmapfile
20200729-100047-59be0ce-tasmota.binmapfile
20200728-101309-beb4b6b-tasmota-UK.binmapfile
20200728-101243-beb4b6b-tasmota-TW.binmapfile
20200728-101217-beb4b6b-tasmota-TR.binmapfile
20200728-101151-beb4b6b-tasmota-SK.binmapfile
20200728-101125-beb4b6b-tasmota-SE.binmapfile
20200728-101059-beb4b6b-tasmota-RU.binmapfile
20200728-101033-beb4b6b-tasmota-RO.binmapfile
20200728-101008-beb4b6b-tasmota-PT.binmapfile
20200728-100942-beb4b6b-tasmota-PL.binmapfile
20200728-100914-beb4b6b-tasmota-NL.binmapfile
20200728-100847-beb4b6b-tasmota-KO.binmapfile
20200728-100821-beb4b6b-tasmota-IT.binmapfile
20200728-100755-beb4b6b-tasmota-HU.binmapfile
20200728-100729-beb4b6b-tasmota-HE.binmapfile
20200728-100703-beb4b6b-tasmota-GR.binmapfile
20200728-100637-beb4b6b-tasmota-FR.binmapfile
20200728-100611-beb4b6b-tasmota-ES.binmapfile
20200728-100545-beb4b6b-tasmota-DE.binmapfile
20200728-100519-beb4b6b-tasmota-CZ.binmapfile
20200728-100454-beb4b6b-tasmota-CN.binmapfile
20200728-100428-beb4b6b-tasmota-BR.binmapfile
20200728-100402-beb4b6b-tasmota-BG.binmapfile
20200728-100336-beb4b6b-tasmota-ir.binmapfile
20200728-100316-beb4b6b-tasmota-display.binmapfile
20200728-100255-beb4b6b-tasmota-sensors.binmapfile
20200728-100225-beb4b6b-tasmota-knx.binmapfile
20200728-100200-beb4b6b-tasmota-lite.binmapfile
20200728-100141-beb4b6b-tasmota-minimal.binmapfile
20200728-100126-beb4b6b-tasmota.binmapfile
20200727-191240-0abe6c6-tasmota-UK.binmapfile
20200727-191215-0abe6c6-tasmota-TW.binmapfile
20200727-191150-0abe6c6-tasmota-TR.binmapfile
20200727-191124-0abe6c6-tasmota-SK.binmapfile
20200727-191059-0abe6c6-tasmota-SE.binmapfile
20200727-191034-0abe6c6-tasmota-RU.binmapfile
20200727-191009-0abe6c6-tasmota-RO.binmapfile
20200727-190944-0abe6c6-tasmota-PT.binmapfile
20200727-190919-0abe6c6-tasmota-PL.binmapfile
20200727-190853-0abe6c6-tasmota-NL.binmapfile
20200727-190828-0abe6c6-tasmota-KO.binmapfile
20200727-190803-0abe6c6-tasmota-IT.binmapfile
20200727-190738-0abe6c6-tasmota-HU.binmapfile
20200727-190713-0abe6c6-tasmota-HE.binmapfile
20200727-190647-0abe6c6-tasmota-GR.binmapfile
20200727-190622-0abe6c6-tasmota-FR.binmapfile
20200727-190557-0abe6c6-tasmota-ES.binmapfile
20200727-190532-0abe6c6-tasmota-DE.binmapfile
20200727-190507-0abe6c6-tasmota-CZ.binmapfile
20200727-190442-0abe6c6-tasmota-CN.binmapfile
20200727-190416-0abe6c6-tasmota-BR.binmapfile
20200727-190351-0abe6c6-tasmota-BG.binmapfile
20200727-190326-0abe6c6-tasmota-ir.binmapfile
20200727-190307-0abe6c6-tasmota-display.binmapfile
20200727-190247-0abe6c6-tasmota-sensors.binmapfile
20200727-190218-0abe6c6-tasmota-knx.binmapfile
20200727-190153-0abe6c6-tasmota-lite.binmapfile
20200727-190135-0abe6c6-tasmota-minimal.binmapfile
20200727-190121-0abe6c6-tasmota.binmapfile
20200727-161241-2012eac-tasmota-UK.binmapfile
20200727-161216-2012eac-tasmota-TW.binmapfile
20200727-161150-2012eac-tasmota-TR.binmapfile
20200727-161125-2012eac-tasmota-SK.binmapfile
20200727-161100-2012eac-tasmota-SE.binmapfile
20200727-161034-2012eac-tasmota-RU.binmapfile
20200727-161009-2012eac-tasmota-RO.binmapfile
20200727-160944-2012eac-tasmota-PT.binmapfile
20200727-160918-2012eac-tasmota-PL.binmapfile
20200727-160853-2012eac-tasmota-NL.binmapfile
20200727-160828-2012eac-tasmota-KO.binmapfile
20200727-160803-2012eac-tasmota-IT.binmapfile
20200727-160737-2012eac-tasmota-HU.binmapfile
20200727-160712-2012eac-tasmota-HE.binmapfile
20200727-160647-2012eac-tasmota-GR.binmapfile
20200727-160622-2012eac-tasmota-FR.binmapfile
20200727-160557-2012eac-tasmota-ES.binmapfile
20200727-160532-2012eac-tasmota-DE.binmapfile
20200727-160507-2012eac-tasmota-CZ.binmapfile
20200727-160442-2012eac-tasmota-CN.binmapfile
20200727-160416-2012eac-tasmota-BR.binmapfile
20200727-160351-2012eac-tasmota-BG.binmapfile
20200727-160326-2012eac-tasmota-ir.binmapfile
20200727-160307-2012eac-tasmota-display.binmapfile
20200727-160247-2012eac-tasmota-sensors.binmapfile
20200727-160218-2012eac-tasmota-knx.binmapfile
20200727-160154-2012eac-tasmota-lite.binmapfile
20200727-160135-2012eac-tasmota-minimal.binmapfile
20200727-160122-2012eac-tasmota.binmapfile
20200727-121229-e8beeba-tasmota-UK.binmapfile
20200727-121204-e8beeba-tasmota-TW.binmapfile
20200727-121138-e8beeba-tasmota-TR.binmapfile
20200727-121113-e8beeba-tasmota-SK.binmapfile
20200727-121048-e8beeba-tasmota-SE.binmapfile
20200727-121023-e8beeba-tasmota-RU.binmapfile
20200727-120958-e8beeba-tasmota-RO.binmapfile
20200727-120932-e8beeba-tasmota-PT.binmapfile
20200727-120907-e8beeba-tasmota-PL.binmapfile
20200727-120842-e8beeba-tasmota-NL.binmapfile
20200727-120817-e8beeba-tasmota-KO.binmapfile
20200727-120752-e8beeba-tasmota-IT.binmapfile
20200727-120727-e8beeba-tasmota-HU.binmapfile
20200727-120702-e8beeba-tasmota-HE.binmapfile
20200727-120636-e8beeba-tasmota-GR.binmapfile
20200727-120611-e8beeba-tasmota-FR.binmapfile
20200727-120546-e8beeba-tasmota-ES.binmapfile
20200727-120521-e8beeba-tasmota-DE.binmapfile
20200727-120456-e8beeba-tasmota-CZ.binmapfile
20200727-120431-e8beeba-tasmota-CN.binmapfile
20200727-120406-e8beeba-tasmota-BR.binmapfile
20200727-120340-e8beeba-tasmota-BG.binmapfile
20200727-120315-e8beeba-tasmota-ir.binmapfile
20200727-120256-e8beeba-tasmota-display.binmapfile
20200727-120236-e8beeba-tasmota-sensors.binmapfile
20200727-120208-e8beeba-tasmota-knx.binmapfile
20200727-120143-e8beeba-tasmota-lite.binmapfile
20200727-120125-e8beeba-tasmota-minimal.binmapfile
20200727-120111-e8beeba-tasmota.binmapfile
20200727-101313-3a8327b-tasmota-UK.binmapfile
20200727-101247-3a8327b-tasmota-TW.binmapfile
20200727-101222-3a8327b-tasmota-TR.binmapfile
20200727-101155-3a8327b-tasmota-SK.binmapfile
20200727-101130-3a8327b-tasmota-SE.binmapfile
20200727-101104-3a8327b-tasmota-RU.binmapfile
20200727-101038-3a8327b-tasmota-RO.binmapfile
20200727-101012-3a8327b-tasmota-PT.binmapfile
20200727-100946-3a8327b-tasmota-PL.binmapfile
20200727-100920-3a8327b-tasmota-NL.binmapfile
20200727-100854-3a8327b-tasmota-KO.binmapfile
20200727-100828-3a8327b-tasmota-IT.binmapfile
20200727-100802-3a8327b-tasmota-HU.binmapfile
20200727-100736-3a8327b-tasmota-HE.binmapfile
20200727-100710-3a8327b-tasmota-GR.binmapfile
20200727-100644-3a8327b-tasmota-FR.binmapfile
20200727-100618-3a8327b-tasmota-ES.binmapfile
20200727-100553-3a8327b-tasmota-DE.binmapfile
20200727-100527-3a8327b-tasmota-CZ.binmapfile
20200727-100501-3a8327b-tasmota-CN.binmapfile
20200727-100434-3a8327b-tasmota-BR.binmapfile
20200727-100408-3a8327b-tasmota-BG.binmapfile
20200727-100342-3a8327b-tasmota-ir.binmapfile
20200727-100323-3a8327b-tasmota-display.binmapfile
20200727-100301-3a8327b-tasmota-sensors.binmapfile
20200727-100232-3a8327b-tasmota-knx.binmapfile
20200727-100207-3a8327b-tasmota-lite.binmapfile
20200727-100148-3a8327b-tasmota-minimal.binmapfile
20200727-100134-3a8327b-tasmota.binmapfile
20200726-191224-30d0f05-tasmota-UK.binmapfile
20200726-191158-30d0f05-tasmota-TW.binmapfile
20200726-191133-30d0f05-tasmota-TR.binmapfile
20200726-191108-30d0f05-tasmota-SK.binmapfile
20200726-191042-30d0f05-tasmota-SE.binmapfile
20200726-191017-30d0f05-tasmota-RU.binmapfile
20200726-190952-30d0f05-tasmota-RO.binmapfile
20200726-190926-30d0f05-tasmota-PT.binmapfile
20200726-190901-30d0f05-tasmota-PL.binmapfile
20200726-190836-30d0f05-tasmota-NL.binmapfile
20200726-190810-30d0f05-tasmota-KO.binmapfile
20200726-190745-30d0f05-tasmota-IT.binmapfile
20200726-190720-30d0f05-tasmota-HU.binmapfile
20200726-190654-30d0f05-tasmota-HE.binmapfile
20200726-190629-30d0f05-tasmota-GR.binmapfile
20200726-190604-30d0f05-tasmota-FR.binmapfile
20200726-190538-30d0f05-tasmota-ES.binmapfile
20200726-190513-30d0f05-tasmota-DE.binmapfile
20200726-190447-30d0f05-tasmota-CZ.binmapfile
20200726-190422-30d0f05-tasmota-CN.binmapfile
20200726-190357-30d0f05-tasmota-BR.binmapfile
20200726-190331-30d0f05-tasmota-BG.binmapfile
20200726-190306-30d0f05-tasmota-ir.binmapfile
20200726-190246-30d0f05-tasmota-display.binmapfile
20200726-190225-30d0f05-tasmota-sensors.binmapfile
20200726-190156-30d0f05-tasmota-knx.binmapfile
20200726-190131-30d0f05-tasmota-lite.binmapfile
20200726-190113-30d0f05-tasmota-minimal.binmapfile
20200726-190058-30d0f05-tasmota.binmapfile
20200726-151338-eb18967-tasmota-UK.binmapfile
20200726-151312-eb18967-tasmota-TW.binmapfile
20200726-151246-eb18967-tasmota-TR.binmapfile
20200726-151220-eb18967-tasmota-SK.binmapfile
20200726-151154-eb18967-tasmota-SE.binmapfile
20200726-151128-eb18967-tasmota-RU.binmapfile
20200726-151101-eb18967-tasmota-RO.binmapfile
20200726-151036-eb18967-tasmota-PT.binmapfile
20200726-151009-eb18967-tasmota-PL.binmapfile
20200726-150942-eb18967-tasmota-NL.binmapfile
20200726-150916-eb18967-tasmota-KO.binmapfile
20200726-150850-eb18967-tasmota-IT.binmapfile
20200726-150823-eb18967-tasmota-HU.binmapfile
20200726-150757-eb18967-tasmota-HE.binmapfile
20200726-150731-eb18967-tasmota-GR.binmapfile
20200726-150705-eb18967-tasmota-FR.binmapfile
20200726-150639-eb18967-tasmota-ES.binmapfile
20200726-150613-eb18967-tasmota-DE.binmapfile
20200726-150547-eb18967-tasmota-CZ.binmapfile
20200726-150521-eb18967-tasmota-CN.binmapfile
20200726-150455-eb18967-tasmota-BR.binmapfile
20200726-150429-eb18967-tasmota-BG.binmapfile
20200726-150402-eb18967-tasmota-ir.binmapfile
20200726-150343-eb18967-tasmota-display.binmapfile
20200726-150322-eb18967-tasmota-sensors.binmapfile
20200726-150253-eb18967-tasmota-knx.binmapfile
20200726-150227-eb18967-tasmota-lite.binmapfile
20200726-150208-eb18967-tasmota-minimal.binmapfile
20200726-150152-eb18967-tasmota.binmapfile
20200725-191300-806a862-tasmota-UK.binmapfile
20200725-191235-806a862-tasmota-TW.binmapfile
20200725-191210-806a862-tasmota-TR.binmapfile
20200725-191145-806a862-tasmota-SK.binmapfile
20200725-191119-806a862-tasmota-SE.binmapfile
20200725-191054-806a862-tasmota-RU.binmapfile
20200725-191029-806a862-tasmota-RO.binmapfile
20200725-191004-806a862-tasmota-PT.binmapfile
20200725-190939-806a862-tasmota-PL.binmapfile
20200725-190913-806a862-tasmota-NL.binmapfile
20200725-190848-806a862-tasmota-KO.binmapfile
20200725-190823-806a862-tasmota-IT.binmapfile
20200725-190758-806a862-tasmota-HU.binmapfile
20200725-190733-806a862-tasmota-HE.binmapfile
20200725-190708-806a862-tasmota-GR.binmapfile
20200725-190643-806a862-tasmota-FR.binmapfile
20200725-190618-806a862-tasmota-ES.binmapfile
20200725-190552-806a862-tasmota-DE.binmapfile
20200725-190527-806a862-tasmota-CZ.binmapfile
20200725-190502-806a862-tasmota-CN.binmapfile
20200725-190437-806a862-tasmota-BR.binmapfile
20200725-190412-806a862-tasmota-BG.binmapfile
20200725-190347-806a862-tasmota-ir.binmapfile
20200725-190328-806a862-tasmota-display.binmapfile
20200725-190307-806a862-tasmota-sensors.binmapfile
20200725-190239-806a862-tasmota-knx.binmapfile
20200725-190214-806a862-tasmota-lite.binmapfile
20200725-190156-806a862-tasmota-minimal.binmapfile
20200725-190142-806a862-tasmota.binmapfile
20200725-181306-520558d-tasmota-UK.binmapfile
20200725-181241-520558d-tasmota-TW.binmapfile
20200725-181215-520558d-tasmota-TR.binmapfile
20200725-181150-520558d-tasmota-SK.binmapfile
20200725-181125-520558d-tasmota-SE.binmapfile
20200725-181059-520558d-tasmota-RU.binmapfile
20200725-181034-520558d-tasmota-RO.binmapfile
20200725-181008-520558d-tasmota-PT.binmapfile
20200725-180943-520558d-tasmota-PL.binmapfile
20200725-180918-520558d-tasmota-NL.binmapfile
20200725-180852-520558d-tasmota-KO.binmapfile
20200725-180827-520558d-tasmota-IT.binmapfile
20200725-180801-520558d-tasmota-HU.binmapfile
20200725-180735-520558d-tasmota-HE.binmapfile
20200725-180709-520558d-tasmota-GR.binmapfile
20200725-180644-520558d-tasmota-FR.binmapfile
20200725-180619-520558d-tasmota-ES.binmapfile
20200725-180553-520558d-tasmota-DE.binmapfile
20200725-180528-520558d-tasmota-CZ.binmapfile
20200725-180503-520558d-tasmota-CN.binmapfile
20200725-180437-520558d-tasmota-BR.binmapfile
20200725-180411-520558d-tasmota-BG.binmapfile
20200725-180346-520558d-tasmota-ir.binmapfile
20200725-180327-520558d-tasmota-display.binmapfile
20200725-180306-520558d-tasmota-sensors.binmapfile
20200725-180238-520558d-tasmota-knx.binmapfile
20200725-180213-520558d-tasmota-lite.binmapfile
20200725-180154-520558d-tasmota-minimal.binmapfile
20200725-180140-520558d-tasmota.binmapfile
20200725-171254-fc2d5b1-tasmota-UK.binmapfile
20200725-171229-fc2d5b1-tasmota-TW.binmapfile
20200725-171203-fc2d5b1-tasmota-TR.binmapfile
20200725-171138-fc2d5b1-tasmota-SK.binmapfile
20200725-171112-fc2d5b1-tasmota-SE.binmapfile
20200725-171046-fc2d5b1-tasmota-RU.binmapfile
20200725-171021-fc2d5b1-tasmota-RO.binmapfile
20200725-170955-fc2d5b1-tasmota-PT.binmapfile
20200725-170929-fc2d5b1-tasmota-PL.binmapfile
20200725-170903-fc2d5b1-tasmota-NL.binmapfile
20200725-170837-fc2d5b1-tasmota-KO.binmapfile
20200725-170812-fc2d5b1-tasmota-IT.binmapfile
20200725-170747-fc2d5b1-tasmota-HU.binmapfile
20200725-170721-fc2d5b1-tasmota-HE.binmapfile
20200725-170655-fc2d5b1-tasmota-GR.binmapfile
20200725-170630-fc2d5b1-tasmota-FR.binmapfile
20200725-170604-fc2d5b1-tasmota-ES.binmapfile
20200725-170539-fc2d5b1-tasmota-DE.binmapfile
20200725-170513-fc2d5b1-tasmota-CZ.binmapfile
20200725-170447-fc2d5b1-tasmota-CN.binmapfile
20200725-170422-fc2d5b1-tasmota-BR.binmapfile
20200725-170356-fc2d5b1-tasmota-BG.binmapfile
20200725-170330-fc2d5b1-tasmota-ir.binmapfile
20200725-170310-fc2d5b1-tasmota-display.binmapfile
20200725-170249-fc2d5b1-tasmota-sensors.binmapfile
20200725-170220-fc2d5b1-tasmota-knx.binmapfile
20200725-170155-fc2d5b1-tasmota-lite.binmapfile
20200725-170136-fc2d5b1-tasmota-minimal.binmapfile
20200725-170122-fc2d5b1-tasmota.binmapfile
20200725-151207-3817906-tasmota-UK.binmapfile
20200725-151141-3817906-tasmota-TW.binmapfile
20200725-151115-3817906-tasmota-TR.binmapfile
20200725-151050-3817906-tasmota-SK.binmapfile
20200725-151025-3817906-tasmota-SE.binmapfile
20200725-150959-3817906-tasmota-RU.binmapfile
20200725-150934-3817906-tasmota-RO.binmapfile
20200725-150909-3817906-tasmota-PT.binmapfile
20200725-150843-3817906-tasmota-PL.binmapfile
20200725-150818-3817906-tasmota-NL.binmapfile
20200725-150753-3817906-tasmota-KO.binmapfile
20200725-150727-3817906-tasmota-IT.binmapfile
20200725-150701-3817906-tasmota-HU.binmapfile
20200725-150636-3817906-tasmota-HE.binmapfile
20200725-150610-3817906-tasmota-GR.binmapfile
20200725-150544-3817906-tasmota-FR.binmapfile
20200725-150519-3817906-tasmota-ES.binmapfile
20200725-150453-3817906-tasmota-DE.binmapfile
20200725-150427-3817906-tasmota-CZ.binmapfile
20200725-150402-3817906-tasmota-CN.binmapfile
20200725-150336-3817906-tasmota-BR.binmapfile
20200725-150311-3817906-tasmota-BG.binmapfile
20200725-150245-3817906-tasmota-ir.binmapfile
20200725-150226-3817906-tasmota-display.binmapfile
20200725-150204-3817906-tasmota-sensors.binmapfile
20200725-150136-3817906-tasmota-knx.binmapfile
20200725-150111-3817906-tasmota-lite.binmapfile
20200725-150052-3817906-tasmota-minimal.binmapfile
20200725-150037-3817906-tasmota.binmapfile
20200725-101336-be77aea-tasmota-UK.binmapfile
20200725-101310-be77aea-tasmota-TW.binmapfile
20200725-101244-be77aea-tasmota-TR.binmapfile
20200725-101218-be77aea-tasmota-SK.binmapfile
20200725-101152-be77aea-tasmota-SE.binmapfile
20200725-101127-be77aea-tasmota-RU.binmapfile
20200725-101101-be77aea-tasmota-RO.binmapfile
20200725-101035-be77aea-tasmota-PT.binmapfile
20200725-101009-be77aea-tasmota-PL.binmapfile
20200725-100943-be77aea-tasmota-NL.binmapfile
20200725-100918-be77aea-tasmota-KO.binmapfile
20200725-100852-be77aea-tasmota-IT.binmapfile
20200725-100826-be77aea-tasmota-HU.binmapfile
20200725-100800-be77aea-tasmota-HE.binmapfile
20200725-100734-be77aea-tasmota-GR.binmapfile
20200725-100708-be77aea-tasmota-FR.binmapfile
20200725-100643-be77aea-tasmota-ES.binmapfile
20200725-100617-be77aea-tasmota-DE.binmapfile
20200725-100551-be77aea-tasmota-CZ.binmapfile
20200725-100525-be77aea-tasmota-CN.binmapfile
20200725-100459-be77aea-tasmota-BR.binmapfile
20200725-100433-be77aea-tasmota-BG.binmapfile
20200725-100408-be77aea-tasmota-ir.binmapfile
20200725-100348-be77aea-tasmota-display.binmapfile
20200725-100327-be77aea-tasmota-sensors.binmapfile
20200725-100257-be77aea-tasmota-knx.binmapfile
20200725-100232-be77aea-tasmota-lite.binmapfile
20200725-100213-be77aea-tasmota-minimal.binmapfile
20200725-100158-be77aea-tasmota.binmapfile
20200724-161242-3acae81-tasmota-UK.binmapfile
20200724-161217-3acae81-tasmota-TW.binmapfile
20200724-161152-3acae81-tasmota-TR.binmapfile
20200724-161127-3acae81-tasmota-SK.binmapfile
20200724-161102-3acae81-tasmota-SE.binmapfile
20200724-161037-3acae81-tasmota-RU.binmapfile
20200724-161011-3acae81-tasmota-RO.binmapfile
20200724-160946-3acae81-tasmota-PT.binmapfile
20200724-160921-3acae81-tasmota-PL.binmapfile
20200724-160856-3acae81-tasmota-NL.binmapfile
20200724-160830-3acae81-tasmota-KO.binmapfile
20200724-160805-3acae81-tasmota-IT.binmapfile
20200724-160740-3acae81-tasmota-HU.binmapfile
20200724-160715-3acae81-tasmota-HE.binmapfile
20200724-160650-3acae81-tasmota-GR.binmapfile
20200724-160624-3acae81-tasmota-FR.binmapfile
20200724-160559-3acae81-tasmota-ES.binmapfile
20200724-160533-3acae81-tasmota-DE.binmapfile
20200724-160508-3acae81-tasmota-CZ.binmapfile
20200724-160443-3acae81-tasmota-CN.binmapfile
20200724-160418-3acae81-tasmota-BR.binmapfile
20200724-160352-3acae81-tasmota-BG.binmapfile
20200724-160327-3acae81-tasmota-ir.binmapfile
20200724-160308-3acae81-tasmota-display.binmapfile
20200724-160248-3acae81-tasmota-sensors.binmapfile
20200724-160220-3acae81-tasmota-knx.binmapfile
20200724-160155-3acae81-tasmota-lite.binmapfile
20200724-160137-3acae81-tasmota-minimal.binmapfile
20200724-160123-3acae81-tasmota.binmapfile
20200724-131246-93226c2-tasmota-UK.binmapfile
20200724-131221-93226c2-tasmota-TW.binmapfile
20200724-131155-93226c2-tasmota-TR.binmapfile
20200724-131130-93226c2-tasmota-SK.binmapfile
20200724-131104-93226c2-tasmota-SE.binmapfile
20200724-131039-93226c2-tasmota-RU.binmapfile
20200724-131013-93226c2-tasmota-RO.binmapfile
20200724-130947-93226c2-tasmota-PT.binmapfile
20200724-130922-93226c2-tasmota-PL.binmapfile
20200724-130856-93226c2-tasmota-NL.binmapfile
20200724-130831-93226c2-tasmota-KO.binmapfile
20200724-130805-93226c2-tasmota-IT.binmapfile
20200724-130739-93226c2-tasmota-HU.binmapfile
20200724-130714-93226c2-tasmota-HE.binmapfile
20200724-130648-93226c2-tasmota-GR.binmapfile
20200724-130623-93226c2-tasmota-FR.binmapfile
20200724-130556-93226c2-tasmota-ES.binmapfile
20200724-130531-93226c2-tasmota-DE.binmapfile
20200724-130506-93226c2-tasmota-CZ.binmapfile
20200724-130440-93226c2-tasmota-CN.binmapfile
20200724-130414-93226c2-tasmota-BR.binmapfile
20200724-130348-93226c2-tasmota-BG.binmapfile
20200724-130322-93226c2-tasmota-ir.binmapfile
20200724-130303-93226c2-tasmota-display.binmapfile
20200724-130241-93226c2-tasmota-sensors.binmapfile
20200724-130212-93226c2-tasmota-knx.binmapfile
20200724-130147-93226c2-tasmota-lite.binmapfile
20200724-130127-93226c2-tasmota-minimal.binmapfile
20200724-130112-93226c2-tasmota.binmapfile
20200724-121514-d26ed11-tasmota-UK.binmapfile
20200724-121448-d26ed11-tasmota-TW.binmapfile
20200724-121422-d26ed11-tasmota-TR.binmapfile
20200724-121355-d26ed11-tasmota-SK.binmapfile
20200724-121330-d26ed11-tasmota-SE.binmapfile
20200724-121304-d26ed11-tasmota-RU.binmapfile
20200724-121238-d26ed11-tasmota-RO.binmapfile
20200724-121212-d26ed11-tasmota-PT.binmapfile
20200724-121147-d26ed11-tasmota-PL.binmapfile
20200724-121120-d26ed11-tasmota-NL.binmapfile
20200724-121055-d26ed11-tasmota-KO.binmapfile
20200724-121029-d26ed11-tasmota-IT.binmapfile
20200724-121002-d26ed11-tasmota-HU.binmapfile
20200724-120936-d26ed11-tasmota-HE.binmapfile
20200724-120903-d26ed11-tasmota-GR.binmapfile
20200724-120837-d26ed11-tasmota-FR.binmapfile
20200724-120811-d26ed11-tasmota-ES.binmapfile
20200724-120744-d26ed11-tasmota-DE.binmapfile
20200724-120658-d26ed11-tasmota-CZ.binmapfile
20200724-120622-d26ed11-tasmota-CN.binmapfile
20200724-120551-d26ed11-tasmota-BR.binmapfile
20200724-120523-d26ed11-tasmota-BG.binmapfile
20200724-120456-d26ed11-tasmota-ir.binmapfile
20200724-120435-d26ed11-tasmota-display.binmapfile
20200724-120410-d26ed11-tasmota-sensors.binmapfile
20200724-120335-d26ed11-tasmota-knx.binmapfile
20200724-120306-d26ed11-tasmota-lite.binmapfile
20200724-120244-d26ed11-tasmota-minimal.binmapfile
20200724-120222-d26ed11-tasmota.binmapfile
20200723-151226-5f386cc-tasmota-UK.binmapfile
20200723-151201-5f386cc-tasmota-TW.binmapfile
20200723-151135-5f386cc-tasmota-TR.binmapfile
20200723-151110-5f386cc-tasmota-SK.binmapfile
20200723-151045-5f386cc-tasmota-SE.binmapfile
20200723-151020-5f386cc-tasmota-RU.binmapfile
20200723-150955-5f386cc-tasmota-RO.binmapfile
20200723-150930-5f386cc-tasmota-PT.binmapfile
20200723-150905-5f386cc-tasmota-PL.binmapfile
20200723-150840-5f386cc-tasmota-NL.binmapfile
20200723-150815-5f386cc-tasmota-KO.binmapfile
20200723-150750-5f386cc-tasmota-IT.binmapfile
20200723-150725-5f386cc-tasmota-HU.binmapfile
20200723-150700-5f386cc-tasmota-HE.binmapfile
20200723-150635-5f386cc-tasmota-GR.binmapfile
20200723-150610-5f386cc-tasmota-FR.binmapfile
20200723-150545-5f386cc-tasmota-ES.binmapfile
20200723-150520-5f386cc-tasmota-DE.binmapfile
20200723-150455-5f386cc-tasmota-CZ.binmapfile
20200723-150430-5f386cc-tasmota-CN.binmapfile
20200723-150405-5f386cc-tasmota-BR.binmapfile
20200723-150340-5f386cc-tasmota-BG.binmapfile
20200723-150315-5f386cc-tasmota-ir.binmapfile
20200723-150256-5f386cc-tasmota-display.binmapfile
20200723-150236-5f386cc-tasmota-sensors.binmapfile
20200723-150207-5f386cc-tasmota-knx.binmapfile
20200723-150143-5f386cc-tasmota-lite.binmapfile
20200723-150125-5f386cc-tasmota-minimal.binmapfile
20200723-150111-5f386cc-tasmota.binmapfile
20200723-141227-493c815-tasmota-UK.binmapfile
20200723-141202-493c815-tasmota-TW.binmapfile
20200723-141137-493c815-tasmota-TR.binmapfile
20200723-141111-493c815-tasmota-SK.binmapfile
20200723-141046-493c815-tasmota-SE.binmapfile
20200723-141021-493c815-tasmota-RU.binmapfile
20200723-140956-493c815-tasmota-RO.binmapfile
20200723-140931-493c815-tasmota-PT.binmapfile
20200723-140906-493c815-tasmota-PL.binmapfile
20200723-140841-493c815-tasmota-NL.binmapfile
20200723-140815-493c815-tasmota-KO.binmapfile
20200723-140750-493c815-tasmota-IT.binmapfile
20200723-140725-493c815-tasmota-HU.binmapfile
20200723-140700-493c815-tasmota-HE.binmapfile
20200723-140635-493c815-tasmota-GR.binmapfile
20200723-140610-493c815-tasmota-FR.binmapfile
20200723-140545-493c815-tasmota-ES.binmapfile
20200723-140520-493c815-tasmota-DE.binmapfile
20200723-140455-493c815-tasmota-CZ.binmapfile
20200723-140430-493c815-tasmota-CN.binmapfile
20200723-140405-493c815-tasmota-BR.binmapfile
20200723-140340-493c815-tasmota-BG.binmapfile
20200723-140315-493c815-tasmota-ir.binmapfile
20200723-140256-493c815-tasmota-display.binmapfile
20200723-140235-493c815-tasmota-sensors.binmapfile
20200723-140207-493c815-tasmota-knx.binmapfile
20200723-140143-493c815-tasmota-lite.binmapfile
20200723-140124-493c815-tasmota-minimal.binmapfile
20200723-140111-493c815-tasmota.binmapfile
20200723-131305-cbfe019-tasmota-UK.binmapfile
20200723-131239-cbfe019-tasmota-TW.binmapfile
20200723-131214-cbfe019-tasmota-TR.binmapfile
20200723-131149-cbfe019-tasmota-SK.binmapfile
20200723-131123-cbfe019-tasmota-SE.binmapfile
20200723-131058-cbfe019-tasmota-RU.binmapfile
20200723-131033-cbfe019-tasmota-RO.binmapfile
20200723-131008-cbfe019-tasmota-PT.binmapfile
20200723-130943-cbfe019-tasmota-PL.binmapfile
20200723-130917-cbfe019-tasmota-NL.binmapfile
20200723-130852-cbfe019-tasmota-KO.binmapfile
20200723-130826-cbfe019-tasmota-IT.binmapfile
20200723-130801-cbfe019-tasmota-HU.binmapfile
20200723-130736-cbfe019-tasmota-HE.binmapfile
20200723-130710-cbfe019-tasmota-GR.binmapfile
20200723-130645-cbfe019-tasmota-FR.binmapfile
20200723-130620-cbfe019-tasmota-ES.binmapfile
20200723-130555-cbfe019-tasmota-DE.binmapfile
20200723-130530-cbfe019-tasmota-CZ.binmapfile
20200723-130505-cbfe019-tasmota-CN.binmapfile
20200723-130439-cbfe019-tasmota-BR.binmapfile
20200723-130414-cbfe019-tasmota-BG.binmapfile
20200723-130349-cbfe019-tasmota-ir.binmapfile
20200723-130330-cbfe019-tasmota-display.binmapfile
20200723-130309-cbfe019-tasmota-sensors.binmapfile
20200723-130240-cbfe019-tasmota-knx.binmapfile
20200723-130216-cbfe019-tasmota-lite.binmapfile
20200723-130157-cbfe019-tasmota-minimal.binmapfile
20200723-130143-cbfe019-tasmota.binmapfile
20200723-121306-d2d134a-tasmota-UK.binmapfile
20200723-121241-d2d134a-tasmota-TW.binmapfile
20200723-121216-d2d134a-tasmota-TR.binmapfile
20200723-121150-d2d134a-tasmota-SK.binmapfile
20200723-121125-d2d134a-tasmota-SE.binmapfile
20200723-121100-d2d134a-tasmota-RU.binmapfile
20200723-121034-d2d134a-tasmota-RO.binmapfile
20200723-121008-d2d134a-tasmota-PT.binmapfile
20200723-120943-d2d134a-tasmota-PL.binmapfile
20200723-120917-d2d134a-tasmota-NL.binmapfile
20200723-120852-d2d134a-tasmota-KO.binmapfile
20200723-120827-d2d134a-tasmota-IT.binmapfile
20200723-120801-d2d134a-tasmota-HU.binmapfile
20200723-120736-d2d134a-tasmota-HE.binmapfile
20200723-120711-d2d134a-tasmota-GR.binmapfile
20200723-120646-d2d134a-tasmota-FR.binmapfile
20200723-120620-d2d134a-tasmota-ES.binmapfile
20200723-120555-d2d134a-tasmota-DE.binmapfile
20200723-120529-d2d134a-tasmota-CZ.binmapfile
20200723-120504-d2d134a-tasmota-CN.binmapfile
20200723-120438-d2d134a-tasmota-BR.binmapfile
20200723-120413-d2d134a-tasmota-BG.binmapfile
20200723-120348-d2d134a-tasmota-ir.binmapfile
20200723-120329-d2d134a-tasmota-display.binmapfile
20200723-120308-d2d134a-tasmota-sensors.binmapfile
20200723-120240-d2d134a-tasmota-knx.binmapfile
20200723-120215-d2d134a-tasmota-lite.binmapfile
20200723-120156-d2d134a-tasmota-minimal.binmapfile
20200723-120142-d2d134a-tasmota.binmapfile
20200722-201234-26646d6-tasmota-UK.binmapfile
20200722-201209-26646d6-tasmota-TW.binmapfile
20200722-201144-26646d6-tasmota-TR.binmapfile
20200722-201119-26646d6-tasmota-SK.binmapfile
20200722-201054-26646d6-tasmota-SE.binmapfile
20200722-201028-26646d6-tasmota-RU.binmapfile
20200722-201003-26646d6-tasmota-RO.binmapfile
20200722-200938-26646d6-tasmota-PT.binmapfile
20200722-200913-26646d6-tasmota-PL.binmapfile
20200722-200848-26646d6-tasmota-NL.binmapfile
20200722-200823-26646d6-tasmota-KO.binmapfile
20200722-200758-26646d6-tasmota-IT.binmapfile
20200722-200733-26646d6-tasmota-HU.binmapfile
20200722-200708-26646d6-tasmota-HE.binmapfile
20200722-200642-26646d6-tasmota-GR.binmapfile
20200722-200618-26646d6-tasmota-FR.binmapfile
20200722-200552-26646d6-tasmota-ES.binmapfile
20200722-200527-26646d6-tasmota-DE.binmapfile
20200722-200502-26646d6-tasmota-CZ.binmapfile
20200722-200437-26646d6-tasmota-CN.binmapfile
20200722-200412-26646d6-tasmota-BR.binmapfile
20200722-200347-26646d6-tasmota-BG.binmapfile
20200722-200321-26646d6-tasmota-ir.binmapfile
20200722-200302-26646d6-tasmota-display.binmapfile
20200722-200242-26646d6-tasmota-sensors.binmapfile
20200722-200214-26646d6-tasmota-knx.binmapfile
20200722-200149-26646d6-tasmota-lite.binmapfile
20200722-200131-26646d6-tasmota-minimal.binmapfile
20200722-200117-26646d6-tasmota.binmapfile
20200722-111234-6f32078-tasmota-UK.binmapfile
20200722-111209-6f32078-tasmota-TW.binmapfile
20200722-111144-6f32078-tasmota-TR.binmapfile
20200722-111119-6f32078-tasmota-SK.binmapfile
20200722-111054-6f32078-tasmota-SE.binmapfile
20200722-111029-6f32078-tasmota-RU.binmapfile
20200722-111004-6f32078-tasmota-RO.binmapfile
20200722-110939-6f32078-tasmota-PT.binmapfile
20200722-110913-6f32078-tasmota-PL.binmapfile
20200722-110848-6f32078-tasmota-NL.binmapfile
20200722-110823-6f32078-tasmota-KO.binmapfile
20200722-110758-6f32078-tasmota-IT.binmapfile
20200722-110733-6f32078-tasmota-HU.binmapfile
20200722-110708-6f32078-tasmota-HE.binmapfile
20200722-110643-6f32078-tasmota-GR.binmapfile
20200722-110618-6f32078-tasmota-FR.binmapfile
20200722-110553-6f32078-tasmota-ES.binmapfile
20200722-110528-6f32078-tasmota-DE.binmapfile
20200722-110503-6f32078-tasmota-CZ.binmapfile
20200722-110437-6f32078-tasmota-CN.binmapfile
20200722-110412-6f32078-tasmota-BR.binmapfile
20200722-110347-6f32078-tasmota-BG.binmapfile
20200722-110322-6f32078-tasmota-ir.binmapfile
20200722-110304-6f32078-tasmota-display.binmapfile
20200722-110243-6f32078-tasmota-sensors.binmapfile
20200722-110215-6f32078-tasmota-knx.binmapfile
20200722-110149-6f32078-tasmota-lite.binmapfile
20200722-110131-6f32078-tasmota-minimal.binmapfile
20200722-110117-6f32078-tasmota.binmapfile
20200722-101241-0fc41f3-tasmota-UK.binmapfile
20200722-101215-0fc41f3-tasmota-TW.binmapfile
20200722-101150-0fc41f3-tasmota-TR.binmapfile
20200722-101125-0fc41f3-tasmota-SK.binmapfile
20200722-101100-0fc41f3-tasmota-SE.binmapfile
20200722-101035-0fc41f3-tasmota-RU.binmapfile
20200722-101010-0fc41f3-tasmota-RO.binmapfile
20200722-100944-0fc41f3-tasmota-PT.binmapfile
20200722-100919-0fc41f3-tasmota-PL.binmapfile
20200722-100854-0fc41f3-tasmota-NL.binmapfile
20200722-100829-0fc41f3-tasmota-KO.binmapfile
20200722-100804-0fc41f3-tasmota-IT.binmapfile
20200722-100739-0fc41f3-tasmota-HU.binmapfile
20200722-100714-0fc41f3-tasmota-HE.binmapfile
20200722-100648-0fc41f3-tasmota-GR.binmapfile
20200722-100623-0fc41f3-tasmota-FR.binmapfile
20200722-100558-0fc41f3-tasmota-ES.binmapfile
20200722-100533-0fc41f3-tasmota-DE.binmapfile
20200722-100508-0fc41f3-tasmota-CZ.binmapfile
20200722-100443-0fc41f3-tasmota-CN.binmapfile
20200722-100418-0fc41f3-tasmota-BR.binmapfile
20200722-100352-0fc41f3-tasmota-BG.binmapfile
20200722-100328-0fc41f3-tasmota-ir.binmapfile
20200722-100309-0fc41f3-tasmota-display.binmapfile
20200722-100248-0fc41f3-tasmota-sensors.binmapfile
20200722-100220-0fc41f3-tasmota-knx.binmapfile
20200722-100156-0fc41f3-tasmota-lite.binmapfile
20200722-100137-0fc41f3-tasmota-minimal.binmapfile
20200722-100124-0fc41f3-tasmota.binmapfile
20200722-091308-8501d55-tasmota-UK.binmapfile
20200722-091242-8501d55-tasmota-TW.binmapfile
20200722-091217-8501d55-tasmota-TR.binmapfile
20200722-091151-8501d55-tasmota-SK.binmapfile
20200722-091125-8501d55-tasmota-SE.binmapfile
20200722-091059-8501d55-tasmota-RU.binmapfile
20200722-091033-8501d55-tasmota-RO.binmapfile
20200722-091008-8501d55-tasmota-PT.binmapfile
20200722-090942-8501d55-tasmota-PL.binmapfile
20200722-090916-8501d55-tasmota-NL.binmapfile
20200722-090849-8501d55-tasmota-KO.binmapfile
20200722-090824-8501d55-tasmota-IT.binmapfile
20200722-090758-8501d55-tasmota-HU.binmapfile
20200722-090732-8501d55-tasmota-HE.binmapfile
20200722-090706-8501d55-tasmota-GR.binmapfile
20200722-090641-8501d55-tasmota-FR.binmapfile
20200722-090615-8501d55-tasmota-ES.binmapfile
20200722-090549-8501d55-tasmota-DE.binmapfile
20200722-090523-8501d55-tasmota-CZ.binmapfile
20200722-090456-8501d55-tasmota-CN.binmapfile
20200722-090430-8501d55-tasmota-BR.binmapfile
20200722-090404-8501d55-tasmota-BG.binmapfile
20200722-090339-8501d55-tasmota-ir.binmapfile
20200722-090319-8501d55-tasmota-display.binmapfile
20200722-090257-8501d55-tasmota-sensors.binmapfile
20200722-090228-8501d55-tasmota-knx.binmapfile
20200722-090203-8501d55-tasmota-lite.binmapfile
20200722-090144-8501d55-tasmota-minimal.binmapfile
20200722-090129-8501d55-tasmota.binmapfile
20200721-231237-6f106ce-tasmota-UK.binmapfile
20200721-231212-6f106ce-tasmota-TW.binmapfile
20200721-231146-6f106ce-tasmota-TR.binmapfile
20200721-231121-6f106ce-tasmota-SK.binmapfile
20200721-231056-6f106ce-tasmota-SE.binmapfile
20200721-231031-6f106ce-tasmota-RU.binmapfile
20200721-231005-6f106ce-tasmota-RO.binmapfile
20200721-230940-6f106ce-tasmota-PT.binmapfile
20200721-230914-6f106ce-tasmota-PL.binmapfile
20200721-230849-6f106ce-tasmota-NL.binmapfile
20200721-230824-6f106ce-tasmota-KO.binmapfile
20200721-230758-6f106ce-tasmota-IT.binmapfile
20200721-230733-6f106ce-tasmota-HU.binmapfile
20200721-230708-6f106ce-tasmota-HE.binmapfile
20200721-230642-6f106ce-tasmota-GR.binmapfile
20200721-230617-6f106ce-tasmota-FR.binmapfile
20200721-230552-6f106ce-tasmota-ES.binmapfile
20200721-230527-6f106ce-tasmota-DE.binmapfile
20200721-230502-6f106ce-tasmota-CZ.binmapfile
20200721-230436-6f106ce-tasmota-CN.binmapfile
20200721-230411-6f106ce-tasmota-BR.binmapfile
20200721-230345-6f106ce-tasmota-BG.binmapfile
20200721-230320-6f106ce-tasmota-ir.binmapfile
20200721-230301-6f106ce-tasmota-display.binmapfile
20200721-230241-6f106ce-tasmota-sensors.binmapfile
20200721-230212-6f106ce-tasmota-knx.binmapfile
20200721-230148-6f106ce-tasmota-lite.binmapfile
20200721-230129-6f106ce-tasmota-minimal.binmapfile
20200721-230115-6f106ce-tasmota.binmapfile
20200721-131240-72e3765-tasmota-UK.binmapfile
20200721-131215-72e3765-tasmota-TW.binmapfile
20200721-131150-72e3765-tasmota-TR.binmapfile
20200721-131125-72e3765-tasmota-SK.binmapfile
20200721-131100-72e3765-tasmota-SE.binmapfile
20200721-131035-72e3765-tasmota-RU.binmapfile
20200721-131010-72e3765-tasmota-RO.binmapfile
20200721-130945-72e3765-tasmota-PT.binmapfile
20200721-130920-72e3765-tasmota-PL.binmapfile
20200721-130855-72e3765-tasmota-NL.binmapfile
20200721-130830-72e3765-tasmota-KO.binmapfile
20200721-130805-72e3765-tasmota-IT.binmapfile
20200721-130739-72e3765-tasmota-HU.binmapfile
20200721-130714-72e3765-tasmota-HE.binmapfile
20200721-130649-72e3765-tasmota-GR.binmapfile
20200721-130624-72e3765-tasmota-FR.binmapfile
20200721-130559-72e3765-tasmota-ES.binmapfile
20200721-130534-72e3765-tasmota-DE.binmapfile
20200721-130509-72e3765-tasmota-CZ.binmapfile
20200721-130444-72e3765-tasmota-CN.binmapfile
20200721-130418-72e3765-tasmota-BR.binmapfile
20200721-130353-72e3765-tasmota-BG.binmapfile
20200721-130328-72e3765-tasmota-ir.binmapfile
20200721-130310-72e3765-tasmota-display.binmapfile
20200721-130249-72e3765-tasmota-sensors.binmapfile
20200721-130221-72e3765-tasmota-knx.binmapfile
20200721-130156-72e3765-tasmota-lite.binmapfile
20200721-130138-72e3765-tasmota-minimal.binmapfile
20200721-130124-72e3765-tasmota.binmapfile
20200721-121232-eb4164e-tasmota-UK.binmapfile
20200721-121207-eb4164e-tasmota-TW.binmapfile
20200721-121142-eb4164e-tasmota-TR.binmapfile
20200721-121117-eb4164e-tasmota-SK.binmapfile
20200721-121052-eb4164e-tasmota-SE.binmapfile
20200721-121027-eb4164e-tasmota-RU.binmapfile
20200721-121001-eb4164e-tasmota-RO.binmapfile
20200721-120936-eb4164e-tasmota-PT.binmapfile
20200721-120911-eb4164e-tasmota-PL.binmapfile
20200721-120845-eb4164e-tasmota-NL.binmapfile
20200721-120820-eb4164e-tasmota-KO.binmapfile
20200721-120755-eb4164e-tasmota-IT.binmapfile
20200721-120730-eb4164e-tasmota-HU.binmapfile
20200721-120705-eb4164e-tasmota-HE.binmapfile
20200721-120639-eb4164e-tasmota-GR.binmapfile
20200721-120614-eb4164e-tasmota-FR.binmapfile
20200721-120549-eb4164e-tasmota-ES.binmapfile
20200721-120524-eb4164e-tasmota-DE.binmapfile
20200721-120459-eb4164e-tasmota-CZ.binmapfile
20200721-120434-eb4164e-tasmota-CN.binmapfile
20200721-120409-eb4164e-tasmota-BR.binmapfile
20200721-120343-eb4164e-tasmota-BG.binmapfile
20200721-120318-eb4164e-tasmota-ir.binmapfile
20200721-120300-eb4164e-tasmota-display.binmapfile
20200721-120239-eb4164e-tasmota-sensors.binmapfile
20200721-120211-eb4164e-tasmota-knx.binmapfile
20200721-120147-eb4164e-tasmota-lite.binmapfile
20200721-120129-eb4164e-tasmota-minimal.binmapfile
20200721-120115-eb4164e-tasmota.binmapfile
20200721-111322-4584eff-tasmota-UK.binmapfile
20200721-111256-4584eff-tasmota-TW.binmapfile
20200721-111231-4584eff-tasmota-TR.binmapfile
20200721-111205-4584eff-tasmota-SK.binmapfile
20200721-111139-4584eff-tasmota-SE.binmapfile
20200721-111114-4584eff-tasmota-RU.binmapfile
20200721-111048-4584eff-tasmota-RO.binmapfile
20200721-111022-4584eff-tasmota-PT.binmapfile
20200721-110956-4584eff-tasmota-PL.binmapfile
20200721-110930-4584eff-tasmota-NL.binmapfile
20200721-110903-4584eff-tasmota-KO.binmapfile
20200721-110837-4584eff-tasmota-IT.binmapfile
20200721-110811-4584eff-tasmota-HU.binmapfile
20200721-110746-4584eff-tasmota-HE.binmapfile
20200721-110721-4584eff-tasmota-GR.binmapfile
20200721-110655-4584eff-tasmota-FR.binmapfile
20200721-110629-4584eff-tasmota-ES.binmapfile
20200721-110603-4584eff-tasmota-DE.binmapfile
20200721-110537-4584eff-tasmota-CZ.binmapfile
20200721-110511-4584eff-tasmota-CN.binmapfile
20200721-110445-4584eff-tasmota-BR.binmapfile
20200721-110419-4584eff-tasmota-BG.binmapfile
20200721-110353-4584eff-tasmota-ir.binmapfile
20200721-110334-4584eff-tasmota-display.binmapfile
20200721-110312-4584eff-tasmota-sensors.binmapfile
20200721-110243-4584eff-tasmota-knx.binmapfile
20200721-110217-4584eff-tasmota-lite.binmapfile
20200721-110158-4584eff-tasmota-minimal.binmapfile
20200721-110143-4584eff-tasmota.binmapfile
20200720-231232-1182895-tasmota-UK.binmapfile
20200720-231207-1182895-tasmota-TW.binmapfile
20200720-231141-1182895-tasmota-TR.binmapfile
20200720-231116-1182895-tasmota-SK.binmapfile
20200720-231051-1182895-tasmota-SE.binmapfile
20200720-231026-1182895-tasmota-RU.binmapfile
20200720-231001-1182895-tasmota-RO.binmapfile
20200720-230936-1182895-tasmota-PT.binmapfile
20200720-230911-1182895-tasmota-PL.binmapfile
20200720-230846-1182895-tasmota-NL.binmapfile
20200720-230821-1182895-tasmota-KO.binmapfile
20200720-230756-1182895-tasmota-IT.binmapfile
20200720-230731-1182895-tasmota-HU.binmapfile
20200720-230706-1182895-tasmota-HE.binmapfile
20200720-230640-1182895-tasmota-GR.binmapfile
20200720-230615-1182895-tasmota-FR.binmapfile
20200720-230549-1182895-tasmota-ES.binmapfile
20200720-230524-1182895-tasmota-DE.binmapfile
20200720-230459-1182895-tasmota-CZ.binmapfile
20200720-230434-1182895-tasmota-CN.binmapfile
20200720-230409-1182895-tasmota-BR.binmapfile
20200720-230344-1182895-tasmota-BG.binmapfile
20200720-230319-1182895-tasmota-ir.binmapfile
20200720-230300-1182895-tasmota-display.binmapfile
20200720-230239-1182895-tasmota-sensors.binmapfile
20200720-230211-1182895-tasmota-knx.binmapfile
20200720-230146-1182895-tasmota-lite.binmapfile
20200720-230127-1182895-tasmota-minimal.binmapfile
20200720-230114-1182895-tasmota.binmapfile
20200720-181229-a84ebe5-tasmota-UK.binmapfile
20200720-181204-a84ebe5-tasmota-TW.binmapfile
20200720-181139-a84ebe5-tasmota-TR.binmapfile
20200720-181114-a84ebe5-tasmota-SK.binmapfile
20200720-181049-a84ebe5-tasmota-SE.binmapfile
20200720-181023-a84ebe5-tasmota-RU.binmapfile
20200720-180958-a84ebe5-tasmota-RO.binmapfile
20200720-180933-a84ebe5-tasmota-PT.binmapfile
20200720-180908-a84ebe5-tasmota-PL.binmapfile
20200720-180843-a84ebe5-tasmota-NL.binmapfile
20200720-180818-a84ebe5-tasmota-KO.binmapfile
20200720-180753-a84ebe5-tasmota-IT.binmapfile
20200720-180728-a84ebe5-tasmota-HU.binmapfile
20200720-180702-a84ebe5-tasmota-HE.binmapfile
20200720-180637-a84ebe5-tasmota-GR.binmapfile
20200720-180612-a84ebe5-tasmota-FR.binmapfile
20200720-180547-a84ebe5-tasmota-ES.binmapfile
20200720-180522-a84ebe5-tasmota-DE.binmapfile
20200720-180457-a84ebe5-tasmota-CZ.binmapfile
20200720-180432-a84ebe5-tasmota-CN.binmapfile
20200720-180407-a84ebe5-tasmota-BR.binmapfile
20200720-180342-a84ebe5-tasmota-BG.binmapfile
20200720-180316-a84ebe5-tasmota-ir.binmapfile
20200720-180258-a84ebe5-tasmota-display.binmapfile
20200720-180237-a84ebe5-tasmota-sensors.binmapfile
20200720-180209-a84ebe5-tasmota-knx.binmapfile
20200720-180144-a84ebe5-tasmota-lite.binmapfile
20200720-180126-a84ebe5-tasmota-minimal.binmapfile
20200720-180112-a84ebe5-tasmota.binmapfile
20200720-171243-59f50d0-tasmota-UK.binmapfile
20200720-171218-59f50d0-tasmota-TW.binmapfile
20200720-171153-59f50d0-tasmota-TR.binmapfile
20200720-171128-59f50d0-tasmota-SK.binmapfile
20200720-171103-59f50d0-tasmota-SE.binmapfile
20200720-171038-59f50d0-tasmota-RU.binmapfile
20200720-171013-59f50d0-tasmota-RO.binmapfile
20200720-170948-59f50d0-tasmota-PT.binmapfile
20200720-170923-59f50d0-tasmota-PL.binmapfile
20200720-170858-59f50d0-tasmota-NL.binmapfile
20200720-170833-59f50d0-tasmota-KO.binmapfile
20200720-170808-59f50d0-tasmota-IT.binmapfile
20200720-170743-59f50d0-tasmota-HU.binmapfile
20200720-170718-59f50d0-tasmota-HE.binmapfile
20200720-170653-59f50d0-tasmota-GR.binmapfile
20200720-170628-59f50d0-tasmota-FR.binmapfile
20200720-170602-59f50d0-tasmota-ES.binmapfile
20200720-170537-59f50d0-tasmota-DE.binmapfile
20200720-170512-59f50d0-tasmota-CZ.binmapfile
20200720-170447-59f50d0-tasmota-CN.binmapfile
20200720-170422-59f50d0-tasmota-BR.binmapfile
20200720-170357-59f50d0-tasmota-BG.binmapfile
20200720-170332-59f50d0-tasmota-ir.binmapfile
20200720-170313-59f50d0-tasmota-display.binmapfile
20200720-170252-59f50d0-tasmota-sensors.binmapfile
20200720-170224-59f50d0-tasmota-knx.binmapfile
20200720-170200-59f50d0-tasmota-lite.binmapfile
20200720-170141-59f50d0-tasmota-minimal.binmapfile
20200720-170128-59f50d0-tasmota.binmapfile
20200720-151250-72dcdd0-tasmota-UK.binmapfile
20200720-151225-72dcdd0-tasmota-TW.binmapfile
20200720-151200-72dcdd0-tasmota-TR.binmapfile
20200720-151135-72dcdd0-tasmota-SK.binmapfile
20200720-151110-72dcdd0-tasmota-SE.binmapfile
20200720-151045-72dcdd0-tasmota-RU.binmapfile
20200720-151020-72dcdd0-tasmota-RO.binmapfile
20200720-150955-72dcdd0-tasmota-PT.binmapfile
20200720-150929-72dcdd0-tasmota-PL.binmapfile
20200720-150904-72dcdd0-tasmota-NL.binmapfile
20200720-150839-72dcdd0-tasmota-KO.binmapfile
20200720-150814-72dcdd0-tasmota-IT.binmapfile
20200720-150749-72dcdd0-tasmota-HU.binmapfile
20200720-150724-72dcdd0-tasmota-HE.binmapfile
20200720-150659-72dcdd0-tasmota-GR.binmapfile
20200720-150634-72dcdd0-tasmota-FR.binmapfile
20200720-150609-72dcdd0-tasmota-ES.binmapfile
20200720-150544-72dcdd0-tasmota-DE.binmapfile
20200720-150519-72dcdd0-tasmota-CZ.binmapfile
20200720-150453-72dcdd0-tasmota-CN.binmapfile
20200720-150428-72dcdd0-tasmota-BR.binmapfile
20200720-150403-72dcdd0-tasmota-BG.binmapfile
20200720-150338-72dcdd0-tasmota-ir.binmapfile
20200720-150319-72dcdd0-tasmota-display.binmapfile
20200720-150259-72dcdd0-tasmota-sensors.binmapfile
20200720-150230-72dcdd0-tasmota-knx.binmapfile
20200720-150206-72dcdd0-tasmota-lite.binmapfile
20200720-150148-72dcdd0-tasmota-minimal.binmapfile
20200720-150134-72dcdd0-tasmota.binmapfile
20200720-121255-eeed676-tasmota-UK.binmapfile
20200720-121230-eeed676-tasmota-TW.binmapfile
20200720-121205-eeed676-tasmota-TR.binmapfile
20200720-121140-eeed676-tasmota-SK.binmapfile
20200720-121115-eeed676-tasmota-SE.binmapfile
20200720-121050-eeed676-tasmota-RU.binmapfile
20200720-121025-eeed676-tasmota-RO.binmapfile
20200720-121000-eeed676-tasmota-PT.binmapfile
20200720-120935-eeed676-tasmota-PL.binmapfile
20200720-120910-eeed676-tasmota-NL.binmapfile
20200720-120845-eeed676-tasmota-KO.binmapfile
20200720-120819-eeed676-tasmota-IT.binmapfile
20200720-120754-eeed676-tasmota-HU.binmapfile
20200720-120729-eeed676-tasmota-HE.binmapfile
20200720-120704-eeed676-tasmota-GR.binmapfile
20200720-120639-eeed676-tasmota-FR.binmapfile
20200720-120614-eeed676-tasmota-ES.binmapfile
20200720-120549-eeed676-tasmota-DE.binmapfile
20200720-120524-eeed676-tasmota-CZ.binmapfile
20200720-120459-eeed676-tasmota-CN.binmapfile
20200720-120434-eeed676-tasmota-BR.binmapfile
20200720-120409-eeed676-tasmota-BG.binmapfile
20200720-120343-eeed676-tasmota-ir.binmapfile
20200720-120325-eeed676-tasmota-display.binmapfile
20200720-120304-eeed676-tasmota-sensors.binmapfile
20200720-120236-eeed676-tasmota-knx.binmapfile
20200720-120211-eeed676-tasmota-lite.binmapfile
20200720-120153-eeed676-tasmota-minimal.binmapfile
20200720-120139-eeed676-tasmota.binmapfile
20200720-111336-f40c186-tasmota-UK.binmapfile
20200720-111310-f40c186-tasmota-TW.binmapfile
20200720-111244-f40c186-tasmota-TR.binmapfile
20200720-111218-f40c186-tasmota-SK.binmapfile
20200720-111152-f40c186-tasmota-SE.binmapfile
20200720-111126-f40c186-tasmota-RU.binmapfile
20200720-111100-f40c186-tasmota-RO.binmapfile
20200720-111034-f40c186-tasmota-PT.binmapfile
20200720-111008-f40c186-tasmota-PL.binmapfile
20200720-110942-f40c186-tasmota-NL.binmapfile
20200720-110916-f40c186-tasmota-KO.binmapfile
20200720-110850-f40c186-tasmota-IT.binmapfile
20200720-110825-f40c186-tasmota-HU.binmapfile
20200720-110759-f40c186-tasmota-HE.binmapfile
20200720-110733-f40c186-tasmota-GR.binmapfile
20200720-110707-f40c186-tasmota-FR.binmapfile
20200720-110641-f40c186-tasmota-ES.binmapfile
20200720-110616-f40c186-tasmota-DE.binmapfile
20200720-110550-f40c186-tasmota-CZ.binmapfile
20200720-110524-f40c186-tasmota-CN.binmapfile
20200720-110457-f40c186-tasmota-BR.binmapfile
20200720-110432-f40c186-tasmota-BG.binmapfile
20200720-110406-f40c186-tasmota-ir.binmapfile
20200720-110346-f40c186-tasmota-display.binmapfile
20200720-110324-f40c186-tasmota-sensors.binmapfile
20200720-110255-f40c186-tasmota-knx.binmapfile
20200720-110230-f40c186-tasmota-lite.binmapfile
20200720-110210-f40c186-tasmota-minimal.binmapfile
20200720-110155-f40c186-tasmota.binmapfile
20200719-161224-ece6df5-tasmota-UK.binmapfile
20200719-161224-23da628-tasmota-UK.binmapfile
20200719-161159-ece6df5-tasmota-TW.binmapfile
20200719-161159-23da628-tasmota-TW.binmapfile
20200719-161134-ece6df5-tasmota-TR.binmapfile
20200719-161134-23da628-tasmota-TR.binmapfile
20200719-161108-ece6df5-tasmota-SK.binmapfile
20200719-161108-23da628-tasmota-SK.binmapfile
20200719-161043-ece6df5-tasmota-SE.binmapfile
20200719-161043-23da628-tasmota-SE.binmapfile
20200719-161018-ece6df5-tasmota-RU.binmapfile
20200719-161018-23da628-tasmota-RU.binmapfile
20200719-160953-ece6df5-tasmota-RO.binmapfile
20200719-160953-23da628-tasmota-RO.binmapfile
20200719-160928-ece6df5-tasmota-PT.binmapfile
20200719-160928-23da628-tasmota-PT.binmapfile
20200719-160903-23da628-tasmota-PL.binmapfile
20200719-160838-23da628-tasmota-NL.binmapfile
20200719-160813-23da628-tasmota-KO.binmapfile
20200719-160748-23da628-tasmota-IT.binmapfile
20200719-160723-23da628-tasmota-HU.binmapfile
20200719-160657-23da628-tasmota-HE.binmapfile
20200719-160633-23da628-tasmota-GR.binmapfile
20200719-160608-23da628-tasmota-FR.binmapfile
20200719-160542-23da628-tasmota-ES.binmapfile
20200719-160517-23da628-tasmota-DE.binmapfile
20200719-160452-23da628-tasmota-CZ.binmapfile
20200719-160427-23da628-tasmota-CN.binmapfile
20200719-160402-23da628-tasmota-BR.binmapfile
20200719-160337-23da628-tasmota-BG.binmapfile
20200719-160312-23da628-tasmota-ir.binmapfile
20200719-160253-23da628-tasmota-display.binmapfile
20200719-160233-23da628-tasmota-sensors.binmapfile
20200719-160204-23da628-tasmota-knx.binmapfile
20200719-160140-23da628-tasmota-lite.binmapfile
20200719-160122-23da628-tasmota-minimal.binmapfile
20200719-160108-23da628-tasmota.binmapfile
20200719-141020-ece6df5-tasmota-PL.binmapfile
20200719-140954-ece6df5-tasmota-NL.binmapfile
20200719-140928-ece6df5-tasmota-KO.binmapfile
20200719-140902-ece6df5-tasmota-IT.binmapfile
20200719-140837-ece6df5-tasmota-HU.binmapfile
20200719-140810-ece6df5-tasmota-HE.binmapfile
20200719-140744-ece6df5-tasmota-GR.binmapfile
20200719-140718-ece6df5-tasmota-FR.binmapfile
20200719-140652-ece6df5-tasmota-ES.binmapfile
20200719-140627-ece6df5-tasmota-DE.binmapfile
20200719-140601-ece6df5-tasmota-CZ.binmapfile
20200719-140535-ece6df5-tasmota-CN.binmapfile
20200719-140509-ece6df5-tasmota-BR.binmapfile
20200719-140443-ece6df5-tasmota-BG.binmapfile
20200719-140418-ece6df5-tasmota-ir.binmapfile
20200719-140358-ece6df5-tasmota-display.binmapfile
20200719-140336-ece6df5-tasmota-sensors.binmapfile
20200719-140307-ece6df5-tasmota-knx.binmapfile
20200719-140242-ece6df5-tasmota-lite.binmapfile
20200719-140223-ece6df5-tasmota-minimal.binmapfile
20200719-140208-ece6df5-tasmota.binmapfile
20200718-191449-2c6198f-tasmota-UK.binmapfile
20200718-191423-2c6198f-tasmota-TW.binmapfile
20200718-191357-2c6198f-tasmota-TR.binmapfile
20200718-191331-2c6198f-tasmota-SK.binmapfile
20200718-191304-2c6198f-tasmota-SE.binmapfile
20200718-191237-2c6198f-tasmota-RU.binmapfile
20200718-191211-2c6198f-tasmota-RO.binmapfile
20200718-191144-2c6198f-tasmota-PT.binmapfile
20200718-191117-2c6198f-tasmota-PL.binmapfile
20200718-191051-2c6198f-tasmota-NL.binmapfile
20200718-191025-2c6198f-tasmota-KO.binmapfile
20200718-190958-2c6198f-tasmota-IT.binmapfile
20200718-190932-2c6198f-tasmota-HU.binmapfile
20200718-190901-2c6198f-tasmota-HE.binmapfile
20200718-190835-2c6198f-tasmota-GR.binmapfile
20200718-190809-2c6198f-tasmota-FR.binmapfile
20200718-190742-2c6198f-tasmota-ES.binmapfile
20200718-190715-2c6198f-tasmota-DE.binmapfile
20200718-190649-2c6198f-tasmota-CZ.binmapfile
20200718-190622-2c6198f-tasmota-CN.binmapfile
20200718-190555-2c6198f-tasmota-BR.binmapfile
20200718-190528-2c6198f-tasmota-BG.binmapfile
20200718-190501-2c6198f-tasmota-ir.binmapfile
20200718-190441-2c6198f-tasmota-display.binmapfile
20200718-190419-2c6198f-tasmota-sensors.binmapfile
20200718-190348-2c6198f-tasmota-knx.binmapfile
20200718-190323-2c6198f-tasmota-lite.binmapfile
20200718-190302-2c6198f-tasmota-minimal.binmapfile
20200718-190247-2c6198f-tasmota.binmapfile
20200717-191303-d2198ad-tasmota-UK.binmapfile
20200717-191303-8dbe3c9-tasmota-UK.binmapfile
20200717-191237-d2198ad-tasmota-TW.binmapfile
20200717-191237-8dbe3c9-tasmota-TW.binmapfile
20200717-191212-d2198ad-tasmota-TR.binmapfile
20200717-191212-8dbe3c9-tasmota-TR.binmapfile
20200717-191146-d2198ad-tasmota-SK.binmapfile
20200717-191121-d2198ad-tasmota-SE.binmapfile
20200717-191055-d2198ad-tasmota-RU.binmapfile
20200717-191030-d2198ad-tasmota-RO.binmapfile
20200717-191030-8dbe3c9-tasmota-RO.binmapfile
20200717-191005-d2198ad-tasmota-PT.binmapfile
20200717-190939-d2198ad-tasmota-PL.binmapfile
20200717-190914-d2198ad-tasmota-NL.binmapfile
20200717-190848-d2198ad-tasmota-KO.binmapfile
20200717-190823-d2198ad-tasmota-IT.binmapfile
20200717-190758-d2198ad-tasmota-HU.binmapfile
20200717-190733-d2198ad-tasmota-HE.binmapfile
20200717-190708-d2198ad-tasmota-GR.binmapfile
20200717-190642-d2198ad-tasmota-FR.binmapfile
20200717-190617-d2198ad-tasmota-ES.binmapfile
20200717-190552-d2198ad-tasmota-DE.binmapfile
20200717-190526-d2198ad-tasmota-CZ.binmapfile
20200717-190501-d2198ad-tasmota-CN.binmapfile
20200717-190436-d2198ad-tasmota-BR.binmapfile
20200717-190410-d2198ad-tasmota-BG.binmapfile
20200717-190345-d2198ad-tasmota-ir.binmapfile
20200717-190326-d2198ad-tasmota-display.binmapfile
20200717-190305-d2198ad-tasmota-sensors.binmapfile
20200717-190237-d2198ad-tasmota-knx.binmapfile
20200717-190212-d2198ad-tasmota-lite.binmapfile
20200717-190154-d2198ad-tasmota-minimal.binmapfile
20200717-190139-d2198ad-tasmota.binmapfile
20200717-171106-8dbe3c9-tasmota-SK.binmapfile
20200717-171040-8dbe3c9-tasmota-SE.binmapfile
20200717-171014-8dbe3c9-tasmota-RU.binmapfile
20200717-170922-8dbe3c9-tasmota-PT.binmapfile
20200717-170857-8dbe3c9-tasmota-PL.binmapfile
20200717-170831-8dbe3c9-tasmota-NL.binmapfile
20200717-170806-8dbe3c9-tasmota-KO.binmapfile
20200717-170740-8dbe3c9-tasmota-IT.binmapfile
20200717-170715-8dbe3c9-tasmota-HU.binmapfile
20200717-170650-8dbe3c9-tasmota-HE.binmapfile
20200717-170624-8dbe3c9-tasmota-GR.binmapfile
20200717-170558-8dbe3c9-tasmota-FR.binmapfile
20200717-170533-8dbe3c9-tasmota-ES.binmapfile
20200717-170508-8dbe3c9-tasmota-DE.binmapfile
20200717-170443-8dbe3c9-tasmota-CZ.binmapfile
20200717-170417-8dbe3c9-tasmota-CN.binmapfile
20200717-170351-8dbe3c9-tasmota-BR.binmapfile
20200717-170326-8dbe3c9-tasmota-BG.binmapfile
20200717-170301-8dbe3c9-tasmota-ir.binmapfile
20200717-170241-8dbe3c9-tasmota-display.binmapfile
20200717-170220-8dbe3c9-tasmota-sensors.binmapfile
20200717-170152-8dbe3c9-tasmota-knx.binmapfile
20200717-170127-8dbe3c9-tasmota-lite.binmapfile
20200717-170108-8dbe3c9-tasmota-minimal.binmapfile
20200717-170053-8dbe3c9-tasmota.binmapfile
20200717-131208-25dcf44-tasmota-UK.binmapfile
20200717-131143-25dcf44-tasmota-TW.binmapfile
20200717-131118-25dcf44-tasmota-TR.binmapfile
20200717-131053-25dcf44-tasmota-SK.binmapfile
20200717-131028-25dcf44-tasmota-SE.binmapfile
20200717-131003-25dcf44-tasmota-RU.binmapfile
20200717-130938-25dcf44-tasmota-RO.binmapfile
20200717-130912-25dcf44-tasmota-PT.binmapfile
20200717-130847-25dcf44-tasmota-PL.binmapfile
20200717-130821-25dcf44-tasmota-NL.binmapfile
20200717-130757-25dcf44-tasmota-KO.binmapfile
20200717-130731-25dcf44-tasmota-IT.binmapfile
20200717-130706-25dcf44-tasmota-HU.binmapfile
20200717-130641-25dcf44-tasmota-HE.binmapfile
20200717-130615-25dcf44-tasmota-GR.binmapfile
20200717-130551-25dcf44-tasmota-FR.binmapfile
20200717-130526-25dcf44-tasmota-ES.binmapfile
20200717-130501-25dcf44-tasmota-DE.binmapfile
20200717-130436-25dcf44-tasmota-CZ.binmapfile
20200717-130411-25dcf44-tasmota-CN.binmapfile
20200717-130346-25dcf44-tasmota-BR.binmapfile
20200717-130321-25dcf44-tasmota-BG.binmapfile
20200717-130256-934ca43-tasmota-ir.binmapfile
20200717-130256-25dcf44-tasmota-ir.binmapfile
20200717-130237-25dcf44-tasmota-display.binmapfile
20200717-130217-25dcf44-tasmota-sensors.binmapfile
20200717-130148-25dcf44-tasmota-knx.binmapfile
20200717-130123-934ca43-tasmota-lite.binmapfile
20200717-130123-25dcf44-tasmota-lite.binmapfile
20200717-130105-25dcf44-tasmota-minimal.binmapfile
20200717-130052-25dcf44-tasmota.binmapfile
20200717-120248-934ca43-tasmota-display.binmapfile
20200717-120227-934ca43-tasmota-sensors.binmapfile
20200717-120159-934ca43-tasmota-knx.binmapfile
20200717-120115-934ca43-tasmota-minimal.binmapfile
20200717-120101-934ca43-tasmota.binmapfile
20200716-201338-6b08703-tasmota-UK.binmapfile
20200716-201312-6b08703-tasmota-TW.binmapfile
20200716-201246-6b08703-tasmota-TR.binmapfile
20200716-201220-6b08703-tasmota-SK.binmapfile
20200716-201154-6b08703-tasmota-SE.binmapfile
20200716-201129-6b08703-tasmota-RU.binmapfile
20200716-201102-6b08703-tasmota-RO.binmapfile
20200716-201010-6b08703-tasmota-PL.binmapfile
20200716-200944-6b08703-tasmota-NL.binmapfile
20200716-200918-6b08703-tasmota-KO.binmapfile
20200716-200852-6b08703-tasmota-IT.binmapfile
20200716-200826-6b08703-tasmota-HU.binmapfile
20200716-200800-6b08703-tasmota-HE.binmapfile
20200716-200733-6b08703-tasmota-GR.binmapfile
20200716-200708-6b08703-tasmota-FR.binmapfile
20200716-200642-6b08703-tasmota-ES.binmapfile
20200716-200615-6b08703-tasmota-DE.binmapfile
20200716-200549-6b08703-tasmota-CZ.binmapfile
20200716-200522-6b08703-tasmota-CN.binmapfile
20200716-200456-6b08703-tasmota-BR.binmapfile
20200716-200430-6b08703-tasmota-BG.binmapfile
20200716-200404-6b08703-tasmota-ir.binmapfile
20200716-200344-6b08703-tasmota-display.binmapfile
20200716-200323-6b08703-tasmota-sensors.binmapfile
20200716-200254-6b08703-tasmota-knx.binmapfile
20200716-200228-6b08703-tasmota-lite.binmapfile
20200716-200209-6b08703-tasmota-minimal.binmapfile
20200716-200155-6b08703-tasmota.binmapfile
20200716-160935-6b08703-tasmota-PT.binmapfile
20200716-160910--tasmota-PL.binmapfile
20200716-160845-be7aa3a-tasmota-NL.binmapfile
20200716-160820-be7aa3a-tasmota-KO.binmapfile
20200716-160755-be7aa3a-tasmota-IT.binmapfile
20200716-160730-be7aa3a-tasmota-HU.binmapfile
20200716-160705-be7aa3a-tasmota-HE.binmapfile
20200716-160640-be7aa3a-tasmota-GR.binmapfile
20200716-160615-be7aa3a-tasmota-FR.binmapfile
20200716-160550-be7aa3a-tasmota-ES.binmapfile
20200716-160525-be7aa3a-tasmota-DE.binmapfile
20200716-160500-be7aa3a-tasmota-CZ.binmapfile
20200716-160435-be7aa3a-tasmota-CN.binmapfile
20200716-160410-be7aa3a-tasmota-BR.binmapfile
20200716-160345-ffda0cc-tasmota-BG.binmapfile
20200716-160345-be7aa3a-tasmota-BG.binmapfile
20200716-160320-ffda0cc-tasmota-ir.binmapfile
20200716-160301-ffda0cc-tasmota-display.binmapfile
20200716-160301-be7aa3a-tasmota-display.binmapfile
20200716-160241-be7aa3a-tasmota-sensors.binmapfile
20200716-160212-be7aa3a-tasmota-knx.binmapfile
20200716-160148-ffda0cc-tasmota-lite.binmapfile
20200716-160148-be7aa3a-tasmota-lite.binmapfile
20200716-160129-be7aa3a-tasmota-minimal.binmapfile
20200716-160115-be7aa3a-tasmota.binmapfile
20200716-143207-ffda0cc-tasmota-UK.binmapfile
20200716-143055-ffda0cc-tasmota-TW.binmapfile
20200716-142949-ffda0cc-tasmota-TR.binmapfile
20200716-142841-ffda0cc-tasmota-SK.binmapfile
20200716-142739-ffda0cc-tasmota-SE.binmapfile
20200716-142631-ffda0cc-tasmota-RU.binmapfile
20200716-142449-ffda0cc-tasmota-RO.binmapfile
20200716-142320-ffda0cc-tasmota-PT.binmapfile
20200716-142214-ffda0cc-tasmota-PL.binmapfile
20200716-142111-ffda0cc-tasmota-NL.binmapfile
20200716-141955-ffda0cc-tasmota-KO.binmapfile
20200716-140511-ffda0cc-tasmota-sensors.binmapfile
20200716-140416-ffda0cc-tasmota-knx.binmapfile
20200716-140245-ffda0cc-tasmota-minimal.binmapfile
20200716-140210-ffda0cc-tasmota.binmapfile
20200715-193732-30ad8ca-tasmota-UK.binmapfile
20200715-193604-30ad8ca-tasmota-TW.binmapfile
20200715-193438-30ad8ca-tasmota-TR.binmapfile
20200715-193313-30ad8ca-tasmota-SK.binmapfile
20200715-193157-30ad8ca-tasmota-SE.binmapfile
20200715-193024-30ad8ca-tasmota-RU.binmapfile
20200715-192900-30ad8ca-tasmota-RO.binmapfile
20200715-192739-30ad8ca-tasmota-PT.binmapfile
20200715-192619-30ad8ca-tasmota-PL.binmapfile
20200715-192503-30ad8ca-tasmota-NL.binmapfile
20200715-192345-30ad8ca-tasmota-KO.binmapfile
20200715-192218-30ad8ca-tasmota-IT.binmapfile
20200715-192059-30ad8ca-tasmota-HU.binmapfile
20200715-191939-30ad8ca-tasmota-HE.binmapfile
20200715-191824-30ad8ca-tasmota-GR.binmapfile
20200715-191710-30ad8ca-tasmota-FR.binmapfile
20200715-191553-30ad8ca-tasmota-ES.binmapfile
20200715-191437-30ad8ca-tasmota-DE.binmapfile
20200715-191324-30ad8ca-tasmota-CZ.binmapfile
20200715-191220-30ad8ca-tasmota-CN.binmapfile
20200715-191106-30ad8ca-tasmota-BR.binmapfile
20200715-190939-30ad8ca-tasmota-BG.binmapfile
20200715-190829-30ad8ca-tasmota-ir.binmapfile
20200715-190726-30ad8ca-tasmota-display.binmapfile
20200715-190606-30ad8ca-tasmota-sensors.binmapfile
20200715-190505-30ad8ca-tasmota-knx.binmapfile
20200715-190408-30ad8ca-tasmota-lite.binmapfile
20200715-190315-30ad8ca-tasmota-minimal.binmapfile
20200715-190233-30ad8ca-tasmota.binmapfile
20200715-183352-d1078c5-tasmota-UK.binmapfile
20200715-183224-d1078c5-tasmota-TW.binmapfile
20200715-183101-d1078c5-tasmota-TR.binmapfile
20200715-182941-d1078c5-tasmota-SK.binmapfile
20200715-182825-d1078c5-tasmota-SE.binmapfile
20200715-182705-d1078c5-tasmota-RU.binmapfile
20200715-182546-d1078c5-tasmota-RO.binmapfile
20200715-182424-d1078c5-tasmota-PT.binmapfile
20200715-182257-d1078c5-tasmota-PL.binmapfile
20200715-182143-d1078c5-tasmota-NL.binmapfile
20200715-182021-d1078c5-tasmota-KO.binmapfile
20200715-181906-d1078c5-tasmota-IT.binmapfile
20200715-181748-d1078c5-tasmota-HU.binmapfile
20200715-181632-d1078c5-tasmota-HE.binmapfile
20200715-181512-d1078c5-tasmota-GR.binmapfile
20200715-181356-d1078c5-tasmota-FR.binmapfile
20200715-181251-d1078c5-tasmota-ES.binmapfile
20200715-181141-d1078c5-tasmota-DE.binmapfile
20200715-181032-d1078c5-tasmota-CZ.binmapfile
20200715-180921-d1078c5-tasmota-CN.binmapfile
20200715-180818-d1078c5-tasmota-BR.binmapfile
20200715-180706-d1078c5-tasmota-BG.binmapfile
20200715-180605-d1078c5-tasmota-ir.binmapfile
20200715-180506-d1078c5-tasmota-display.binmapfile
20200715-180413-d1078c5-tasmota-sensors.binmapfile
20200715-180314-d1078c5-tasmota-knx.binmapfile
20200715-180220-d1078c5-tasmota-lite.binmapfile
20200715-180137-d1078c5-tasmota-minimal.binmapfile
20200715-180059-d1078c5-tasmota.binmapfile
20200715-171230-1d4c1cb-tasmota-UK.binmapfile
20200715-171205-1d4c1cb-tasmota-TW.binmapfile
20200715-171140-1d4c1cb-tasmota-TR.binmapfile
20200715-171115-1d4c1cb-tasmota-SK.binmapfile
20200715-171049-1d4c1cb-tasmota-SE.binmapfile
20200715-171024-1d4c1cb-tasmota-RU.binmapfile
20200715-170959-1d4c1cb-tasmota-RO.binmapfile
20200715-170934-1d4c1cb-tasmota-PT.binmapfile
20200715-170909-1d4c1cb-tasmota-PL.binmapfile
20200715-170844-1d4c1cb-tasmota-NL.binmapfile
20200715-170818-1d4c1cb-tasmota-KO.binmapfile
20200715-170753-1d4c1cb-tasmota-IT.binmapfile
20200715-170728-1d4c1cb-tasmota-HU.binmapfile
20200715-170703-1d4c1cb-tasmota-HE.binmapfile
20200715-170638-1d4c1cb-tasmota-GR.binmapfile
20200715-170612-1d4c1cb-tasmota-FR.binmapfile
20200715-170547-1d4c1cb-tasmota-ES.binmapfile
20200715-170522-1d4c1cb-tasmota-DE.binmapfile
20200715-170457-1d4c1cb-tasmota-CZ.binmapfile
20200715-170432-1d4c1cb-tasmota-CN.binmapfile
20200715-170407-1d4c1cb-tasmota-BR.binmapfile
20200715-170342-1d4c1cb-tasmota-BG.binmapfile
20200715-170317-1d4c1cb-tasmota-ir.binmapfile
20200715-170258-1d4c1cb-tasmota-display.binmapfile
20200715-170237-1d4c1cb-tasmota-sensors.binmapfile
20200715-170209-1d4c1cb-tasmota-knx.binmapfile
20200715-170145-1d4c1cb-tasmota-lite.binmapfile
20200715-170126-1d4c1cb-tasmota-minimal.binmapfile
20200715-170113-1d4c1cb-tasmota.binmapfile
20200715-151228-6f52b0f-tasmota-UK.binmapfile
20200715-151203-6f52b0f-tasmota-TW.binmapfile
20200715-151138-6f52b0f-tasmota-TR.binmapfile
20200715-151113-6f52b0f-tasmota-SK.binmapfile
20200715-151048-6f52b0f-tasmota-SE.binmapfile
20200715-151024-6f52b0f-tasmota-RU.binmapfile
20200715-150959-6f52b0f-tasmota-RO.binmapfile
20200715-150933-6f52b0f-tasmota-PT.binmapfile
20200715-150908-6f52b0f-tasmota-PL.binmapfile
20200715-150843-6f52b0f-tasmota-NL.binmapfile
20200715-150818-6f52b0f-tasmota-KO.binmapfile
20200715-150753-6f52b0f-tasmota-IT.binmapfile
20200715-150728-6f52b0f-tasmota-HU.binmapfile
20200715-150702-6f52b0f-tasmota-HE.binmapfile
20200715-150638-6f52b0f-tasmota-GR.binmapfile
20200715-150612-6f52b0f-tasmota-FR.binmapfile
20200715-150548-6f52b0f-tasmota-ES.binmapfile
20200715-150523-6f52b0f-tasmota-DE.binmapfile
20200715-150458-6f52b0f-tasmota-CZ.binmapfile
20200715-150433-6f52b0f-tasmota-CN.binmapfile
20200715-150407-6f52b0f-tasmota-BR.binmapfile
20200715-150343-6f52b0f-tasmota-BG.binmapfile
20200715-150318-6f52b0f-tasmota-ir.binmapfile
20200715-150259-6f52b0f-tasmota-display.binmapfile
20200715-150238-6f52b0f-tasmota-sensors.binmapfile
20200715-150210-6f52b0f-tasmota-knx.binmapfile
20200715-150146-6f52b0f-tasmota-lite.binmapfile
20200715-150127-6f52b0f-tasmota-minimal.binmapfile
20200715-150114-6f52b0f-tasmota.binmapfile
20200715-131223-23057c9-tasmota-UK.binmapfile
20200715-131158-23057c9-tasmota-TW.binmapfile
20200715-131133-23057c9-tasmota-TR.binmapfile
20200715-131108-23057c9-tasmota-SK.binmapfile
20200715-131043-23057c9-tasmota-SE.binmapfile
20200715-131018-23057c9-tasmota-RU.binmapfile
20200715-130953-23057c9-tasmota-RO.binmapfile
20200715-130928-23057c9-tasmota-PT.binmapfile
20200715-130903-23057c9-tasmota-PL.binmapfile
20200715-130838-23057c9-tasmota-NL.binmapfile
20200715-130813-23057c9-tasmota-KO.binmapfile
20200715-130748-23057c9-tasmota-IT.binmapfile
20200715-130723-23057c9-tasmota-HU.binmapfile
20200715-130658-23057c9-tasmota-HE.binmapfile
20200715-130633-23057c9-tasmota-GR.binmapfile
20200715-130608-23057c9-tasmota-FR.binmapfile
20200715-130543-23057c9-tasmota-ES.binmapfile
20200715-130518-23057c9-tasmota-DE.binmapfile
20200715-130453-23057c9-tasmota-CZ.binmapfile
20200715-130428-23057c9-tasmota-CN.binmapfile
20200715-130403-23057c9-tasmota-BR.binmapfile
20200715-130338-23057c9-tasmota-BG.binmapfile
20200715-130313-23057c9-tasmota-ir.binmapfile
20200715-130255-23057c9-tasmota-display.binmapfile
20200715-130234-23057c9-tasmota-sensors.binmapfile
20200715-130206-23057c9-tasmota-knx.binmapfile
20200715-130142-23057c9-tasmota-lite.binmapfile
20200715-130123-23057c9-tasmota-minimal.binmapfile
20200715-130110-23057c9-tasmota.binmapfile
20200715-121325-5601578-tasmota-UK.binmapfile
20200715-121259-5601578-tasmota-TW.binmapfile
20200715-121232-5601578-tasmota-TR.binmapfile
20200715-121206-5601578-tasmota-SK.binmapfile
20200715-121140-5601578-tasmota-SE.binmapfile
20200715-121114-5601578-tasmota-RU.binmapfile
20200715-121048-5601578-tasmota-RO.binmapfile
20200715-121022-5601578-tasmota-PT.binmapfile
20200715-120956-5601578-tasmota-PL.binmapfile
20200715-120930-5601578-tasmota-NL.binmapfile
20200715-120904-5601578-tasmota-KO.binmapfile
20200715-120838-5601578-tasmota-IT.binmapfile
20200715-120811-5601578-tasmota-HU.binmapfile
20200715-120745-5601578-tasmota-HE.binmapfile
20200715-120719-5601578-tasmota-GR.binmapfile
20200715-120653-5601578-tasmota-FR.binmapfile
20200715-120626-5601578-tasmota-ES.binmapfile
20200715-120601-5601578-tasmota-DE.binmapfile
20200715-120535-5601578-tasmota-CZ.binmapfile
20200715-120509-5601578-tasmota-CN.binmapfile
20200715-120443-5601578-tasmota-BR.binmapfile
20200715-120417-5601578-tasmota-BG.binmapfile
20200715-120351-5601578-tasmota-ir.binmapfile
20200715-120331-5601578-tasmota-display.binmapfile
20200715-120310-5601578-tasmota-sensors.binmapfile
20200715-120241-5601578-tasmota-knx.binmapfile
20200715-120215-5601578-tasmota-lite.binmapfile
20200715-120156-5601578-tasmota-minimal.binmapfile
20200715-120141-5601578-tasmota.binmapfile
20200714-231232-1dcf2df-tasmota-UK.binmapfile
20200714-231207-1dcf2df-tasmota-TW.binmapfile
20200714-231142-1dcf2df-tasmota-TR.binmapfile
20200714-231117-1dcf2df-tasmota-SK.binmapfile
20200714-231052-1dcf2df-tasmota-SE.binmapfile
20200714-231027-1dcf2df-tasmota-RU.binmapfile
20200714-231002-1dcf2df-tasmota-RO.binmapfile
20200714-230937-1dcf2df-tasmota-PT.binmapfile
20200714-230912-1dcf2df-tasmota-PL.binmapfile
20200714-230847-1dcf2df-tasmota-NL.binmapfile
20200714-230822-1dcf2df-tasmota-KO.binmapfile
20200714-230757-1dcf2df-tasmota-IT.binmapfile
20200714-230732-1dcf2df-tasmota-HU.binmapfile
20200714-230707-1dcf2df-tasmota-HE.binmapfile
20200714-230642-1dcf2df-tasmota-GR.binmapfile
20200714-230617-1dcf2df-tasmota-FR.binmapfile
20200714-230552-1dcf2df-tasmota-ES.binmapfile
20200714-230527-1dcf2df-tasmota-DE.binmapfile
20200714-230502-1dcf2df-tasmota-CZ.binmapfile
20200714-230437-1dcf2df-tasmota-CN.binmapfile
20200714-230412-1dcf2df-tasmota-BR.binmapfile
20200714-230347-1dcf2df-tasmota-BG.binmapfile
20200714-230322-1dcf2df-tasmota-ir.binmapfile
20200714-230304-1dcf2df-tasmota-display.binmapfile
20200714-230244-1dcf2df-tasmota-sensors.binmapfile
20200714-230215-1dcf2df-tasmota-knx.binmapfile
20200714-230151-1dcf2df-tasmota-lite.binmapfile
20200714-230133-1dcf2df-tasmota-minimal.binmapfile
20200714-230119-1dcf2df-tasmota.binmapfile
20200714-191310-58a4a12-tasmota-UK.binmapfile
20200714-191245-58a4a12-tasmota-TW.binmapfile
20200714-191220-58a4a12-tasmota-TR.binmapfile
20200714-191155-58a4a12-tasmota-SK.binmapfile
20200714-191130-58a4a12-tasmota-SE.binmapfile
20200714-191105-58a4a12-tasmota-RU.binmapfile
20200714-191040-58a4a12-tasmota-RO.binmapfile
20200714-191015-58a4a12-tasmota-PT.binmapfile
20200714-190949-58a4a12-tasmota-PL.binmapfile
20200714-190925-58a4a12-tasmota-NL.binmapfile
20200714-190900-58a4a12-tasmota-KO.binmapfile
20200714-190835-58a4a12-tasmota-IT.binmapfile
20200714-190810-58a4a12-tasmota-HU.binmapfile
20200714-190745-58a4a12-tasmota-HE.binmapfile
20200714-190720-58a4a12-tasmota-GR.binmapfile
20200714-190655-58a4a12-tasmota-FR.binmapfile
20200714-190630-58a4a12-tasmota-ES.binmapfile
20200714-190605-58a4a12-tasmota-DE.binmapfile
20200714-190540-58a4a12-tasmota-CZ.binmapfile
20200714-190515-58a4a12-tasmota-CN.binmapfile
20200714-190450-58a4a12-tasmota-BR.binmapfile
20200714-190450--tasmota-BR.binmapfile
20200714-190425-58a4a12-tasmota-BG.binmapfile
20200714-190359-58a4a12-tasmota-ir.binmapfile
20200714-190341-58a4a12-tasmota-display.binmapfile
20200714-190320-58a4a12-tasmota-sensors.binmapfile
20200714-190252-58a4a12-tasmota-knx.binmapfile
20200714-190227-58a4a12-tasmota-lite.binmapfile
20200714-190209-58a4a12-tasmota-minimal.binmapfile
20200714-190155-58a4a12-tasmota.binmapfile
20200712-201322-96d37ec-tasmota-UK.binmapfile
20200712-201256-96d37ec-tasmota-TW.binmapfile
20200712-201230-96d37ec-tasmota-TR.binmapfile
20200712-201204-96d37ec-tasmota-SK.binmapfile
20200712-201139-96d37ec-tasmota-SE.binmapfile
20200712-201113-96d37ec-tasmota-RU.binmapfile
20200712-201046-96d37ec-tasmota-RO.binmapfile
20200712-201021-96d37ec-tasmota-PT.binmapfile
20200712-200955-96d37ec-tasmota-PL.binmapfile
20200712-200928-96d37ec-tasmota-NL.binmapfile
20200712-200903-96d37ec-tasmota-KO.binmapfile
20200712-200837-96d37ec-tasmota-IT.binmapfile
20200712-200810-96d37ec-tasmota-HU.binmapfile
20200712-200745-96d37ec-tasmota-HE.binmapfile
20200712-200719-96d37ec-tasmota-GR.binmapfile
20200712-200653-96d37ec-tasmota-FR.binmapfile
20200712-200627-96d37ec-tasmota-ES.binmapfile
20200712-200602-96d37ec-tasmota-DE.binmapfile
20200712-200536-96d37ec-tasmota-CZ.binmapfile
20200712-200510-96d37ec-tasmota-CN.binmapfile
20200712-200444-96d37ec-tasmota-BR.binmapfile
20200712-200418-96d37ec-tasmota-BG.binmapfile
20200712-200352-96d37ec-tasmota-ir.binmapfile
20200712-200333-96d37ec-tasmota-display.binmapfile
20200712-200312-96d37ec-tasmota-sensors.binmapfile
20200712-200243-96d37ec-tasmota-knx.binmapfile
20200712-200218-96d37ec-tasmota-lite.binmapfile
20200712-200159-96d37ec-tasmota-minimal.binmapfile
20200712-200144-96d37ec-tasmota.binmapfile
20200712-161236-202326c-tasmota-UK.binmapfile
20200712-161211-202326c-tasmota-TW.binmapfile
20200712-161146-202326c-tasmota-TR.binmapfile
20200712-161121-202326c-tasmota-SK.binmapfile
20200712-161056-202326c-tasmota-SE.binmapfile
20200712-161031-202326c-tasmota-RU.binmapfile
20200712-161006-202326c-tasmota-RO.binmapfile
20200712-160941-202326c-tasmota-PT.binmapfile
20200712-160916-202326c-tasmota-PL.binmapfile
20200712-160850-202326c-tasmota-NL.binmapfile
20200712-160825-202326c-tasmota-KO.binmapfile
20200712-160800-202326c-tasmota-IT.binmapfile
20200712-160735-202326c-tasmota-HU.binmapfile
20200712-160710-202326c-tasmota-HE.binmapfile
20200712-160645-202326c-tasmota-GR.binmapfile
20200712-160620-202326c-tasmota-FR.binmapfile
20200712-160555-202326c-tasmota-ES.binmapfile
20200712-160530-202326c-tasmota-DE.binmapfile
20200712-160504-202326c-tasmota-CZ.binmapfile
20200712-160439-202326c-tasmota-CN.binmapfile
20200712-160413-202326c-tasmota-BR.binmapfile
20200712-160347-202326c-tasmota-BG.binmapfile
20200712-160322-202326c-tasmota-ir.binmapfile
20200712-160303-202326c-tasmota-display.binmapfile
20200712-160242-202326c-tasmota-sensors.binmapfile
20200712-160214-202326c-tasmota-knx.binmapfile
20200712-160149-202326c-tasmota-lite.binmapfile
20200712-160131-202326c-tasmota-minimal.binmapfile
20200712-160117-202326c-tasmota.binmapfile
20200712-121239-8df6184-tasmota-UK.binmapfile
20200712-121213-8df6184-tasmota-TW.binmapfile
20200712-121147-8df6184-tasmota-TR.binmapfile
20200712-121120-8df6184-tasmota-SK.binmapfile
20200712-121055-8df6184-tasmota-SE.binmapfile
20200712-121029-8df6184-tasmota-RU.binmapfile
20200712-121002-8df6184-tasmota-RO.binmapfile
20200712-120934-8df6184-tasmota-PT.binmapfile
20200712-120908-8df6184-tasmota-PL.binmapfile
20200712-120842-8df6184-tasmota-NL.binmapfile
20200712-120816-8df6184-tasmota-KO.binmapfile
20200712-120750-8df6184-tasmota-IT.binmapfile
20200712-120724-8df6184-tasmota-HU.binmapfile
20200712-120658-8df6184-tasmota-HE.binmapfile
20200712-120632-8df6184-tasmota-GR.binmapfile
20200712-120605-8df6184-tasmota-FR.binmapfile
20200712-120539-8df6184-tasmota-ES.binmapfile
20200712-120513-8df6184-tasmota-DE.binmapfile
20200712-120448-8df6184-tasmota-CZ.binmapfile
20200712-120422-8df6184-tasmota-CN.binmapfile
20200712-120356-8df6184-tasmota-BR.binmapfile
20200712-120330-8df6184-tasmota-BG.binmapfile
20200712-120304-8df6184-tasmota-ir.binmapfile
20200712-120245-8df6184-tasmota-display.binmapfile
20200712-120223-8df6184-tasmota-sensors.binmapfile
20200712-120154-8df6184-tasmota-knx.binmapfile
20200712-120129-8df6184-tasmota-lite.binmapfile
20200712-120110-8df6184-tasmota-minimal.binmapfile
20200712-120055-8df6184-tasmota.binmapfile
20200710-235341-535d435-tasmota-HE.binmapfile
20200710-221224-535d435-tasmota-UK.binmapfile
20200710-221159-535d435-tasmota-TW.binmapfile
20200710-221134-535d435-tasmota-TR.binmapfile
20200710-221109-535d435-tasmota-SK.binmapfile
20200710-221044-535d435-tasmota-SE.binmapfile
20200710-221019-535d435-tasmota-RU.binmapfile
20200710-220954-535d435-tasmota-RO.binmapfile
20200710-220929-535d435-tasmota-PT.binmapfile
20200710-220904-535d435-tasmota-PL.binmapfile
20200710-220838-535d435-tasmota-NL.binmapfile
20200710-220813-535d435-tasmota-KO.binmapfile
20200710-220748-535d435-tasmota-IT.binmapfile
20200710-220723-535d435-tasmota-HU.binmapfile
20200710-220633-535d435-tasmota-GR.binmapfile
20200710-220608-535d435-tasmota-FR.binmapfile
20200710-220543-535d435-tasmota-ES.binmapfile
20200710-220517-535d435-tasmota-DE.binmapfile
20200710-220452-535d435-tasmota-CZ.binmapfile
20200710-220427-535d435-tasmota-CN.binmapfile
20200710-220402-535d435-tasmota-BR.binmapfile
20200710-220337-535d435-tasmota-BG.binmapfile
20200710-220312-535d435-tasmota-ir.binmapfile
20200710-220253-535d435-tasmota-display.binmapfile
20200710-220232-535d435-tasmota-sensors.binmapfile
20200710-220204-535d435-tasmota-knx.binmapfile
20200710-220140-535d435-tasmota-lite.binmapfile
20200710-220122-535d435-tasmota-minimal.binmapfile
20200710-220108-535d435-tasmota.binmapfile
20200710-181239-b336f4c-tasmota-UK.binmapfile
20200710-181213-b336f4c-tasmota-TW.binmapfile
20200710-181148-b336f4c-tasmota-TR.binmapfile
20200710-181123-b336f4c-tasmota-SK.binmapfile
20200710-181058-b336f4c-tasmota-SE.binmapfile
20200710-181032-b336f4c-tasmota-RU.binmapfile
20200710-181007-b336f4c-tasmota-RO.binmapfile
20200710-180941-b336f4c-tasmota-PT.binmapfile
20200710-180916-b336f4c-tasmota-PL.binmapfile
20200710-180849-b336f4c-tasmota-NL.binmapfile
20200710-180823-b336f4c-tasmota-KO.binmapfile
20200710-180758-b336f4c-tasmota-IT.binmapfile
20200710-180732-b336f4c-tasmota-HU.binmapfile
20200710-180706-b336f4c-tasmota-HE.binmapfile
20200710-180641-b336f4c-tasmota-GR.binmapfile
20200710-180615-b336f4c-tasmota-FR.binmapfile
20200710-180549-b336f4c-tasmota-ES.binmapfile
20200710-180524-b336f4c-tasmota-DE.binmapfile
20200710-180458-b336f4c-tasmota-CZ.binmapfile
20200710-180433-b336f4c-tasmota-CN.binmapfile
20200710-180407-b336f4c-tasmota-BR.binmapfile
20200710-180342-b336f4c-tasmota-BG.binmapfile
20200710-180316-b336f4c-tasmota-ir.binmapfile
20200710-180257-b336f4c-tasmota-display.binmapfile
20200710-180236-b336f4c-tasmota-sensors.binmapfile
20200710-180208-b336f4c-tasmota-knx.binmapfile
20200710-180143-b336f4c-tasmota-lite.binmapfile
20200710-180124-b336f4c-tasmota-minimal.binmapfile
20200710-180110-b336f4c-tasmota.binmapfile
20200710-091258-316d12c-tasmota-UK.binmapfile
20200710-091232-316d12c-tasmota-TW.binmapfile
20200710-091206-316d12c-tasmota-TR.binmapfile
20200710-091141-316d12c-tasmota-SK.binmapfile
20200710-091115-316d12c-tasmota-SE.binmapfile
20200710-091049-316d12c-tasmota-RU.binmapfile
20200710-091023-316d12c-tasmota-RO.binmapfile
20200710-090957-316d12c-tasmota-PT.binmapfile
20200710-090931-316d12c-tasmota-PL.binmapfile
20200710-090905-316d12c-tasmota-NL.binmapfile
20200710-090840-316d12c-tasmota-KO.binmapfile
20200710-090814-316d12c-tasmota-IT.binmapfile
20200710-090748-316d12c-tasmota-HU.binmapfile
20200710-090723-316d12c-tasmota-HE.binmapfile
20200710-090657-316d12c-tasmota-GR.binmapfile
20200710-090631-316d12c-tasmota-FR.binmapfile
20200710-090606-316d12c-tasmota-ES.binmapfile
20200710-090540-316d12c-tasmota-DE.binmapfile
20200710-090514-316d12c-tasmota-CZ.binmapfile
20200710-090448-316d12c-tasmota-CN.binmapfile
20200710-090423-316d12c-tasmota-BR.binmapfile
20200710-090357-316d12c-tasmota-BG.binmapfile
20200710-090332-316d12c-tasmota-ir.binmapfile
20200710-090312-316d12c-tasmota-display.binmapfile
20200710-090251-316d12c-tasmota-sensors.binmapfile
20200710-090222-316d12c-tasmota-knx.binmapfile
20200710-090157-316d12c-tasmota-lite.binmapfile
20200710-090138-316d12c-tasmota-minimal.binmapfile
20200710-090124-316d12c-tasmota.binmapfile
20200709-223904-8405527-tasmota-UK.binmapfile
20200709-223734-8405527-tasmota-TW.binmapfile
20200709-223606-8405527-tasmota-TR.binmapfile
20200709-223434-8405527-tasmota-SK.binmapfile
20200709-223254-8405527-tasmota-SE.binmapfile
20200709-223120-8405527-tasmota-RU.binmapfile
20200709-222954-8405527-tasmota-RO.binmapfile
20200709-222828-8405527-tasmota-PT.binmapfile
20200709-222704-8405527-tasmota-PL.binmapfile
20200709-222534-8405527-tasmota-NL.binmapfile
20200709-222408-8405527-tasmota-KO.binmapfile
20200709-222232-8405527-tasmota-IT.binmapfile
20200709-222109-8405527-tasmota-HU.binmapfile
20200709-221939-8405527-tasmota-HE.binmapfile
20200709-221822-8405527-tasmota-GR.binmapfile
20200709-221705-8405527-tasmota-FR.binmapfile
20200709-221539-8405527-tasmota-ES.binmapfile
20200709-221414-8405527-tasmota-DE.binmapfile
20200709-221414--tasmota-DE.binmapfile
20200709-221259-8405527-tasmota-CZ.binmapfile
20200709-221144-8405527-tasmota-CN.binmapfile
20200709-221033-8405527-tasmota-BR.binmapfile
20200709-220923-8405527-tasmota-BG.binmapfile
20200709-220812-8405527-tasmota-ir.binmapfile
20200709-220712-8405527-tasmota-display.binmapfile
20200709-220607-8405527-tasmota-sensors.binmapfile
20200709-220508-8405527-tasmota-knx.binmapfile
20200709-220411-8405527-tasmota-lite.binmapfile
20200709-220319-8405527-tasmota-minimal.binmapfile
20200709-220241-8405527-tasmota.binmapfile
20200709-210620--tasmota-FR.binmapfile
20200709-210554-e9ad2e5-tasmota-ES.binmapfile
20200709-210529-e9ad2e5-tasmota-DE.binmapfile
20200709-210503-e9ad2e5-tasmota-CZ.binmapfile
20200709-210437-e9ad2e5-tasmota-CN.binmapfile
20200709-210412-e9ad2e5-tasmota-BR.binmapfile
20200709-210346-e9ad2e5-tasmota-BG.binmapfile
20200709-210320-e9ad2e5-tasmota-ir.binmapfile
20200709-210301-e9ad2e5-tasmota-display.binmapfile
20200709-210240-e9ad2e5-tasmota-sensors.binmapfile
20200709-210211-e9ad2e5-tasmota-knx.binmapfile
20200709-210146-e9ad2e5-tasmota-lite.binmapfile
20200709-210128-e9ad2e5-tasmota-minimal.binmapfile
20200709-210113-e9ad2e5-tasmota.binmapfile
20200708-211246-e4d04e5-tasmota-UK.binmapfile
20200708-211221-e4d04e5-tasmota-TW.binmapfile
20200708-211155-e4d04e5-tasmota-TR.binmapfile
20200708-211130-e4d04e5-tasmota-SK.binmapfile
20200708-211105-e4d04e5-tasmota-SE.binmapfile
20200708-211040-e4d04e5-tasmota-RU.binmapfile
20200708-211014-e4d04e5-tasmota-RO.binmapfile
20200708-210948-e4d04e5-tasmota-PT.binmapfile
20200708-210923-e4d04e5-tasmota-PL.binmapfile
20200708-210857-e4d04e5-tasmota-NL.binmapfile
20200708-210832-e4d04e5-tasmota-KO.binmapfile
20200708-210807-e4d04e5-tasmota-IT.binmapfile
20200708-210742-e4d04e5-tasmota-HU.binmapfile
20200708-210716-e4d04e5-tasmota-HE.binmapfile
20200708-210650-e4d04e5-tasmota-GR.binmapfile
20200708-210625-e4d04e5-tasmota-FR.binmapfile
20200708-210559-e4d04e5-tasmota-ES.binmapfile
20200708-210533-e4d04e5-tasmota-DE.binmapfile
20200708-210508-e4d04e5-tasmota-CZ.binmapfile
20200708-210443-e4d04e5-tasmota-CN.binmapfile
20200708-210417-e4d04e5-tasmota-BR.binmapfile
20200708-210352-e4d04e5-tasmota-BG.binmapfile
20200708-210326-e4d04e5-tasmota-ir.binmapfile
20200708-210307-e4d04e5-tasmota-display.binmapfile
20200708-210247-e4d04e5-tasmota-sensors.binmapfile
20200708-210218-e4d04e5-tasmota-knx.binmapfile
20200708-210153-e4d04e5-tasmota-lite.binmapfile
20200708-210134-e4d04e5-tasmota-minimal.binmapfile
20200708-210119-e4d04e5-tasmota.binmapfile
20200707-211330-b140467-tasmota-UK.binmapfile
20200707-211304-b140467-tasmota-TW.binmapfile
20200707-211238-b140467-tasmota-TR.binmapfile
20200707-211213-b140467-tasmota-SK.binmapfile
20200707-211147-b140467-tasmota-SE.binmapfile
20200707-211121-b140467-tasmota-RU.binmapfile
20200707-211055-b140467-tasmota-RO.binmapfile
20200707-211029-b140467-tasmota-PT.binmapfile
20200707-211004-b140467-tasmota-PL.binmapfile
20200707-210938-b140467-tasmota-NL.binmapfile
20200707-210912-b140467-tasmota-KO.binmapfile
20200707-210846-b140467-tasmota-IT.binmapfile
20200707-210820-b140467-tasmota-HU.binmapfile
20200707-210754-b140467-tasmota-HE.binmapfile
20200707-210728-b140467-tasmota-GR.binmapfile
20200707-210703-b140467-tasmota-FR.binmapfile
20200707-210637-b140467-tasmota-ES.binmapfile
20200707-210611-b140467-tasmota-DE.binmapfile
20200707-210546-b140467-tasmota-CZ.binmapfile
20200707-210520-b140467-tasmota-CN.binmapfile
20200707-210454-b140467-tasmota-BR.binmapfile
20200707-210428-b140467-tasmota-BG.binmapfile
20200707-210403-b140467-tasmota-ir.binmapfile
20200707-210403--tasmota-ir.binmapfile
20200707-210343-b140467-tasmota-display.binmapfile
20200707-210322-b140467-tasmota-sensors.binmapfile
20200707-210253-b140467-tasmota-knx.binmapfile
20200707-210228-b140467-tasmota-lite.binmapfile
20200707-210209-b140467-tasmota-minimal.binmapfile
20200707-210155-b140467-tasmota.binmapfile
20200706-221235-dcab142-tasmota-UK.binmapfile
20200706-221209-dcab142-tasmota-TW.binmapfile
20200706-221143-dcab142-tasmota-TR.binmapfile
20200706-221118-dcab142-tasmota-SK.binmapfile
20200706-221052-dcab142-tasmota-SE.binmapfile
20200706-221026-dcab142-tasmota-RU.binmapfile
20200706-220959-dcab142-tasmota-RO.binmapfile
20200706-220934-dcab142-tasmota-PT.binmapfile
20200706-220908-dcab142-tasmota-PL.binmapfile
20200706-220842-dcab142-tasmota-NL.binmapfile
20200706-220816-dcab142-tasmota-KO.binmapfile
20200706-220750-dcab142-tasmota-IT.binmapfile
20200706-220724-dcab142-tasmota-HU.binmapfile
20200706-220658-dcab142-tasmota-HE.binmapfile
20200706-220632-dcab142-tasmota-GR.binmapfile
20200706-220606-dcab142-tasmota-FR.binmapfile
20200706-220540-dcab142-tasmota-ES.binmapfile
20200706-220514-dcab142-tasmota-DE.binmapfile
20200706-220448-dcab142-tasmota-CZ.binmapfile
20200706-220422-dcab142-tasmota-CN.binmapfile
20200706-220356-dcab142-tasmota-BR.binmapfile
20200706-220331-dcab142-tasmota-BG.binmapfile
20200706-220305-dcab142-tasmota-ir.binmapfile
20200706-220245-dcab142-tasmota-display.binmapfile
20200706-220224-dcab142-tasmota-sensors.binmapfile
20200706-220155-dcab142-tasmota-knx.binmapfile
20200706-220130-dcab142-tasmota-lite.binmapfile
20200706-220110-dcab142-tasmota-minimal.binmapfile
20200706-220056-dcab142-tasmota.binmapfile
20200705-221232-d612d2b-tasmota-UK.binmapfile
20200705-221207-d612d2b-tasmota-TW.binmapfile
20200705-221141-d612d2b-tasmota-TR.binmapfile
20200705-221116-d612d2b-tasmota-SK.binmapfile
20200705-221051-d612d2b-tasmota-SE.binmapfile
20200705-221025-d612d2b-tasmota-RU.binmapfile
20200705-221000-d612d2b-tasmota-RO.binmapfile
20200705-220935-d612d2b-tasmota-PT.binmapfile
20200705-220910-d612d2b-tasmota-PL.binmapfile
20200705-220845-d612d2b-tasmota-NL.binmapfile
20200705-220820-d612d2b-tasmota-KO.binmapfile
20200705-220754-d612d2b-tasmota-IT.binmapfile
20200705-220729-d612d2b-tasmota-HU.binmapfile
20200705-220704-d612d2b-tasmota-HE.binmapfile
20200705-220639-d612d2b-tasmota-GR.binmapfile
20200705-220614-d612d2b-tasmota-FR.binmapfile
20200705-220549-d612d2b-tasmota-ES.binmapfile
20200705-220524-d612d2b-tasmota-DE.binmapfile
20200705-220458-d612d2b-tasmota-CZ.binmapfile
20200705-220433-d612d2b-tasmota-CN.binmapfile
20200705-220408-d612d2b-tasmota-BR.binmapfile
20200705-220343-d612d2b-tasmota-BG.binmapfile
20200705-220317-d612d2b-tasmota-ir.binmapfile
20200705-220259-d612d2b-tasmota-display.binmapfile
20200705-220238-d612d2b-tasmota-sensors.binmapfile
20200705-220209-d612d2b-tasmota-knx.binmapfile
20200705-220145-d612d2b-tasmota-lite.binmapfile
20200705-220126-d612d2b-tasmota-minimal.binmapfile
20200705-220112-d612d2b-tasmota.binmapfile
20200705-161232-bd302f9-tasmota-UK.binmapfile
20200705-161207-bd302f9-tasmota-TW.binmapfile
20200705-161142-bd302f9-tasmota-TR.binmapfile
20200705-161116-bd302f9-tasmota-SK.binmapfile
20200705-161051-bd302f9-tasmota-SE.binmapfile
20200705-161026-bd302f9-tasmota-RU.binmapfile
20200705-161001-bd302f9-tasmota-RO.binmapfile
20200705-160936-bd302f9-tasmota-PT.binmapfile
20200705-160911-d4f8234-tasmota-PL.binmapfile
20200705-160911-bd302f9-tasmota-PL.binmapfile
20200705-160846-bd302f9-tasmota-NL.binmapfile
20200705-160821-bd302f9-tasmota-KO.binmapfile
20200705-160755-bd302f9-tasmota-IT.binmapfile
20200705-160730-bd302f9-tasmota-HU.binmapfile
20200705-160705-bd302f9-tasmota-HE.binmapfile
20200705-160639-bd302f9-tasmota-GR.binmapfile
20200705-160614-bd302f9-tasmota-FR.binmapfile
20200705-160549-bd302f9-tasmota-ES.binmapfile
20200705-160524-bd302f9-tasmota-DE.binmapfile
20200705-160459-bd302f9-tasmota-CZ.binmapfile
20200705-160434-bd302f9-tasmota-CN.binmapfile
20200705-160409-bd302f9-tasmota-BR.binmapfile
20200705-160343-bd302f9-tasmota-BG.binmapfile
20200705-160318-bd302f9-tasmota-ir.binmapfile
20200705-160300-bd302f9-tasmota-display.binmapfile
20200705-160240-bd302f9-tasmota-sensors.binmapfile
20200705-160211-bd302f9-tasmota-knx.binmapfile
20200705-160147-bd302f9-tasmota-lite.binmapfile
20200705-160129-bd302f9-tasmota-minimal.binmapfile
20200705-160115-bd302f9-tasmota.binmapfile
20200705-150804-d4f8234-tasmota-NL.binmapfile
20200705-150739-d4f8234-tasmota-KO.binmapfile
20200705-150713-d4f8234-tasmota-IT.binmapfile
20200705-150648-d4f8234-tasmota-HU.binmapfile
20200705-150623-d4f8234-tasmota-HE.binmapfile
20200705-150558-d4f8234-tasmota-GR.binmapfile
20200705-150532-d4f8234-tasmota-FR.binmapfile
20200705-150507-d4f8234-tasmota-ES.binmapfile
20200705-150442-d4f8234-tasmota-DE.binmapfile
20200705-150417-d4f8234-tasmota-CZ.binmapfile
20200705-150351-d4f8234-tasmota-CN.binmapfile
20200705-150326-d4f8234-tasmota-BR.binmapfile
20200705-150301-d4f8234-tasmota-BG.binmapfile
20200705-150236-d4f8234-tasmota-ir.binmapfile
20200705-150218-d4f8234-tasmota-display.binmapfile
20200705-150157-d4f8234-tasmota-sensors.binmapfile
20200705-150129-d4f8234-tasmota-knx.binmapfile
20200705-150104-d4f8234-tasmota-lite.binmapfile
20200705-150046-d4f8234-tasmota-minimal.binmapfile
20200705-150032-d4f8234-tasmota.binmapfile
20200705-131302-acee1e5-tasmota-UK.binmapfile
20200705-131237-acee1e5-tasmota-TW.binmapfile
20200705-131211-acee1e5-tasmota-TR.binmapfile
20200705-131145-acee1e5-tasmota-SK.binmapfile
20200705-131120-acee1e5-tasmota-SE.binmapfile
20200705-131054-acee1e5-tasmota-RU.binmapfile
20200705-131029-acee1e5-tasmota-RO.binmapfile
20200705-131003-acee1e5-tasmota-PT.binmapfile
20200705-130938-acee1e5-tasmota-PL.binmapfile
20200705-130912-acee1e5-tasmota-NL.binmapfile
20200705-130847-acee1e5-tasmota-KO.binmapfile
20200705-130821-acee1e5-tasmota-IT.binmapfile
20200705-130756-acee1e5-tasmota-HU.binmapfile
20200705-130730-acee1e5-tasmota-HE.binmapfile
20200705-130704-acee1e5-tasmota-GR.binmapfile
20200705-130638-acee1e5-tasmota-FR.binmapfile
20200705-130613-acee1e5-tasmota-ES.binmapfile
20200705-130547-acee1e5-tasmota-DE.binmapfile
20200705-130521-acee1e5-tasmota-CZ.binmapfile
20200705-130455-acee1e5-tasmota-CN.binmapfile
20200705-130430-acee1e5-tasmota-BR.binmapfile
20200705-130404-acee1e5-tasmota-BG.binmapfile
20200705-130338-acee1e5-tasmota-ir.binmapfile
20200705-130319-acee1e5-tasmota-display.binmapfile
20200705-130257-acee1e5-tasmota-sensors.binmapfile
20200705-130228-acee1e5-tasmota-knx.binmapfile
20200705-130203-acee1e5-tasmota-lite.binmapfile
20200705-130144-acee1e5-tasmota-minimal.binmapfile
20200705-130128-acee1e5-tasmota.binmapfile
20200705-111442-4cd6f6a-tasmota-UK.binmapfile
20200705-111414-4cd6f6a-tasmota-TW.binmapfile
20200705-111348-4cd6f6a-tasmota-TR.binmapfile
20200705-111319-4cd6f6a-tasmota-SK.binmapfile
20200705-111253-4cd6f6a-tasmota-SE.binmapfile
20200705-111227-4cd6f6a-tasmota-RU.binmapfile
20200705-111201-4cd6f6a-tasmota-RO.binmapfile
20200705-111135-4cd6f6a-tasmota-PT.binmapfile
20200705-111135--tasmota-PT.binmapfile
20200705-111109-4cd6f6a-tasmota-PL.binmapfile
20200705-111043-4cd6f6a-tasmota-NL.binmapfile
20200705-111018-4cd6f6a-tasmota-KO.binmapfile
20200705-111018--tasmota-KO.binmapfile
20200705-110952-4cd6f6a-tasmota-IT.binmapfile
20200705-110952-16688f5-tasmota-IT.binmapfile
20200705-110925-4cd6f6a-tasmota-HU.binmapfile
20200705-110925-16688f5-tasmota-HU.binmapfile
20200705-110853-4cd6f6a-tasmota-HE.binmapfile
20200705-110853-16688f5-tasmota-HE.binmapfile
20200705-110827-4cd6f6a-tasmota-GR.binmapfile
20200705-110801-4cd6f6a-tasmota-FR.binmapfile
20200705-110735-4cd6f6a-tasmota-ES.binmapfile
20200705-110709-4cd6f6a-tasmota-DE.binmapfile
20200705-110641-4cd6f6a-tasmota-CZ.binmapfile
20200705-110606-4cd6f6a-tasmota-CN.binmapfile
20200705-110533-4cd6f6a-tasmota-BR.binmapfile
20200705-110458-4cd6f6a-tasmota-BG.binmapfile
20200705-110429-4cd6f6a-tasmota-ir.binmapfile
20200705-110407-4cd6f6a-tasmota-display.binmapfile
20200705-110340-4cd6f6a-tasmota-sensors.binmapfile
20200705-110305-4cd6f6a-tasmota-knx.binmapfile
20200705-110236-4cd6f6a-tasmota-lite.binmapfile
20200705-110214-4cd6f6a-tasmota-minimal.binmapfile
20200705-110158-4cd6f6a-tasmota.binmapfile
20200705-100704-16688f5-tasmota-GR.binmapfile
20200705-100638-16688f5-tasmota-FR.binmapfile
20200705-100612-16688f5-tasmota-ES.binmapfile
20200705-100547-16688f5-tasmota-DE.binmapfile
20200705-100521-16688f5-tasmota-CZ.binmapfile
20200705-100455-16688f5-tasmota-CN.binmapfile
20200705-100429-16688f5-tasmota-BR.binmapfile
20200705-100403-16688f5-tasmota-BG.binmapfile
20200705-100338-16688f5-tasmota-ir.binmapfile
20200705-100318-16688f5-tasmota-display.binmapfile
20200705-100257-16688f5-tasmota-sensors.binmapfile
20200705-100228-16688f5-tasmota-knx.binmapfile
20200705-100203-16688f5-tasmota-lite.binmapfile
20200705-100144-16688f5-tasmota-minimal.binmapfile
20200705-100130-16688f5-tasmota.binmapfile
20200704-211233-d1dfdeb-tasmota-UK.binmapfile
20200704-211208-d1dfdeb-tasmota-TW.binmapfile
20200704-211143-d1dfdeb-tasmota-TR.binmapfile
20200704-211117-d1dfdeb-tasmota-SK.binmapfile
20200704-211052-d1dfdeb-tasmota-SE.binmapfile
20200704-211052--tasmota-SE.binmapfile
20200704-211027-d1dfdeb-tasmota-RU.binmapfile
20200704-211001-d1dfdeb-tasmota-RO.binmapfile
20200704-210936-d1dfdeb-tasmota-PT.binmapfile
20200704-210911-d1dfdeb-tasmota-PL.binmapfile
20200704-210845-d1dfdeb-tasmota-NL.binmapfile
20200704-210820-d1dfdeb-tasmota-KO.binmapfile
20200704-210755-d1dfdeb-tasmota-IT.binmapfile
20200704-210730-d1dfdeb-tasmota-HU.binmapfile
20200704-210705-d1dfdeb-tasmota-HE.binmapfile
20200704-210639-d1dfdeb-tasmota-GR.binmapfile
20200704-210614-d1dfdeb-tasmota-FR.binmapfile
20200704-210548-d1dfdeb-tasmota-ES.binmapfile
20200704-210523-d1dfdeb-tasmota-DE.binmapfile
20200704-210458-d1dfdeb-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-210433-d1dfdeb-tasmota-CN.binmapfile
20200704-210408-d1dfdeb-tasmota-BR.binmapfile
20200704-210343-d1dfdeb-tasmota-BG.binmapfile
20200704-210318-d1dfdeb-tasmota-ir.binmapfile
20200704-210259-d1dfdeb-tasmota-display.binmapfile
20200704-210239-d1dfdeb-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-210210-d1dfdeb-tasmota-knx.binmapfile
20200704-210146-d1dfdeb-tasmota-lite.binmapfile
20200704-210127-d1dfdeb-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-210114-d1dfdeb-tasmota.binmapfile
20200704-191246-407d36c-tasmota-UK.binmapfile
20200704-191221-407d36c-tasmota-TW.binmapfile
20200704-191155-407d36c-tasmota-TR.binmapfile
20200704-191130-407d36c-tasmota-SK.binmapfile
20200704-191105-407d36c-tasmota-SE.binmapfile
20200704-191040-407d36c-tasmota-RU.binmapfile
20200704-191014-407d36c-tasmota-RO.binmapfile
20200704-190949-407d36c-tasmota-PT.binmapfile
20200704-190924-407d36c-tasmota-PL.binmapfile
20200704-190859-407d36c-tasmota-NL.binmapfile
20200704-190834-407d36c-tasmota-KO.binmapfile
20200704-190808-407d36c-tasmota-IT.binmapfile
20200704-190743-407d36c-tasmota-HU.binmapfile
20200704-190718-407d36c-tasmota-HE.binmapfile
20200704-190653-407d36c-tasmota-GR.binmapfile
20200704-190653--tasmota-GR.binmapfile
20200704-190627-b8afa11-tasmota-FR.binmapfile
20200704-190627-407d36c-tasmota-FR.binmapfile
20200704-190602-b8afa11-tasmota-ES.binmapfile
20200704-190602-407d36c-tasmota-ES.binmapfile
20200704-190537-b8afa11-tasmota-DE.binmapfile
20200704-190537-407d36c-tasmota-DE.binmapfile
20200704-190512-b8afa11-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-190512-407d36c-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-190446-b8afa11-tasmota-CN.binmapfile
20200704-190446-407d36c-tasmota-CN.binmapfile
20200704-190421-407d36c-tasmota-BR.binmapfile
20200704-190356-407d36c-tasmota-BG.binmapfile
20200704-190331-407d36c-tasmota-ir.binmapfile
20200704-190312-407d36c-tasmota-display.binmapfile
20200704-190251-407d36c-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-190223-407d36c-tasmota-knx.binmapfile
20200704-190158-407d36c-tasmota-lite.binmapfile
20200704-190140-407d36c-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-190126-407d36c-tasmota.binmapfile
20200704-181230-b8afa11-tasmota-UK.binmapfile
20200704-181205-b8afa11-tasmota-TW.binmapfile
20200704-181140-b8afa11-tasmota-TR.binmapfile
20200704-181115-b8afa11-tasmota-SK.binmapfile
20200704-181049-b8afa11-tasmota-SE.binmapfile
20200704-181024-b8afa11-tasmota-RU.binmapfile
20200704-180959-b8afa11-tasmota-RO.binmapfile
20200704-180934-b8afa11-tasmota-PT.binmapfile
20200704-180908-b8afa11-tasmota-PL.binmapfile
20200704-180843-b8afa11-tasmota-NL.binmapfile
20200704-180818-b8afa11-tasmota-KO.binmapfile
20200704-180752-b8afa11-tasmota-IT.binmapfile
20200704-180727-b8afa11-tasmota-HU.binmapfile
20200704-180702-046b43b-tasmota-HE.binmapfile
20200704-180636-046b43b-tasmota-GR.binmapfile
20200704-180611-046b43b-tasmota-FR.binmapfile
20200704-180546-046b43b-tasmota-ES.binmapfile
20200704-180521-046b43b-tasmota-DE.binmapfile
20200704-180340-b8afa11-tasmota-BG.binmapfile
20200704-180314-b8afa11-tasmota-ir.binmapfile
20200704-180256-b8afa11-tasmota-display.binmapfile
20200704-180235-b8afa11-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-180206-b8afa11-tasmota-knx.binmapfile
20200704-180142-b8afa11-tasmota-lite.binmapfile
20200704-180123-b8afa11-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-180109-b8afa11-tasmota.binmapfile
20200704-171325-0315ef3-tasmota-UK.binmapfile
20200704-171259-0315ef3-tasmota-TW.binmapfile
20200704-171233-0315ef3-tasmota-TR.binmapfile
20200704-171208-0315ef3-tasmota-SK.binmapfile
20200704-171141-0315ef3-tasmota-SE.binmapfile
20200704-171116-0315ef3-tasmota-RU.binmapfile
20200704-171049-0315ef3-tasmota-RO.binmapfile
20200704-171023-0315ef3-tasmota-PT.binmapfile
20200704-170652-0315ef3-tasmota-FR.binmapfile
20200704-170600--tasmota-DE.binmapfile
20200704-170533-046b43b-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-170533-0315ef3-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-170507-046b43b-tasmota-CN.binmapfile
20200704-170507-0315ef3-tasmota-CN.binmapfile
20200704-170441-046b43b-tasmota-BR.binmapfile
20200704-170441-0315ef3-tasmota-BR.binmapfile
20200704-170415-046b43b-tasmota-BG.binmapfile
20200704-170349-046b43b-tasmota-ir.binmapfile
20200704-170329-046b43b-tasmota-display.binmapfile
20200704-170307-046b43b-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-170237-046b43b-tasmota-knx.binmapfile
20200704-170212-046b43b-tasmota-lite.binmapfile
20200704-170152-046b43b-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-170137-046b43b-tasmota.binmapfile
20200704-161039-0315ef3-tasmota-PL.binmapfile
20200704-161012-0315ef3-tasmota-NL.binmapfile
20200704-160945-0315ef3-tasmota-KO.binmapfile
20200704-160919-0315ef3-tasmota-IT.binmapfile
20200704-160849-0315ef3-tasmota-HU.binmapfile
20200704-160822-0315ef3-tasmota-HE.binmapfile
20200704-160755-0315ef3-tasmota-GR.binmapfile
20200704-160702-0315ef3-tasmota-ES.binmapfile
20200704-160635-c3a056a-tasmota-DE.binmapfile
20200704-160608-c3a056a-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-160541-c3a056a-tasmota-CN.binmapfile
20200704-160514-c3a056a-tasmota-BR.binmapfile
20200704-160448-0315ef3-tasmota-BG.binmapfile
20200704-160421-0315ef3-tasmota-ir.binmapfile
20200704-160401-0315ef3-tasmota-display.binmapfile
20200704-160340-0315ef3-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-160309-0315ef3-tasmota-knx.binmapfile
20200704-160244-0315ef3-tasmota-lite.binmapfile
20200704-160224-0315ef3-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-160209-0315ef3-tasmota.binmapfile
20200704-150435-c3a056a-tasmota-ir.binmapfile
20200704-150415-c3a056a-tasmota-display.binmapfile
20200704-150353-c3a056a-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-150323-c3a056a-tasmota-knx.binmapfile
20200704-150257-c3a056a-tasmota-lite.binmapfile
20200704-150237-c3a056a-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-150222-c3a056a-tasmota.binmapfile
20200704-131303-cbe8887-tasmota-UK.binmapfile
20200704-131234-cbe8887-tasmota-TW.binmapfile
20200704-131205-cbe8887-tasmota-TR.binmapfile
20200704-131136-cbe8887-tasmota-SK.binmapfile
20200704-131109-cbe8887-tasmota-SE.binmapfile
20200704-131043-cbe8887-tasmota-RU.binmapfile
20200704-131014-cbe8887-tasmota-RO.binmapfile
20200704-130948-cbe8887-tasmota-PT.binmapfile
20200704-130919-cbe8887-tasmota-PL.binmapfile
20200704-130853-cbe8887-tasmota-NL.binmapfile
20200704-130828-cbe8887-tasmota-KO.binmapfile
20200704-130828-751e6c2-tasmota-KO.binmapfile
20200704-130803-cbe8887-tasmota-IT.binmapfile
20200704-130803-751e6c2-tasmota-IT.binmapfile
20200704-130737-cbe8887-tasmota-HU.binmapfile
20200704-130712-cbe8887-tasmota-HE.binmapfile
20200704-130646-cbe8887-tasmota-GR.binmapfile
20200704-130621-cbe8887-tasmota-FR.binmapfile
20200704-130556-cbe8887-tasmota-ES.binmapfile
20200704-130530-cbe8887-tasmota-DE.binmapfile
20200704-130505-cbe8887-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-130439-cbe8887-tasmota-CN.binmapfile
20200704-130414-cbe8887-tasmota-BR.binmapfile
20200704-130348-cbe8887-tasmota-BG.binmapfile
20200704-130323-cbe8887-tasmota-ir.binmapfile
20200704-130304-cbe8887-tasmota-display.binmapfile
20200704-130243-cbe8887-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-130215-cbe8887-tasmota-knx.binmapfile
20200704-130150-cbe8887-tasmota-lite.binmapfile
20200704-130131-cbe8887-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-130115-cbe8887-tasmota.binmapfile
20200704-120715-751e6c2-tasmota-HU.binmapfile
20200704-120649-751e6c2-tasmota-HE.binmapfile
20200704-120624-751e6c2-tasmota-GR.binmapfile
20200704-120558-751e6c2-tasmota-FR.binmapfile
20200704-120533-751e6c2-tasmota-ES.binmapfile
20200704-120506-751e6c2-tasmota-DE.binmapfile
20200704-120441-751e6c2-tasmota-CZ.binmapfile
20200704-120415-751e6c2-tasmota-CN.binmapfile
20200704-120350-751e6c2-tasmota-BR.binmapfile
20200704-120324-751e6c2-tasmota-BG.binmapfile
20200704-120258-751e6c2-tasmota-ir.binmapfile
20200704-120238-751e6c2-tasmota-display.binmapfile
20200704-120217-751e6c2-tasmota-sensors.binmapfile
20200704-120148-751e6c2-tasmota-knx.binmapfile
20200704-120123-751e6c2-tasmota-lite.binmapfile
20200704-120104-751e6c2-tasmota-minimal.binmapfile
20200704-120049-751e6c2-tasmota.binmapfile
20200703-181240-e5127d8-tasmota-UK.binmapfile
20200703-181215-e5127d8-tasmota-TW.binmapfile
20200703-181149-e5127d8-tasmota-TR.binmapfile
20200703-181124-e5127d8-tasmota-SK.binmapfile
20200703-181058-e5127d8-tasmota-SE.binmapfile
20200703-181033-e5127d8-tasmota-RU.binmapfile
20200703-181007-e5127d8-tasmota-RO.binmapfile
20200703-180941-e5127d8-tasmota-PT.binmapfile
20200703-180916-e5127d8-tasmota-PL.binmapfile
20200703-180851-e5127d8-tasmota-NL.binmapfile
20200703-180825-e5127d8-tasmota-KO.binmapfile
20200703-180800-e5127d8-tasmota-IT.binmapfile
20200703-180735-e5127d8-tasmota-HU.binmapfile
20200703-180709-e5127d8-tasmota-HE.binmapfile
20200703-180643-e5127d8-tasmota-GR.binmapfile
20200703-180618-e5127d8-tasmota-FR.binmapfile
20200703-180553-e5127d8-tasmota-ES.binmapfile
20200703-180527-e5127d8-tasmota-DE.binmapfile
20200703-180501-e5127d8-tasmota-CZ.binmapfile
20200703-180436-e5127d8-tasmota-CN.binmapfile
20200703-180410-e5127d8-tasmota-BR.binmapfile
20200703-180345-e5127d8-tasmota-BG.binmapfile
20200703-180319-e5127d8-tasmota-ir.binmapfile
20200703-180300-e5127d8-tasmota-display.binmapfile
20200703-180239-e5127d8-tasmota-sensors.binmapfile
20200703-180210-e5127d8-tasmota-knx.binmapfile
20200703-180146-e5127d8-tasmota-lite.binmapfile
20200703-180127-e5127d8-tasmota-minimal.binmapfile
20200703-180113-e5127d8-tasmota.binmapfile
20200703-131239-a6dcffa-tasmota-UK.binmapfile
20200703-131239-911dc64-tasmota-UK.binmapfile
20200703-131213-a6dcffa-tasmota-TW.binmapfile
20200703-131213-911dc64-tasmota-TW.binmapfile
20200703-131148-a6dcffa-tasmota-TR.binmapfile
20200703-131148-911dc64-tasmota-TR.binmapfile
20200703-131123-a6dcffa-tasmota-SK.binmapfile
20200703-131058-a6dcffa-tasmota-SE.binmapfile
20200703-131033-a6dcffa-tasmota-RU.binmapfile
20200703-131008-a6dcffa-tasmota-RO.binmapfile
20200703-131008-911dc64-tasmota-RO.binmapfile
20200703-130942-a6dcffa-tasmota-PT.binmapfile
20200703-130917-a6dcffa-tasmota-PL.binmapfile
20200703-130852-a6dcffa-tasmota-NL.binmapfile
20200703-130826-a6dcffa-tasmota-KO.binmapfile
20200703-130801-a6dcffa-tasmota-IT.binmapfile
20200703-130735-a6dcffa-tasmota-HU.binmapfile
20200703-130710-a6dcffa-tasmota-HE.binmapfile
20200703-130644-a6dcffa-tasmota-GR.binmapfile
20200703-130619-a6dcffa-tasmota-FR.binmapfile
20200703-130554-a6dcffa-tasmota-ES.binmapfile
20200703-130529-a6dcffa-tasmota-DE.binmapfile
20200703-130504-a6dcffa-tasmota-CZ.binmapfile
20200703-130438-a6dcffa-tasmota-CN.binmapfile
20200703-130413-a6dcffa-tasmota-BR.binmapfile
20200703-130348-a6dcffa-tasmota-BG.binmapfile
20200703-130322-a6dcffa-tasmota-ir.binmapfile
20200703-130304-a6dcffa-tasmota-display.binmapfile
20200703-130243-a6dcffa-tasmota-sensors.binmapfile
20200703-130215-a6dcffa-tasmota-knx.binmapfile
20200703-130150-a6dcffa-tasmota-lite.binmapfile
20200703-130132-a6dcffa-tasmota-minimal.binmapfile
20200703-130118-a6dcffa-tasmota.binmapfile
20200703-111128-911dc64-tasmota-SK.binmapfile
20200703-111103-911dc64-tasmota-SE.binmapfile
20200703-111037-911dc64-tasmota-RU.binmapfile
20200703-110947-911dc64-tasmota-PT.binmapfile
20200703-110921-911dc64-tasmota-PL.binmapfile
20200703-110856-911dc64-tasmota-NL.binmapfile
20200703-110830-911dc64-tasmota-KO.binmapfile
20200703-110805-911dc64-tasmota-IT.binmapfile
20200703-110739-911dc64-tasmota-HU.binmapfile
20200703-110714-911dc64-tasmota-HE.binmapfile
20200703-110649-911dc64-tasmota-GR.binmapfile
20200703-110623-911dc64-tasmota-FR.binmapfile
20200703-110557-911dc64-tasmota-ES.binmapfile
20200703-110532-911dc64-tasmota-DE.binmapfile
20200703-110507-911dc64-tasmota-CZ.binmapfile
20200703-110441-911dc64-tasmota-CN.binmapfile
20200703-110416-911dc64-tasmota-BR.binmapfile
20200703-110350-911dc64-tasmota-BG.binmapfile
20200703-110325-911dc64-tasmota-ir.binmapfile
20200703-110306-911dc64-tasmota-display.binmapfile
20200703-110245-911dc64-tasmota-sensors.binmapfile
20200703-110216-911dc64-tasmota-knx.binmapfile
20200703-110152-911dc64-tasmota-lite.binmapfile
20200703-110133-911dc64-tasmota-minimal.binmapfile
20200703-110119-911dc64-tasmota.binmapfile
20200703-001242-a39e97a-tasmota-UK.binmapfile
20200703-001217-a39e97a-tasmota-TW.binmapfile
20200703-001151-a39e97a-tasmota-TR.binmapfile
20200703-001126-a39e97a-tasmota-SK.binmapfile
20200703-001100-a39e97a-tasmota-SE.binmapfile
20200703-001035-a39e97a-tasmota-RU.binmapfile
20200703-001009-a39e97a-tasmota-RO.binmapfile
20200703-000944-a39e97a-tasmota-PT.binmapfile
20200703-000918-a39e97a-tasmota-PL.binmapfile
20200703-000853-a39e97a-tasmota-NL.binmapfile
20200703-000827-a39e97a-tasmota-KO.binmapfile
20200703-000827--tasmota-KO.binmapfile
20200703-000802-a39e97a-tasmota-IT.binmapfile
20200703-000736-a39e97a-tasmota-HU.binmapfile
20200703-000711-a39e97a-tasmota-HE.binmapfile
20200703-000645-a39e97a-tasmota-GR.binmapfile
20200703-000620-a39e97a-tasmota-FR.binmapfile
20200703-000554-a39e97a-tasmota-ES.binmapfile
20200703-000529-a39e97a-tasmota-DE.binmapfile
20200703-000504-a39e97a-tasmota-CZ.binmapfile
20200703-000438-a39e97a-tasmota-CN.binmapfile
20200703-000413-a39e97a-tasmota-BR.binmapfile
20200703-000347-a39e97a-tasmota-BG.binmapfile
20200703-000322-a39e97a-tasmota-ir.binmapfile
20200703-000303-a39e97a-tasmota-display.binmapfile
20200703-000242-a39e97a-tasmota-sensors.binmapfile
20200703-000213-a39e97a-tasmota-knx.binmapfile
20200703-000149-a39e97a-tasmota-lite.binmapfile
20200703-000130-a39e97a-tasmota-minimal.binmapfile
20200703-000116-a39e97a-tasmota.binmapfile
20200702-191305-cc301e9-tasmota-UK.binmapfile
20200702-191240-cc301e9-tasmota-TW.binmapfile
20200702-191214-cc301e9-tasmota-TR.binmapfile
20200702-191148-cc301e9-tasmota-SK.binmapfile
20200702-191123-cc301e9-tasmota-SE.binmapfile
20200702-191057-cc301e9-tasmota-RU.binmapfile
20200702-191031-cc301e9-tasmota-RO.binmapfile
20200702-191005-cc301e9-tasmota-PT.binmapfile
20200702-190939-cc301e9-tasmota-PL.binmapfile
20200702-190913-cc301e9-tasmota-NL.binmapfile
20200702-190847-cc301e9-tasmota-KO.binmapfile
20200702-190821-cc301e9-tasmota-IT.binmapfile
20200702-190755-cc301e9-tasmota-HU.binmapfile
20200702-190730-cc301e9-tasmota-HE.binmapfile
20200702-190704-cc301e9-tasmota-GR.binmapfile
20200702-190638-cc301e9-tasmota-FR.binmapfile
20200702-190612-cc301e9-tasmota-ES.binmapfile
20200702-190546-cc301e9-tasmota-DE.binmapfile
20200702-190520-cc301e9-tasmota-CZ.binmapfile
20200702-190455-cc301e9-tasmota-CN.binmapfile
20200702-190455--tasmota-CN.binmapfile
20200702-190429-cc301e9-tasmota-BR.binmapfile
20200702-190403-cc301e9-tasmota-BG.binmapfile
20200702-190336-cc301e9-tasmota-ir.binmapfile
20200702-190317-cc301e9-tasmota-display.binmapfile
20200702-190256-cc301e9-tasmota-sensors.binmapfile
20200702-190226-cc301e9-tasmota-knx.binmapfile
20200702-190201-cc301e9-tasmota-lite.binmapfile
20200702-190142-cc301e9-tasmota-minimal.binmapfile
20200702-190128-cc301e9-tasmota.binmapfile
20200701-181233-8e80bc8-tasmota-UK.binmapfile
20200701-181208-8e80bc8-tasmota-TW.binmapfile
20200701-181142-8e80bc8-tasmota-TR.binmapfile
20200701-181117-8e80bc8-tasmota-SK.binmapfile
20200701-181052-8e80bc8-tasmota-SE.binmapfile
20200701-181027-8e80bc8-tasmota-RU.binmapfile
20200701-181002-8e80bc8-tasmota-RO.binmapfile
20200701-180936-8e80bc8-tasmota-PT.binmapfile
20200701-180911-8e80bc8-tasmota-PL.binmapfile
20200701-180845-8e80bc8-tasmota-NL.binmapfile
20200701-180820-8e80bc8-tasmota-KO.binmapfile
20200701-180755-8e80bc8-tasmota-IT.binmapfile
20200701-180730-8e80bc8-tasmota-HU.binmapfile
20200701-180704-8e80bc8-tasmota-HE.binmapfile
20200701-180639-8e80bc8-tasmota-GR.binmapfile
20200701-180614-8e80bc8-tasmota-FR.binmapfile
20200701-180549-8e80bc8-tasmota-ES.binmapfile
20200701-180523-8e80bc8-tasmota-DE.binmapfile
20200701-180458-8e80bc8-tasmota-CZ.binmapfile
20200701-180433-8e80bc8-tasmota-CN.binmapfile
20200701-180407-8e80bc8-tasmota-BR.binmapfile
20200701-180342-8e80bc8-tasmota-BG.binmapfile
20200701-180317-8e80bc8-tasmota-ir.binmapfile
20200701-180258-8e80bc8-tasmota-display.binmapfile
20200701-180238-8e80bc8-tasmota-sensors.binmapfile
20200701-180209-8e80bc8-tasmota-knx.binmapfile
20200701-180144-8e80bc8-tasmota-lite.binmapfile
20200701-180126-8e80bc8-tasmota-minimal.binmapfile
20200701-180112-8e80bc8-tasmota.binmapfile
20200701-111254-618d860-tasmota-UK.binmapfile
20200701-111228-618d860-tasmota-TW.binmapfile
20200701-111202-618d860-tasmota-TR.binmapfile
20200701-111137-618d860-tasmota-SK.binmapfile
20200701-111111-618d860-tasmota-SE.binmapfile
20200701-111045-618d860-tasmota-RU.binmapfile
20200701-111019-618d860-tasmota-RO.binmapfile
20200701-110952-618d860-tasmota-PT.binmapfile
20200701-110926-618d860-tasmota-PL.binmapfile
20200701-110900-618d860-tasmota-NL.binmapfile
20200701-110835-618d860-tasmota-KO.binmapfile
20200701-110809-618d860-tasmota-IT.binmapfile
20200701-110743-618d860-tasmota-HU.binmapfile
20200701-110718-618d860-tasmota-HE.binmapfile
20200701-110652-618d860-tasmota-GR.binmapfile
20200701-110626-618d860-tasmota-FR.binmapfile
20200701-110601-618d860-tasmota-ES.binmapfile
20200701-110536-618d860-tasmota-DE.binmapfile
20200701-110510-618d860-tasmota-CZ.binmapfile
20200701-110444-618d860-tasmota-CN.binmapfile
20200701-110418-618d860-tasmota-BR.binmapfile
20200701-110352-618d860-tasmota-BG.binmapfile
20200701-110327-618d860-tasmota-ir.binmapfile
20200701-110308-618d860-tasmota-display.binmapfile
20200701-110247-618d860-tasmota-sensors.binmapfile
20200701-110219-618d860-tasmota-knx.binmapfile
20200701-110154-618d860-tasmota-lite.binmapfile
20200701-110135-618d860-tasmota-minimal.binmapfile
20200701-110120-618d860-tasmota.binmapfile
20200630-191233-8ff609b-tasmota-UK.binmapfile
20200630-191208-8ff609b-tasmota-TW.binmapfile
20200630-191143-8ff609b-tasmota-TR.binmapfile
20200630-191117-8ff609b-tasmota-SK.binmapfile
20200630-191052-8ff609b-tasmota-SE.binmapfile
20200630-191027-8ff609b-tasmota-RU.binmapfile
20200630-191002-8ff609b-tasmota-RO.binmapfile
20200630-190937-8ff609b-tasmota-PT.binmapfile
20200630-190911-8ff609b-tasmota-PL.binmapfile
20200630-190846-8ff609b-tasmota-NL.binmapfile
20200630-190821-8ff609b-tasmota-KO.binmapfile
20200630-190755-8ff609b-tasmota-IT.binmapfile
20200630-190730-8ff609b-tasmota-HU.binmapfile
20200630-190705-8ff609b-tasmota-HE.binmapfile
20200630-190640-8ff609b-tasmota-GR.binmapfile
20200630-190614-8ff609b-tasmota-FR.binmapfile
20200630-190549-8ff609b-tasmota-ES.binmapfile
20200630-190524-8ff609b-tasmota-DE.binmapfile
20200630-190459-8ff609b-tasmota-CZ.binmapfile
20200630-190434-8ff609b-tasmota-CN.binmapfile
20200630-190408-8ff609b-tasmota-BR.binmapfile
20200630-190343-8ff609b-tasmota-BG.binmapfile
20200630-190318-8ff609b-tasmota-ir.binmapfile
20200630-190259-8ff609b-tasmota-display.binmapfile
20200630-190239-8ff609b-tasmota-sensors.binmapfile
20200630-190210-8ff609b-tasmota-knx.binmapfile
20200630-190146-8ff609b-tasmota-lite.binmapfile
20200630-190127-8ff609b-tasmota-minimal.binmapfile
20200630-190114-8ff609b-tasmota.binmapfile
20200630-181225-828a648-tasmota-UK.binmapfile
20200630-181200-828a648-tasmota-TW.binmapfile
20200630-181134-828a648-tasmota-TR.binmapfile
20200630-181109-828a648-tasmota-SK.binmapfile
20200630-181044-828a648-tasmota-SE.binmapfile
20200630-181019-828a648-tasmota-RU.binmapfile
20200630-180953-828a648-tasmota-RO.binmapfile
20200630-180928-828a648-tasmota-PT.binmapfile
20200630-180903-828a648-tasmota-PL.binmapfile
20200630-180837-828a648-tasmota-NL.binmapfile
20200630-180812-828a648-tasmota-KO.binmapfile
20200630-180747-828a648-tasmota-IT.binmapfile
20200630-180722-828a648-tasmota-HU.binmapfile
20200630-180657-828a648-tasmota-HE.binmapfile
20200630-180632-828a648-tasmota-GR.binmapfile
20200630-180606-828a648-tasmota-FR.binmapfile
20200630-180541-828a648-tasmota-ES.binmapfile
20200630-180516-828a648-tasmota-DE.binmapfile
20200630-180451-828a648-tasmota-CZ.binmapfile
20200630-180426-828a648-tasmota-CN.binmapfile
20200630-180401-828a648-tasmota-BR.binmapfile
20200630-180336-828a648-tasmota-BG.binmapfile
20200630-180311-828a648-tasmota-ir.binmapfile
20200630-180252-828a648-tasmota-display.binmapfile
20200630-180232-828a648-tasmota-sensors.binmapfile
20200630-180203-828a648-tasmota-knx.binmapfile
20200630-180139-828a648-tasmota-lite.binmapfile
20200630-180120-828a648-tasmota-minimal.binmapfile
20200630-180107-828a648-tasmota.binmapfile
20200630-171151-e52961b-tasmota-UK.binmapfile
20200630-171126-e52961b-tasmota-TW.binmapfile
20200630-171100-e52961b-tasmota-TR.binmapfile
20200630-171035-e52961b-tasmota-SK.binmapfile
20200630-171010-e52961b-tasmota-SE.binmapfile
20200630-170944-e52961b-tasmota-RU.binmapfile
20200630-170919-e52961b-tasmota-RO.binmapfile
20200630-170854-e52961b-tasmota-PT.binmapfile
20200630-170829-e52961b-tasmota-PL.binmapfile
20200630-170803-e52961b-tasmota-NL.binmapfile
20200630-170738-e52961b-tasmota-KO.binmapfile
20200630-170713-e52961b-tasmota-IT.binmapfile
20200630-170648-e52961b-tasmota-HU.binmapfile
20200630-170623-e52961b-tasmota-HE.binmapfile
20200630-170558-e52961b-tasmota-GR.binmapfile
20200630-170532-e52961b-tasmota-FR.binmapfile
20200630-170507-e52961b-tasmota-ES.binmapfile
20200630-170442-e52961b-tasmota-DE.binmapfile
20200630-170417-e52961b-tasmota-CZ.binmapfile
20200630-170352-e52961b-tasmota-CN.binmapfile
20200630-170327-e52961b-tasmota-BR.binmapfile
20200630-170301-e52961b-tasmota-BG.binmapfile
20200630-170236-e52961b-tasmota-ir.binmapfile
20200630-170217-e52961b-tasmota-display.binmapfile
20200630-170156-e52961b-tasmota-sensors.binmapfile
20200630-170128-e52961b-tasmota-knx.binmapfile
20200630-170103-e52961b-tasmota-lite.binmapfile
20200630-170045-e52961b-tasmota-minimal.binmapfile
20200630-170031-e52961b-tasmota.binmapfile
20200630-161238-6853926-tasmota-UK.binmapfile
20200630-161213-6853926-tasmota-TW.binmapfile
20200630-161148-6853926-tasmota-TR.binmapfile
20200630-161123-6853926-tasmota-SK.binmapfile
20200630-161058-6853926-tasmota-SE.binmapfile
20200630-161032-6853926-tasmota-RU.binmapfile
20200630-161007-6853926-tasmota-RO.binmapfile
20200630-160942-6853926-tasmota-PT.binmapfile
20200630-160916-6853926-tasmota-PL.binmapfile
20200630-160850-6853926-tasmota-NL.binmapfile
20200630-160825-6853926-tasmota-KO.binmapfile
20200630-160800-6853926-tasmota-IT.binmapfile
20200630-160735-6853926-tasmota-HU.binmapfile
20200630-160710-6853926-tasmota-HE.binmapfile
20200630-160645-6853926-tasmota-GR.binmapfile
20200630-160620-6853926-tasmota-FR.binmapfile
20200630-160554-6853926-tasmota-ES.binmapfile
20200630-160529-6853926-tasmota-DE.binmapfile
20200630-160504-6853926-tasmota-CZ.binmapfile
20200630-160439-6853926-tasmota-CN.binmapfile
20200630-160414-6853926-tasmota-BR.binmapfile
20200630-160349-6853926-tasmota-BG.binmapfile
20200630-160324-6853926-tasmota-ir.binmapfile
20200630-160305-6853926-tasmota-display.binmapfile
20200630-160245-6853926-tasmota-sensors.binmapfile
20200630-160216-6853926-tasmota-knx.binmapfile
20200630-160152-6853926-tasmota-lite.binmapfile
20200630-160134-6853926-tasmota-minimal.binmapfile
20200630-160120-6853926-tasmota.binmapfile
20200630-091256-a44f82d-tasmota-UK.binmapfile
20200630-091230-a44f82d-tasmota-TW.binmapfile
20200630-091204-a44f82d-tasmota-TR.binmapfile
20200630-091139-a44f82d-tasmota-SK.binmapfile
20200630-091113-a44f82d-tasmota-SE.binmapfile
20200630-091047-a44f82d-tasmota-RU.binmapfile
20200630-091021-a44f82d-tasmota-RO.binmapfile
20200630-090955-a44f82d-tasmota-PT.binmapfile
20200630-090929-a44f82d-tasmota-PL.binmapfile
20200630-090902-a44f82d-tasmota-NL.binmapfile
20200630-090837-a44f82d-tasmota-KO.binmapfile
20200630-090811-a44f82d-tasmota-IT.binmapfile
20200630-090745-a44f82d-tasmota-HU.binmapfile
20200630-090720-a44f82d-tasmota-HE.binmapfile
20200630-090654-a44f82d-tasmota-GR.binmapfile
20200630-090629-a44f82d-tasmota-FR.binmapfile
20200630-090601-a44f82d-tasmota-ES.binmapfile
20200630-090528-a44f82d-tasmota-DE.binmapfile
20200630-090501-a44f82d-tasmota-CZ.binmapfile
20200630-090435-a44f82d-tasmota-CN.binmapfile
20200630-090410-a44f82d-tasmota-BR.binmapfile
20200630-090344-a44f82d-tasmota-BG.binmapfile
20200630-090318-a44f82d-tasmota-ir.binmapfile
20200630-090259-a44f82d-tasmota-display.binmapfile
20200630-090238-a44f82d-tasmota-sensors.binmapfile
20200630-090210-a44f82d-tasmota-knx.binmapfile
20200630-090146-a44f82d-tasmota-lite.binmapfile
20200630-090127-a44f82d-tasmota-minimal.binmapfile
20200630-090113-a44f82d-tasmota.binmapfile
20200629-181237-074bef9-tasmota-UK.binmapfile
20200629-181212-074bef9-tasmota-TW.binmapfile
20200629-181147-074bef9-tasmota-TR.binmapfile
20200629-181122-074bef9-tasmota-SK.binmapfile
20200629-181057-074bef9-tasmota-SE.binmapfile
20200629-181031-074bef9-tasmota-RU.binmapfile
20200629-181006-074bef9-tasmota-RO.binmapfile
20200629-180941-074bef9-tasmota-PT.binmapfile
20200629-180916-074bef9-tasmota-PL.binmapfile
20200629-180851-074bef9-tasmota-NL.binmapfile
20200629-180826-074bef9-tasmota-KO.binmapfile
20200629-180801-074bef9-tasmota-IT.binmapfile
20200629-180736-074bef9-tasmota-HU.binmapfile
20200629-180711-074bef9-tasmota-HE.binmapfile
20200629-180646-074bef9-tasmota-GR.binmapfile
20200629-180621-074bef9-tasmota-FR.binmapfile
20200629-180555-074bef9-tasmota-ES.binmapfile
20200629-180530-074bef9-tasmota-DE.binmapfile
20200629-180505-074bef9-tasmota-CZ.binmapfile
20200629-180440-074bef9-tasmota-CN.binmapfile
20200629-180415-074bef9-tasmota-BR.binmapfile
20200629-180350-074bef9-tasmota-BG.binmapfile
20200629-180325-074bef9-tasmota-ir.binmapfile
20200629-180306-074bef9-tasmota-display.binmapfile
20200629-180245-074bef9-tasmota-sensors.binmapfile
20200629-180217-074bef9-tasmota-knx.binmapfile
20200629-180152-074bef9-tasmota-lite.binmapfile
20200629-180134-074bef9-tasmota-minimal.binmapfile
20200629-180120-074bef9-tasmota.binmapfile
20200629-171228-acc0562-tasmota-UK.binmapfile
20200629-171203-acc0562-tasmota-TW.binmapfile
20200629-171138-acc0562-tasmota-TR.binmapfile
20200629-171113-acc0562-tasmota-SK.binmapfile
20200629-171048-acc0562-tasmota-SE.binmapfile
20200629-171023-acc0562-tasmota-RU.binmapfile
20200629-170957-acc0562-tasmota-RO.binmapfile
20200629-170932-acc0562-tasmota-PT.binmapfile
20200629-170907-acc0562-tasmota-PL.binmapfile
20200629-170842-acc0562-tasmota-NL.binmapfile
20200629-170817-acc0562-tasmota-KO.binmapfile
20200629-170751-acc0562-tasmota-IT.binmapfile
20200629-170726-acc0562-tasmota-HU.binmapfile
20200629-170701-acc0562-tasmota-HE.binmapfile
20200629-170635-acc0562-tasmota-GR.binmapfile
20200629-170610-acc0562-tasmota-FR.binmapfile
20200629-170545-acc0562-tasmota-ES.binmapfile
20200629-170520-acc0562-tasmota-DE.binmapfile
20200629-170455-acc0562-tasmota-CZ.binmapfile
20200629-170430-acc0562-tasmota-CN.binmapfile
20200629-170405-acc0562-tasmota-BR.binmapfile
20200629-170340-acc0562-tasmota-BG.binmapfile
20200629-170315-acc0562-tasmota-ir.binmapfile
20200629-170256-acc0562-tasmota-display.binmapfile
20200629-170235-acc0562-tasmota-sensors.binmapfile
20200629-170207-acc0562-tasmota-knx.binmapfile
20200629-170143-acc0562-tasmota-lite.binmapfile
20200629-170124-acc0562-tasmota-minimal.binmapfile
20200629-170111-acc0562-tasmota.binmapfile
20200629-151236-8afba31-tasmota-UK.binmapfile
20200629-151210-8afba31-tasmota-TW.binmapfile
20200629-151145-8afba31-tasmota-TR.binmapfile
20200629-151120-8afba31-tasmota-SK.binmapfile
20200629-151055-8afba31-tasmota-SE.binmapfile
20200629-151030-8afba31-tasmota-RU.binmapfile
20200629-151004-8afba31-tasmota-RO.binmapfile
20200629-150940-8afba31-tasmota-PT.binmapfile
20200629-150915-8afba31-tasmota-PL.binmapfile
20200629-150849-8afba31-tasmota-NL.binmapfile
20200629-150824-8afba31-tasmota-KO.binmapfile
20200629-150759-8afba31-tasmota-IT.binmapfile
20200629-150734-8afba31-tasmota-HU.binmapfile
20200629-150709-8afba31-tasmota-HE.binmapfile
20200629-150644-8afba31-tasmota-GR.binmapfile
20200629-150619-8afba31-tasmota-FR.binmapfile
20200629-150554-8afba31-tasmota-ES.binmapfile
20200629-150529-8afba31-tasmota-DE.binmapfile
20200629-150503-8afba31-tasmota-CZ.binmapfile
20200629-150439-8afba31-tasmota-CN.binmapfile
20200629-150413-8afba31-tasmota-BR.binmapfile
20200629-150348-8afba31-tasmota-BG.binmapfile
20200629-150323-8afba31-tasmota-ir.binmapfile
20200629-150304-8afba31-tasmota-display.binmapfile
20200629-150244-8afba31-tasmota-sensors.binmapfile
20200629-150215-8afba31-tasmota-knx.binmapfile
20200629-150151-8afba31-tasmota-lite.binmapfile
20200629-150132-8afba31-tasmota-minimal.binmapfile
20200629-150119-8afba31-tasmota.binmapfile
20200629-141154-2a58730-tasmota-UK.binmapfile
20200629-141128-2a58730-tasmota-TW.binmapfile
20200629-141103-2a58730-tasmota-TR.binmapfile
20200629-141038-2a58730-tasmota-SK.binmapfile
20200629-141013-2a58730-tasmota-SE.binmapfile
20200629-140948-2a58730-tasmota-RU.binmapfile
20200629-140923-2a58730-tasmota-RO.binmapfile
20200629-140858-2a58730-tasmota-PT.binmapfile
20200629-140833-2a58730-tasmota-PL.binmapfile
20200629-140808-2a58730-tasmota-NL.binmapfile
20200629-140743-2a58730-tasmota-KO.binmapfile
20200629-140717-2a58730-tasmota-IT.binmapfile
20200629-140652-2a58730-tasmota-HU.binmapfile
20200629-140627-2a58730-tasmota-HE.binmapfile
20200629-140602-2a58730-tasmota-GR.binmapfile
20200629-140537-2a58730-tasmota-FR.binmapfile
20200629-140512-2a58730-tasmota-ES.binmapfile
20200629-140447-2a58730-tasmota-DE.binmapfile
20200629-140422-2a58730-tasmota-CZ.binmapfile
20200629-140357-2a58730-tasmota-CN.binmapfile
20200629-140332-2a58730-tasmota-BR.binmapfile
20200629-140307-2a58730-tasmota-BG.binmapfile
20200629-140242-2a58730-tasmota-ir.binmapfile
20200629-140223-2a58730-tasmota-display.binmapfile
20200629-140202-2a58730-tasmota-sensors.binmapfile
20200629-140134-2a58730-tasmota-knx.binmapfile
20200629-140110-2a58730-tasmota-lite.binmapfile
20200629-140051-2a58730-tasmota-minimal.binmapfile
20200629-140038-2a58730-tasmota.binmapfile
20200629-121225-a63604b-tasmota-UK.binmapfile
20200629-121200-a63604b-tasmota-TW.binmapfile
20200629-121135-a63604b-tasmota-TR.binmapfile
20200629-121110-a63604b-tasmota-SK.binmapfile
20200629-121044-a63604b-tasmota-SE.binmapfile
20200629-121019-a63604b-tasmota-RU.binmapfile
20200629-120954-a63604b-tasmota-RO.binmapfile
20200629-120929-a63604b-tasmota-PT.binmapfile
20200629-120904-a63604b-tasmota-PL.binmapfile
20200629-120839-a63604b-tasmota-NL.binmapfile
20200629-120813-a63604b-tasmota-KO.binmapfile
20200629-120748-a63604b-tasmota-IT.binmapfile
20200629-120723-a63604b-tasmota-HU.binmapfile
20200629-120658-a63604b-tasmota-HE.binmapfile
20200629-120633-a63604b-tasmota-GR.binmapfile
20200629-120607-a63604b-tasmota-FR.binmapfile
20200629-120542-a63604b-tasmota-ES.binmapfile
20200629-120517-a63604b-tasmota-DE.binmapfile
20200629-120452-a63604b-tasmota-CZ.binmapfile
20200629-120427-a63604b-tasmota-CN.binmapfile
20200629-120402-a63604b-tasmota-BR.binmapfile
20200629-120337-a63604b-tasmota-BG.binmapfile
20200629-120311-a63604b-tasmota-ir.binmapfile
20200629-120253-a63604b-tasmota-display.binmapfile
20200629-120232-a63604b-tasmota-sensors.binmapfile
20200629-120204-a63604b-tasmota-knx.binmapfile
20200629-120139-a63604b-tasmota-lite.binmapfile
20200629-120121-a63604b-tasmota-minimal.binmapfile
20200629-120108-a63604b-tasmota.binmapfile
20200629-091208-04dca1e-tasmota-UK.binmapfile
20200629-091143-04dca1e-tasmota-TW.binmapfile
20200629-091117-04dca1e-tasmota-TR.binmapfile
20200629-091051-04dca1e-tasmota-SK.binmapfile
20200629-091026-04dca1e-tasmota-SE.binmapfile
20200629-091000-04dca1e-tasmota-RU.binmapfile
20200629-090934-04dca1e-tasmota-RO.binmapfile
20200629-090908-04dca1e-tasmota-PT.binmapfile
20200629-090843-04dca1e-tasmota-PL.binmapfile
20200629-090817-04dca1e-tasmota-NL.binmapfile
20200629-090752-04dca1e-tasmota-KO.binmapfile
20200629-090726-04dca1e-tasmota-IT.binmapfile
20200629-090700-04dca1e-tasmota-HU.binmapfile
20200629-090635-04dca1e-tasmota-HE.binmapfile
20200629-090609-04dca1e-tasmota-GR.binmapfile
20200629-090544-04dca1e-tasmota-FR.binmapfile
20200629-090518-04dca1e-tasmota-ES.binmapfile
20200629-090452-04dca1e-tasmota-DE.binmapfile
20200629-090426-04dca1e-tasmota-CZ.binmapfile
20200629-090400-04dca1e-tasmota-CN.binmapfile
20200629-090334-04dca1e-tasmota-BR.binmapfile
20200629-090308-04dca1e-tasmota-BG.binmapfile
20200629-090242-04dca1e-tasmota-ir.binmapfile
20200629-090223-04dca1e-tasmota-display.binmapfile
20200629-090201-04dca1e-tasmota-sensors.binmapfile
20200629-090132-04dca1e-tasmota-knx.binmapfile
20200629-090108-04dca1e-tasmota-lite.binmapfile
20200629-090049-04dca1e-tasmota-minimal.binmapfile
20200629-090034-04dca1e-tasmota.binmapfile
20200628-191245-32a34ae-tasmota-UK.binmapfile
20200628-191220-32a34ae-tasmota-TW.binmapfile
20200628-191155-32a34ae-tasmota-TR.binmapfile
20200628-191129-32a34ae-tasmota-SK.binmapfile
20200628-191104-32a34ae-tasmota-SE.binmapfile
20200628-191039-32a34ae-tasmota-RU.binmapfile
20200628-191013-32a34ae-tasmota-RO.binmapfile
20200628-190948-32a34ae-tasmota-PT.binmapfile
20200628-190923-32a34ae-tasmota-PL.binmapfile
20200628-190858-32a34ae-tasmota-NL.binmapfile
20200628-190833-32a34ae-tasmota-KO.binmapfile
20200628-190808-32a34ae-tasmota-IT.binmapfile
20200628-190742-32a34ae-tasmota-HU.binmapfile
20200628-190717-32a34ae-tasmota-HE.binmapfile
20200628-190652-32a34ae-tasmota-GR.binmapfile
20200628-190627-32a34ae-tasmota-FR.binmapfile
20200628-190601-32a34ae-tasmota-ES.binmapfile
20200628-190536-32a34ae-tasmota-DE.binmapfile
20200628-190511-32a34ae-tasmota-CZ.binmapfile
20200628-190446-32a34ae-tasmota-CN.binmapfile
20200628-190420-32a34ae-tasmota-BR.binmapfile
20200628-190355-32a34ae-tasmota-BG.binmapfile
20200628-190330-32a34ae-tasmota-ir.binmapfile
20200628-190311-32a34ae-tasmota-display.binmapfile
20200628-190250-32a34ae-tasmota-sensors.binmapfile
20200628-190222-32a34ae-tasmota-knx.binmapfile
20200628-190157-32a34ae-tasmota-lite.binmapfile
20200628-190139-32a34ae-tasmota-minimal.binmapfile
20200628-190125-32a34ae-tasmota.binmapfile
20200628-131249-609b030-tasmota-UK.binmapfile
20200628-131224-609b030-tasmota-TW.binmapfile
20200628-131158-609b030-tasmota-TR.binmapfile
20200628-131133-609b030-tasmota-SK.binmapfile
20200628-131107-609b030-tasmota-SE.binmapfile
20200628-131042-609b030-tasmota-RU.binmapfile
20200628-131016-609b030-tasmota-RO.binmapfile
20200628-130951-609b030-tasmota-PT.binmapfile
20200628-130925-609b030-tasmota-PL.binmapfile
20200628-130859-609b030-tasmota-NL.binmapfile
20200628-130834-609b030-tasmota-KO.binmapfile
20200628-130808-609b030-tasmota-IT.binmapfile
20200628-130742-609b030-tasmota-HU.binmapfile
20200628-130717-609b030-tasmota-HE.binmapfile
20200628-130651-609b030-tasmota-GR.binmapfile
20200628-130626-609b030-tasmota-FR.binmapfile
20200628-130600-609b030-tasmota-ES.binmapfile
20200628-130534-609b030-tasmota-DE.binmapfile
20200628-130509-609b030-tasmota-CZ.binmapfile
20200628-130443-609b030-tasmota-CN.binmapfile
20200628-130416-609b030-tasmota-BR.binmapfile
20200628-130350-609b030-tasmota-BG.binmapfile
20200628-130325-609b030-tasmota-ir.binmapfile
20200628-130305-609b030-tasmota-display.binmapfile
20200628-130244-609b030-tasmota-sensors.binmapfile
20200628-130215-609b030-tasmota-knx.binmapfile
20200628-130150-609b030-tasmota-lite.binmapfile
20200628-130131-609b030-tasmota-minimal.binmapfile
20200628-130117-609b030-tasmota.binmapfile
20200627-231306-a212b3c-tasmota-UK.binmapfile
20200627-231237-a212b3c-tasmota-TW.binmapfile
20200627-231210-a212b3c-tasmota-TR.binmapfile
20200627-231145-a212b3c-tasmota-SK.binmapfile
20200627-231120-a212b3c-tasmota-SE.binmapfile
20200627-231029-a212b3c-tasmota-RO.binmapfile
20200627-230329-a212b3c-tasmota-display.binmapfile
20200627-230308-a212b3c-tasmota-sensors.binmapfile
20200627-230240-a212b3c-tasmota-knx.binmapfile
20200627-230157-a212b3c-tasmota-minimal.binmapfile
20200627-230143-a212b3c-tasmota.binmapfile
20200627-190917-a05e939-tasmota-PL.binmapfile
20200627-190852-a05e939-tasmota-NL.binmapfile
20200627-190828-a05e939-tasmota-KO.binmapfile
20200627-190802-a05e939-tasmota-IT.binmapfile
20200627-190737-a05e939-tasmota-HU.binmapfile
20200627-190712-a05e939-tasmota-HE.binmapfile
20200627-190648-a05e939-tasmota-GR.binmapfile
20200627-190308-a05e939-tasmota-display.binmapfile
20200627-190247-a05e939-tasmota-sensors.binmapfile
20200627-190219-a05e939-tasmota-knx.binmapfile
20200627-190136-a05e939-tasmota-minimal.binmapfile
20200627-190122-a05e939-tasmota.binmapfile
20200627-160259-5fe7549-tasmota-display.binmapfile
20200627-160238-5fe7549-tasmota-sensors.binmapfile
20200627-160210-5fe7549-tasmota-knx.binmapfile
20200627-160146-5fe7549-tasmota-lite.binmapfile
20200627-160128-5fe7549-tasmota-minimal.binmapfile
20200627-160114-5fe7549-tasmota.binmapfile
20200627-111252-74a3be4-tasmota-UK.binmapfile
20200627-111227-74a3be4-tasmota-TW.binmapfile
20200627-111201-74a3be4-tasmota-TR.binmapfile
20200627-111136-74a3be4-tasmota-SK.binmapfile
20200627-111110-74a3be4-tasmota-SE.binmapfile
20200627-111045-74a3be4-tasmota-RU.binmapfile
20200627-111020-74a3be4-tasmota-RO.binmapfile
20200627-110954-74a3be4-tasmota-PT.binmapfile
20200627-110928-74a3be4-tasmota-PL.binmapfile
20200627-110903-74a3be4-tasmota-NL.binmapfile
20200627-110837-74a3be4-tasmota-KO.binmapfile
20200627-110812-74a3be4-tasmota-IT.binmapfile
20200627-110746-74a3be4-tasmota-HU.binmapfile
20200627-110719-74a3be4-tasmota-HE.binmapfile
20200627-110654-74a3be4-tasmota-GR.binmapfile
20200627-110629-74a3be4-tasmota-FR.binmapfile
20200627-110604-74a3be4-tasmota-ES.binmapfile
20200627-110538-74a3be4-tasmota-DE.binmapfile
20200627-110513-74a3be4-tasmota-CZ.binmapfile
20200627-110447-74a3be4-tasmota-CN.binmapfile
20200627-110422-74a3be4-tasmota-BR.binmapfile
20200627-110356-74a3be4-tasmota-BG.binmapfile
20200627-110331-74a3be4-tasmota-ir.binmapfile
20200627-110312-74a3be4-tasmota-display.binmapfile
20200627-110250-74a3be4-tasmota-sensors.binmapfile
20200627-110221-74a3be4-tasmota-knx.binmapfile
20200627-110156-74a3be4-tasmota-lite.binmapfile
20200627-110137-74a3be4-tasmota-minimal.binmapfile
20200627-110122-74a3be4-tasmota.binmapfile
20200626-101237-5014fb9-tasmota-UK.binmapfile
20200626-101212-5014fb9-tasmota-TW.binmapfile
20200626-101147-5014fb9-tasmota-TR.binmapfile
20200626-101122-5014fb9-tasmota-SK.binmapfile
20200626-101056-5014fb9-tasmota-SE.binmapfile
20200626-101006-5014fb9-tasmota-RO.binmapfile
20200626-100303-5014fb9-tasmota-display.binmapfile
20200626-100242-5014fb9-tasmota-sensors.binmapfile
20200626-100214-5014fb9-tasmota-knx.binmapfile
20200626-100150-5014fb9-tasmota-lite.binmapfile
20200626-100132-5014fb9-tasmota-minimal.binmapfile
20200626-100118-5014fb9-tasmota.binmapfile
20200625-171110-e3144f3-tasmota-SK.binmapfile
20200625-171045-e3144f3-tasmota-SE.binmapfile
20200625-171020-e3144f3-tasmota-RU.binmapfile
20200625-170930-e3144f3-tasmota-PT.binmapfile
20200625-170905-e3144f3-tasmota-PL.binmapfile
20200625-170840-e3144f3-tasmota-NL.binmapfile
20200625-170815-e3144f3-tasmota-KO.binmapfile
20200625-170750-e3144f3-tasmota-IT.binmapfile
20200625-170725-e3144f3-tasmota-HU.binmapfile
20200625-170700-e3144f3-tasmota-HE.binmapfile
20200625-170635-e3144f3-tasmota-GR.binmapfile
20200625-170610-e3144f3-tasmota-FR.binmapfile
20200625-170544-e3144f3-tasmota-ES.binmapfile
20200625-170519-e3144f3-tasmota-DE.binmapfile
20200625-170454-e3144f3-tasmota-CZ.binmapfile
20200625-170429-e3144f3-tasmota-CN.binmapfile
20200625-170405-e3144f3-tasmota-BR.binmapfile
20200625-170340-e3144f3-tasmota-BG.binmapfile
20200625-170315-e3144f3-tasmota-ir.binmapfile
20200625-170256-e3144f3-tasmota-display.binmapfile
20200625-170235-e3144f3-tasmota-sensors.binmapfile
20200625-170207-e3144f3-tasmota-knx.binmapfile
20200625-170142-e3144f3-tasmota-lite.binmapfile
20200625-170123-e3144f3-tasmota-minimal.binmapfile
20200625-170109-e3144f3-tasmota.binmapfile
20200625-090929-ad46af6-tasmota-FR.binmapfile
20200625-090858-ad46af6-tasmota-ES.binmapfile
20200625-090810-ad46af6-tasmota-DE.binmapfile
20200625-090723-ad46af6-tasmota-CZ.binmapfile
20200625-090645-ad46af6-tasmota-CN.binmapfile
20200625-090611-ad46af6-tasmota-BR.binmapfile
20200625-090535-ad46af6-tasmota-BG.binmapfile
20200625-090502-ad46af6-tasmota-ir.binmapfile
20200625-090436-ad46af6-tasmota-display.binmapfile
20200625-090409-ad46af6-tasmota-sensors.binmapfile
20200625-090333-ad46af6-tasmota-knx.binmapfile
20200625-090302-ad46af6-tasmota-lite.binmapfile
20200625-090238-ad46af6-tasmota-minimal.binmapfile
20200625-090218-ad46af6-tasmota.binmapfile
20200624-232455-14fe92f-tasmota-UK.binmapfile
20200624-232354-14fe92f-tasmota-TW.binmapfile
20200624-232257-14fe92f-tasmota-TR.binmapfile
20200624-232208-14fe92f-tasmota-SK.binmapfile
20200624-232119-14fe92f-tasmota-SE.binmapfile
20200624-232023-14fe92f-tasmota-RU.binmapfile
20200624-231937-14fe92f-tasmota-RO.binmapfile
20200624-231837-14fe92f-tasmota-PT.binmapfile
20200624-231749-14fe92f-tasmota-PL.binmapfile
20200624-231657-14fe92f-tasmota-NL.binmapfile
20200624-231608-14fe92f-tasmota-KO.binmapfile
20200624-231021-14fe92f-tasmota-DE.binmapfile
20200624-230930-14fe92f-tasmota-CZ.binmapfile
20200624-230839-14fe92f-tasmota-CN.binmapfile
20200624-230755-14fe92f-tasmota-BR.binmapfile
20200624-230713-14fe92f-tasmota-BG.binmapfile
20200624-230629-14fe92f-tasmota-ir.binmapfile
20200624-230549-14fe92f-tasmota-display.binmapfile
20200624-230521-14fe92f-tasmota-sensors.binmapfile
20200624-230418-14fe92f-tasmota-knx.binmapfile
20200624-230323-14fe92f-tasmota-lite.binmapfile
20200624-230235-14fe92f-tasmota-minimal.binmapfile
20200624-230206-14fe92f-tasmota.binmapfile
20200624-221620-0c38be1-tasmota-UK.binmapfile
20200624-221541-0c38be1-tasmota-TW.binmapfile
20200624-221503-0c38be1-tasmota-TR.binmapfile
20200624-221429-0c38be1-tasmota-SK.binmapfile
20200624-221239-0c38be1-tasmota-RO.binmapfile
20200624-220754-0c38be1-tasmota-GR.binmapfile
20200624-220716-0c38be1-tasmota-FR.binmapfile
20200624-220640-0c38be1-tasmota-ES.binmapfile
20200624-220607-0c38be1-tasmota-DE.binmapfile
20200624-220530-0c38be1-tasmota-CZ.binmapfile
20200624-220457-0c38be1-tasmota-CN.binmapfile
20200624-220424-0c38be1-tasmota-BR.binmapfile
20200624-220352-0c38be1-tasmota-BG.binmapfile
20200624-220315-0c38be1-tasmota-ir.binmapfile
20200624-220251-0c38be1-tasmota-display.binmapfile
20200624-220224-0c38be1-tasmota-sensors.binmapfile
20200624-220146-0c38be1-tasmota-knx.binmapfile
20200624-220119-0c38be1-tasmota-lite.binmapfile
20200624-220058-0c38be1-tasmota-minimal.binmapfile
20200624-220041-0c38be1-tasmota.binmapfile
20200624-171810-a55ada0-tasmota-UK.binmapfile
20200624-171723-a55ada0-tasmota-TW.binmapfile
20200624-171646-a55ada0-tasmota-TR.binmapfile
20200624-171603-a55ada0-tasmota-SK.binmapfile
20200624-171524-a55ada0-tasmota-SE.binmapfile
20200624-171439-a55ada0-tasmota-RU.binmapfile
20200624-171405-a55ada0-tasmota-RO.binmapfile
20200624-171329-a55ada0-tasmota-PT.binmapfile
20200624-171251-a55ada0-tasmota-PL.binmapfile
20200624-171215-a55ada0-tasmota-NL.binmapfile
20200624-171140-a55ada0-tasmota-KO.binmapfile
20200624-171104-a55ada0-tasmota-IT.binmapfile
20200624-171027-a55ada0-tasmota-HU.binmapfile
20200624-170952-a55ada0-tasmota-HE.binmapfile
20200624-170912-a55ada0-tasmota-GR.binmapfile
20200624-170837-a55ada0-tasmota-FR.binmapfile
20200624-170757-a55ada0-tasmota-ES.binmapfile
20200624-170719-a55ada0-tasmota-DE.binmapfile
20200624-170644-a55ada0-tasmota-CZ.binmapfile
20200624-170607-a55ada0-tasmota-CN.binmapfile
20200624-170535-a55ada0-tasmota-BR.binmapfile
20200624-170459-a55ada0-tasmota-BG.binmapfile
20200624-170423-a55ada0-tasmota-ir.binmapfile
20200624-170356-a55ada0-tasmota-display.binmapfile
20200624-170326-a55ada0-tasmota-sensors.binmapfile
20200624-170246-a55ada0-tasmota-knx.binmapfile
20200624-170216-a55ada0-tasmota-lite.binmapfile
20200624-170154-a55ada0-tasmota-minimal.binmapfile
20200624-170136-a55ada0-tasmota.binmapfile
20200623-221312-b263309-tasmota-PT.binmapfile
20200623-221230-b263309-tasmota-PL.binmapfile
20200623-221153-b263309-tasmota-NL.binmapfile
20200623-221118-b263309-tasmota-KO.binmapfile
20200623-221041-b263309-tasmota-IT.binmapfile
20200623-221005-b263309-tasmota-HU.binmapfile
20200623-220925-b263309-tasmota-HE.binmapfile
20200623-220848-b263309-tasmota-GR.binmapfile
20200623-220812-b263309-tasmota-FR.binmapfile
20200623-220735-b263309-tasmota-ES.binmapfile
20200623-220657-b263309-tasmota-DE.binmapfile
20200623-220624-b263309-tasmota-CZ.binmapfile
20200623-220550-b263309-tasmota-CN.binmapfile
20200623-220512-b263309-tasmota-BR.binmapfile
20200623-220437-b263309-tasmota-BG.binmapfile
20200623-220400-b263309-tasmota-ir.binmapfile
20200623-220340-b263309-tasmota-display.binmapfile
20200623-220311-b263309-tasmota-sensors.binmapfile
20200623-220229-b263309-tasmota-knx.binmapfile
20200623-220201-b263309-tasmota-lite.binmapfile
20200623-220141-b263309-tasmota-minimal.binmapfile
20200623-220123-b263309-tasmota.binmapfile
20200623-182111-1f80336-tasmota-SE.binmapfile
20200623-182036-1f80336-tasmota-RU.binmapfile
20200623-181847-1f80336-tasmota-PT.binmapfile
20200623-181747-1f80336-tasmota-PL.binmapfile
20200623-181648-1f80336-tasmota-NL.binmapfile
20200623-181549-1f80336-tasmota-KO.binmapfile
20200623-181459-1f80336-tasmota-IT.binmapfile
20200623-181424-1f80336-tasmota-HU.binmapfile
20200623-181334-1f80336-tasmota-HE.binmapfile
20200623-180622-1f80336-tasmota-display.binmapfile
20200623-180546-1f80336-tasmota-sensors.binmapfile
20200623-180506-1f80336-tasmota-knx.binmapfile
20200623-180430-1f80336-tasmota-lite.binmapfile
20200623-180403-1f80336-tasmota-minimal.binmapfile
20200623-180339-1f80336-tasmota.binmapfile
20200622-231129-7784156-tasmota-NL.binmapfile
20200622-231054-7784156-tasmota-KO.binmapfile
20200622-231015-7784156-tasmota-IT.binmapfile
20200622-230939-7784156-tasmota-HU.binmapfile
20200622-230904-7784156-tasmota-HE.binmapfile
20200622-230829-7784156-tasmota-GR.binmapfile
20200622-230753-7784156-tasmota-FR.binmapfile
20200622-230716-7784156-tasmota-ES.binmapfile
20200622-230644-7784156-tasmota-DE.binmapfile
20200622-230611-7784156-tasmota-CZ.binmapfile
20200622-230536-7784156-tasmota-CN.binmapfile
20200622-230501-7784156-tasmota-BR.binmapfile
20200622-230427-7784156-tasmota-BG.binmapfile
20200622-230356-7784156-tasmota-ir.binmapfile
20200622-230328-7784156-tasmota-display.binmapfile
20200622-230259-7784156-tasmota-sensors.binmapfile
20200622-230223-7784156-tasmota-knx.binmapfile
20200622-230157-7784156-tasmota-lite.binmapfile
20200622-230137-7784156-tasmota-minimal.binmapfile
20200622-230123-7784156-tasmota.binmapfile
20200622-221746-610f1ce-tasmota-UK.binmapfile
20200622-221706-610f1ce-tasmota-TW.binmapfile
20200622-221632-610f1ce-tasmota-TR.binmapfile
20200622-221552-610f1ce-tasmota-SK.binmapfile
20200622-221513-610f1ce-tasmota-SE.binmapfile
20200622-221435-610f1ce-tasmota-RU.binmapfile
20200622-221404-610f1ce-tasmota-RO.binmapfile
20200622-221323-610f1ce-tasmota-PT.binmapfile
20200622-221249-610f1ce-tasmota-PL.binmapfile
20200622-221211-610f1ce-tasmota-NL.binmapfile
20200622-221133-610f1ce-tasmota-KO.binmapfile
20200622-221058-610f1ce-tasmota-IT.binmapfile
20200622-221022-610f1ce-tasmota-HU.binmapfile
20200622-220947-610f1ce-tasmota-HE.binmapfile
20200622-220912-610f1ce-tasmota-GR.binmapfile
20200622-220834-610f1ce-tasmota-FR.binmapfile
20200622-220759-610f1ce-tasmota-ES.binmapfile
20200622-220720-610f1ce-tasmota-DE.binmapfile
20200622-220646-610f1ce-tasmota-CZ.binmapfile
20200622-220606-610f1ce-tasmota-CN.binmapfile
20200622-220532-610f1ce-tasmota-BR.binmapfile
20200622-220453-610f1ce-tasmota-BG.binmapfile
20200622-220417-610f1ce-tasmota-ir.binmapfile
20200622-220350-610f1ce-tasmota-display.binmapfile
20200622-220321-610f1ce-tasmota-sensors.binmapfile
20200622-220245-610f1ce-tasmota-knx.binmapfile
20200622-220213-610f1ce-tasmota-lite.binmapfile
20200622-220149-610f1ce-tasmota-minimal.binmapfile
20200622-220129-610f1ce-tasmota.binmapfile
20200622-180409-b2d2226-tasmota-display.binmapfile
20200622-180330-b2d2226-tasmota-sensors.binmapfile
20200622-180250-b2d2226-tasmota-knx.binmapfile
20200622-180154-b2d2226-tasmota-minimal.binmapfile
20200622-180131-b2d2226-tasmota.binmapfile
20200622-142101-55f9b23-tasmota-UK.binmapfile
20200622-141637-55f9b23-tasmota-RO.binmapfile
20200622-141511-55f9b23-tasmota-PL.binmapfile
20200622-141424-55f9b23-tasmota-NL.binmapfile
20200622-141341-55f9b23-tasmota-KO.binmapfile
20200622-141258-55f9b23-tasmota-IT.binmapfile
20200622-141219-55f9b23-tasmota-HU.binmapfile
20200622-141139-55f9b23-tasmota-HE.binmapfile
20200622-141054-55f9b23-tasmota-GR.binmapfile
20200622-141010-55f9b23-tasmota-FR.binmapfile
20200622-140924-55f9b23-tasmota-ES.binmapfile
20200622-140846-55f9b23-tasmota-DE.binmapfile
20200622-140802-55f9b23-tasmota-CZ.binmapfile
20200622-140720-55f9b23-tasmota-CN.binmapfile
20200622-140638-55f9b23-tasmota-BR.binmapfile
20200622-140554-55f9b23-tasmota-BG.binmapfile
20200622-140518-55f9b23-tasmota-ir.binmapfile
20200622-140446-55f9b23-tasmota-display.binmapfile
20200622-140413-55f9b23-tasmota-sensors.binmapfile
20200622-140333-55f9b23-tasmota-knx.binmapfile
20200622-140254-55f9b23-tasmota-lite.binmapfile
20200622-140223-55f9b23-tasmota-minimal.binmapfile
20200622-140151-55f9b23-tasmota.binmapfile
20200622-121503-fb39378-tasmota-NL.binmapfile
20200622-121423-fb39378-tasmota-KO.binmapfile
20200622-121345-fb39378-tasmota-IT.binmapfile
20200622-121306-fb39378-tasmota-HU.binmapfile
20200622-121217-fb39378-tasmota-HE.binmapfile
20200622-121140-fb39378-tasmota-GR.binmapfile
20200622-121100-fb39378-tasmota-FR.binmapfile
20200622-120550-fb39378-tasmota-display.binmapfile
20200622-120517-fb39378-tasmota-sensors.binmapfile
20200622-120435-fb39378-tasmota-knx.binmapfile
20200622-120332-fb39378-tasmota-minimal.binmapfile
20200622-120307-fb39378-tasmota.binmapfile
20200621-220944-428b6dd-tasmota-ES.binmapfile
20200621-220530-428b6dd-tasmota-display.binmapfile
20200621-220458-428b6dd-tasmota-sensors.binmapfile
20200621-220420-428b6dd-tasmota-knx.binmapfile
20200621-220347-428b6dd-tasmota-lite.binmapfile
20200621-220319-428b6dd-tasmota-minimal.binmapfile
20200621-220250-428b6dd-tasmota.binmapfile
20200621-130833-bb30044-tasmota-DE.binmapfile
20200621-130746-bb30044-tasmota-CZ.binmapfile
20200621-130652-bb30044-tasmota-CN.binmapfile
20200621-130618-bb30044-tasmota-BR.binmapfile
20200621-130541-bb30044-tasmota-BG.binmapfile
20200621-130502-bb30044-tasmota-ir.binmapfile
20200621-130427-bb30044-tasmota-display.binmapfile
20200621-130353-bb30044-tasmota-sensors.binmapfile
20200621-130317-bb30044-tasmota-knx.binmapfile
20200621-130243-bb30044-tasmota-lite.binmapfile
20200621-130213-bb30044-tasmota-minimal.binmapfile
20200621-130143-bb30044-tasmota.binmapfile
20200620-231645-62b33b3-tasmota-UK.binmapfile
20200620-231606-62b33b3-tasmota-TW.binmapfile
20200620-231532-62b33b3-tasmota-TR.binmapfile
20200620-231457-62b33b3-tasmota-SK.binmapfile
20200620-231421-62b33b3-tasmota-SE.binmapfile
20200620-231343-62b33b3-tasmota-RU.binmapfile
20200620-231308-62b33b3-tasmota-RO.binmapfile
20200620-231230-62b33b3-tasmota-PT.binmapfile
20200620-231200-62b33b3-tasmota-PL.binmapfile
20200620-231119-62b33b3-tasmota-NL.binmapfile
20200620-231044-62b33b3-tasmota-KO.binmapfile
20200620-231009-62b33b3-tasmota-IT.binmapfile
20200620-230933-62b33b3-tasmota-HU.binmapfile
20200620-230856-62b33b3-tasmota-HE.binmapfile
20200620-230821-62b33b3-tasmota-GR.binmapfile
20200620-230746-62b33b3-tasmota-FR.binmapfile
20200620-230712-62b33b3-tasmota-ES.binmapfile
20200620-230638-62b33b3-tasmota-DE.binmapfile
20200620-230604-62b33b3-tasmota-CZ.binmapfile
20200620-230533-62b33b3-tasmota-CN.binmapfile
20200620-230455-62b33b3-tasmota-BR.binmapfile
20200620-230422-62b33b3-tasmota-BG.binmapfile
20200620-230351-62b33b3-tasmota-ir.binmapfile
20200620-230324-62b33b3-tasmota-display.binmapfile
20200620-230259-62b33b3-tasmota-sensors.binmapfile
20200620-230221-62b33b3-tasmota-knx.binmapfile
20200620-230152-62b33b3-tasmota-lite.binmapfile
20200620-230133-62b33b3-tasmota-minimal.binmapfile
20200620-230118-62b33b3-tasmota.binmapfile
20200620-142327-37886f3-tasmota-UK.binmapfile
20200620-142245-37886f3-tasmota-TW.binmapfile
20200620-142157-37886f3-tasmota-TR.binmapfile
20200620-142115-37886f3-tasmota-SK.binmapfile
20200620-142032-37886f3-tasmota-SE.binmapfile
20200620-141952-37886f3-tasmota-RU.binmapfile
20200620-141908-37886f3-tasmota-RO.binmapfile
20200620-141822-37886f3-tasmota-PT.binmapfile
20200620-141742-54e8e63-tasmota-PL.binmapfile
20200620-141742-37886f3-tasmota-PL.binmapfile
20200620-141701-54e8e63-tasmota-NL.binmapfile
20200620-141701-37886f3-tasmota-NL.binmapfile
20200620-141616-54e8e63-tasmota-KO.binmapfile
20200620-141616-37886f3-tasmota-KO.binmapfile
20200620-141536-54e8e63-tasmota-IT.binmapfile
20200620-141536-37886f3-tasmota-IT.binmapfile
20200620-141454-54e8e63-tasmota-HU.binmapfile
20200620-141454-37886f3-tasmota-HU.binmapfile
20200620-141409-54e8e63-tasmota-HE.binmapfile
20200620-141409-37886f3-tasmota-HE.binmapfile
20200620-141323-54e8e63-tasmota-GR.binmapfile
20200620-141323-37886f3-tasmota-GR.binmapfile
20200620-141242-54e8e63-tasmota-FR.binmapfile
20200620-141200-54e8e63-tasmota-ES.binmapfile
20200620-141116-54e8e63-tasmota-DE.binmapfile
20200620-141030-54e8e63-tasmota-CZ.binmapfile
20200620-140945-54e8e63-tasmota-CN.binmapfile
20200620-140902-54e8e63-tasmota-BR.binmapfile
20200620-140820-54e8e63-tasmota-BG.binmapfile
20200620-140739-54e8e63-tasmota-ir.binmapfile
20200620-140655-54e8e63-tasmota-display.binmapfile
20200620-140614-54e8e63-tasmota-sensors.binmapfile
20200620-140528-54e8e63-tasmota-knx.binmapfile
20200620-140450-54e8e63-tasmota-lite.binmapfile
20200620-140418-54e8e63-tasmota-minimal.binmapfile
20200620-140342-54e8e63-tasmota.binmapfile
20200620-133151-37886f3-tasmota-FR.binmapfile
20200620-133111-37886f3-tasmota-ES.binmapfile
20200620-133029-37886f3-tasmota-DE.binmapfile
20200620-132806-37886f3-tasmota-CZ.binmapfile
20200620-132444-37886f3-tasmota-CN.binmapfile
20200620-132138-37886f3-tasmota-BR.binmapfile
20200620-131824-37886f3-tasmota-BG.binmapfile
20200620-131504-37886f3-tasmota-ir.binmapfile
20200620-131159-37886f3-tasmota-display.binmapfile
20200620-130855-37886f3-tasmota-sensors.binmapfile
20200620-130539-37886f3-tasmota-knx.binmapfile
20200620-130331-37886f3-tasmota-lite.binmapfile
20200620-130250-37886f3-tasmota-minimal.binmapfile
20200620-130149-37886f3-tasmota.binmapfile
20200620-113503-1b2cf36-tasmota-PL.binmapfile
20200620-113319-1b2cf36-tasmota-NL.binmapfile
20200620-113139-1b2cf36-tasmota-KO.binmapfile
20200620-113010-1b2cf36-tasmota-IT.binmapfile
20200620-112832-1b2cf36-tasmota-HU.binmapfile
20200620-112704-1b2cf36-tasmota-HE.binmapfile
20200620-112535-1b2cf36-tasmota-GR.binmapfile
20200620-111034-1b2cf36-tasmota-display.binmapfile
20200620-110905-1b2cf36-tasmota-sensors.binmapfile
20200620-110728-1b2cf36-tasmota-knx.binmapfile
20200620-110430-1b2cf36-tasmota-minimal.binmapfile
20200620-110331-1b2cf36-tasmota.binmapfile
20200619-190838-39ee974-tasmota-ES.binmapfile
20200619-190800-39ee974-tasmota-DE.binmapfile
20200619-190722-39ee974-tasmota-CZ.binmapfile
20200619-190645-39ee974-tasmota-CN.binmapfile
20200619-190608-39ee974-tasmota-BR.binmapfile
20200619-190532-39ee974-tasmota-BG.binmapfile
20200619-190457-39ee974-tasmota-ir.binmapfile
20200619-190424-39ee974-tasmota-display.binmapfile
20200619-190356-39ee974-tasmota-sensors.binmapfile
20200619-190319-39ee974-tasmota-knx.binmapfile
20200619-190248-39ee974-tasmota-lite.binmapfile
20200619-190224-39ee974-tasmota-minimal.binmapfile
20200619-190205-39ee974-tasmota.binmapfile
20200619-141947-170f473-tasmota-UK.binmapfile
20200619-141907-170f473-tasmota-TW.binmapfile
20200619-141829-170f473-tasmota-TR.binmapfile
20200619-141748-170f473-tasmota-SK.binmapfile
20200619-141709-170f473-tasmota-SE.binmapfile
20200619-141630-170f473-tasmota-RU.binmapfile
20200619-141514-170f473-tasmota-PT.binmapfile
20200619-141438-170f473-tasmota-PL.binmapfile
20200619-140928-170f473-tasmota-ES.binmapfile
20200619-140852-170f473-tasmota-DE.binmapfile
20200619-140813-170f473-tasmota-CZ.binmapfile
20200619-140736-170f473-tasmota-CN.binmapfile
20200619-140657-170f473-tasmota-BR.binmapfile
20200619-140623-170f473-tasmota-BG.binmapfile
20200619-140548-170f473-tasmota-ir.binmapfile
20200619-140524-170f473-tasmota-display.binmapfile
20200619-140456-170f473-tasmota-sensors.binmapfile
20200619-140422-170f473-tasmota-knx.binmapfile
20200619-140349-170f473-tasmota-lite.binmapfile
20200619-140324-170f473-tasmota-minimal.binmapfile
20200619-140305-170f473-tasmota.binmapfile
20200618-221709-47c2748-tasmota-GR.binmapfile
20200618-221412-47c2748-tasmota-CZ.binmapfile
20200618-221255-47c2748-tasmota-CN.binmapfile
20200618-221124-47c2748-tasmota-BR.binmapfile
20200618-221021-47c2748-tasmota-BG.binmapfile
20200618-220933-47c2748-tasmota-ir.binmapfile
20200618-220834-47c2748-tasmota-display.binmapfile
20200618-220725-47c2748-tasmota-sensors.binmapfile
20200618-220600-47c2748-tasmota-knx.binmapfile
20200618-220445-47c2748-tasmota-lite.binmapfile
20200618-220346-47c2748-tasmota-minimal.binmapfile
20200618-220258-47c2748-tasmota.binmapfile
20200618-211515-f9c0364-tasmota-HU.binmapfile
20200618-211433-f9c0364-tasmota-HE.binmapfile
20200618-200758-f9c0364-tasmota-FR.binmapfile
20200618-200332-f9c0364-tasmota-sensors.binmapfile
20200618-200300-f9c0364-tasmota-knx.binmapfile
20200618-200201-f9c0364-tasmota-minimal.binmapfile
20200618-200134-f9c0364-tasmota.binmapfile
20200618-191809-da87918-tasmota-UK.binmapfile
20200618-191727-da87918-tasmota-TW.binmapfile
20200618-191650-da87918-tasmota-TR.binmapfile
20200618-191609-da87918-tasmota-SK.binmapfile
20200618-191531-da87918-tasmota-SE.binmapfile
20200618-191454-da87918-tasmota-RU.binmapfile
20200618-191418-da87918-tasmota-RO.binmapfile
20200618-190253-da87918-tasmota-display.binmapfile
20200618-190226-da87918-tasmota-sensors.binmapfile
20200618-190142-da87918-tasmota-knx.binmapfile
20200618-190053-da87918-tasmota-minimal.binmapfile
20200618-190038-da87918-tasmota.binmapfile
20200618-171446-c533eb1-tasmota-UK.binmapfile
20200618-171412-c533eb1-tasmota-TW.binmapfile
20200618-171342-c533eb1-tasmota-TR.binmapfile
20200618-171308-c533eb1-tasmota-SK.binmapfile
20200618-171236-c533eb1-tasmota-SE.binmapfile
20200618-171204-c533eb1-tasmota-RU.binmapfile
20200618-170640-c533eb1-tasmota-ES.binmapfile
20200618-170606-c533eb1-tasmota-DE.binmapfile
20200618-170533-c533eb1-tasmota-CZ.binmapfile
20200618-170501-c533eb1-tasmota-CN.binmapfile
20200618-170428-c533eb1-tasmota-BR.binmapfile
20200618-170358-c533eb1-tasmota-BG.binmapfile
20200618-170327-c533eb1-tasmota-ir.binmapfile
20200618-170304-c533eb1-tasmota-display.binmapfile
20200618-170237-c533eb1-tasmota-sensors.binmapfile
20200618-170207-c533eb1-tasmota-knx.binmapfile
20200618-170142-c533eb1-tasmota-lite.binmapfile
20200618-170123-c533eb1-tasmota-minimal.binmapfile
20200618-170109-c533eb1-tasmota.binmapfile
20200618-150256-4e3b547-tasmota-sensors.binmapfile
20200618-150226-4e3b547-tasmota-knx.binmapfile
20200618-150142-4e3b547-tasmota-minimal.binmapfile
20200618-150128-4e3b547-tasmota.binmapfile
20200618-131444-2af506e-tasmota-UK.binmapfile
20200618-131407-2af506e-tasmota-TW.binmapfile
20200618-131332-2af506e-tasmota-TR.binmapfile
20200618-131257-2af506e-tasmota-SK.binmapfile
20200618-131223-2af506e-tasmota-SE.binmapfile
20200618-131150-2af506e-tasmota-RU.binmapfile
20200618-131116-2af506e-tasmota-PT.binmapfile
20200618-131048-2af506e-tasmota-PL.binmapfile
20200618-131018-2af506e-tasmota-NL.binmapfile
20200618-130943-2af506e-tasmota-KO.binmapfile
20200618-130911-2af506e-tasmota-IT.binmapfile
20200618-130834-2af506e-tasmota-HU.binmapfile
20200618-130806-2af506e-tasmota-HE.binmapfile
20200618-130731-2af506e-tasmota-GR.binmapfile
20200618-130307-2af506e-tasmota-display.binmapfile
20200618-130239-2af506e-tasmota-sensors.binmapfile
20200618-130208-2af506e-tasmota-knx.binmapfile
20200618-130109-2af506e-tasmota-minimal.binmapfile
20200618-130045-2af506e-tasmota.binmapfile
20200617-191110-8414f73-tasmota-KO.binmapfile
20200617-190704-8414f73-tasmota-DE.binmapfile
20200617-190626-8414f73-tasmota-CZ.binmapfile
20200617-190551-8414f73-tasmota-CN.binmapfile
20200617-190517-8414f73-tasmota-BR.binmapfile
20200617-190439-8414f73-tasmota-BG.binmapfile
20200617-190402-8414f73-tasmota-ir.binmapfile
20200617-190334-8414f73-tasmota-display.binmapfile
20200617-190309-8414f73-tasmota-sensors.binmapfile
20200617-190235-8414f73-tasmota-knx.binmapfile
20200617-190203-8414f73-tasmota-lite.binmapfile
20200617-190143-8414f73-tasmota-minimal.binmapfile
20200617-190124-8414f73-tasmota.binmapfile
20200617-181020-9345262-tasmota-IT.binmapfile
20200617-180947-9345262-tasmota-HU.binmapfile
20200617-180912-9345262-tasmota-HE.binmapfile
20200617-180837-9345262-tasmota-GR.binmapfile
20200617-180804-9345262-tasmota-FR.binmapfile
20200617-180729-9345262-tasmota-ES.binmapfile
20200617-180655-9345262-tasmota-DE.binmapfile
20200617-180619-9345262-tasmota-CZ.binmapfile
20200617-180544-9345262-tasmota-CN.binmapfile
20200617-180508-9345262-tasmota-BR.binmapfile
20200617-180436-9345262-tasmota-BG.binmapfile
20200617-180358-9345262-tasmota-ir.binmapfile
20200617-180331-9345262-tasmota-display.binmapfile
20200617-180303-9345262-tasmota-sensors.binmapfile
20200617-180227-9345262-tasmota-knx.binmapfile
20200617-180157-9345262-tasmota-lite.binmapfile
20200617-180137-9345262-tasmota-minimal.binmapfile
20200617-180122-9345262-tasmota.binmapfile
20200617-170623-9a8722f-tasmota-DE.binmapfile
20200617-170550-9a8722f-tasmota-CZ.binmapfile
20200617-170521-9a8722f-tasmota-CN.binmapfile
20200617-170448-9a8722f-tasmota-BR.binmapfile
20200617-170415-9a8722f-tasmota-BG.binmapfile
20200617-170343-9a8722f-tasmota-ir.binmapfile
20200617-170319-9a8722f-tasmota-display.binmapfile
20200617-170250-9a8722f-tasmota-sensors.binmapfile
20200617-170215-9a8722f-tasmota-knx.binmapfile
20200617-170148-9a8722f-tasmota-lite.binmapfile
20200617-170129-9a8722f-tasmota-minimal.binmapfile
20200617-170114-9a8722f-tasmota.binmapfile
20200617-161149-1aa20ba-tasmota-PL.binmapfile
20200617-161118-1aa20ba-tasmota-NL.binmapfile
20200617-161043-1aa20ba-tasmota-KO.binmapfile
20200617-161004-1aa20ba-tasmota-IT.binmapfile
20200617-160928-1aa20ba-tasmota-HU.binmapfile
20200617-160856-1aa20ba-tasmota-HE.binmapfile
20200617-160822-1aa20ba-tasmota-GR.binmapfile
20200617-160750-1aa20ba-tasmota-FR.binmapfile
20200617-160715-1aa20ba-tasmota-ES.binmapfile
20200617-160638-1aa20ba-tasmota-DE.binmapfile
20200617-160606-1aa20ba-tasmota-CZ.binmapfile
20200617-160533-1aa20ba-tasmota-CN.binmapfile
20200617-160501-1aa20ba-tasmota-BR.binmapfile
20200617-160430-1aa20ba-tasmota-BG.binmapfile
20200617-160358-1aa20ba-tasmota-ir.binmapfile
20200617-160332-1aa20ba-tasmota-display.binmapfile
20200617-160305-1aa20ba-tasmota-sensors.binmapfile
20200617-160232-1aa20ba-tasmota-knx.binmapfile
20200617-160205-1aa20ba-tasmota-lite.binmapfile
20200617-160138-1aa20ba-tasmota-minimal.binmapfile
20200617-160115-1aa20ba-tasmota.binmapfile
20200617-111603-a1d8fa7-tasmota-UK.binmapfile
20200617-111524-a1d8fa7-tasmota-TW.binmapfile
20200617-111453-a1d8fa7-tasmota-TR.binmapfile
20200617-111420-a1d8fa7-tasmota-SK.binmapfile
20200617-111348-a1d8fa7-tasmota-SE.binmapfile
20200617-111315-a1d8fa7-tasmota-RU.binmapfile
20200617-111245-a1d8fa7-tasmota-PT.binmapfile
20200617-111213-a1d8fa7-tasmota-PL.binmapfile
20200617-111140-a1d8fa7-tasmota-NL.binmapfile
20200617-111103-a1d8fa7-tasmota-KO.binmapfile
20200617-111033-a1d8fa7-tasmota-IT.binmapfile
20200617-111001-a1d8fa7-tasmota-HU.binmapfile
20200617-110933-a1d8fa7-tasmota-HE.binmapfile
20200617-110900-a1d8fa7-tasmota-GR.binmapfile
20200617-110830-a1d8fa7-tasmota-FR.binmapfile
20200617-110800-a1d8fa7-tasmota-ES.binmapfile
20200617-110729-a1d8fa7-tasmota-DE.binmapfile
20200617-110656-a1d8fa7-tasmota-CZ.binmapfile
20200617-110627-a1d8fa7-tasmota-CN.binmapfile
20200617-110559-a1d8fa7-tasmota-BR.binmapfile
20200617-110532-a1d8fa7-tasmota-BG.binmapfile
20200617-110503-a1d8fa7-tasmota-ir.binmapfile
20200617-110434-a1d8fa7-tasmota-display.binmapfile
20200617-110404-a1d8fa7-tasmota-sensors.binmapfile
20200617-110330-a1d8fa7-tasmota-knx.binmapfile
20200617-110258-a1d8fa7-tasmota-lite.binmapfile
20200617-110230-a1d8fa7-tasmota-minimal.binmapfile
20200617-110156-a1d8fa7-tasmota.binmapfile
20200616-220456-4b092d1-tasmota-UK.binmapfile
20200616-220302-4b092d1-tasmota-TW.binmapfile
20200616-220121-4b092d1-tasmota-TR.binmapfile
20200616-215927-4b092d1-tasmota-SK.binmapfile
20200616-215740-4b092d1-tasmota-SE.binmapfile
20200616-215557-4b092d1-tasmota-RU.binmapfile
20200616-215405-4b092d1-tasmota-PT.binmapfile
20200616-215221-4b092d1-tasmota-PL.binmapfile
20200616-215043-4b092d1-tasmota-NL.binmapfile
20200616-214848-4b092d1-tasmota-KO.binmapfile
20200616-214704-4b092d1-tasmota-IT.binmapfile
20200616-214507-4b092d1-tasmota-HU.binmapfile
20200616-214329-4b092d1-tasmota-HE.binmapfile
20200616-214145-4b092d1-tasmota-GR.binmapfile
20200616-213950-4b092d1-tasmota-FR.binmapfile
20200616-213808-4b092d1-tasmota-ES.binmapfile
20200616-213626-4b092d1-tasmota-DE.binmapfile
20200616-213442-4b092d1-tasmota-CZ.binmapfile
20200616-213306-4b092d1-tasmota-CN.binmapfile
20200616-213136-4b092d1-tasmota-BR.binmapfile
20200616-212952-4b092d1-tasmota-BG.binmapfile
20200616-212807-4b092d1-tasmota-ir.binmapfile
20200616-212640-4b092d1-tasmota-display.binmapfile
20200616-212514-4b092d1-tasmota-sensors.binmapfile
20200616-212341-4b092d1-tasmota-knx.binmapfile
20200616-212208-4b092d1-tasmota-lite.binmapfile
20200616-212042-4b092d1-tasmota-minimal.binmapfile
20200616-211920-4b092d1-tasmota.binmapfile
20200616-203851-715697c-tasmota-minimal.binmapfile
20200616-203837-715697c-tasmota.binmapfile